Serbian EFL Teachers’ Attitudes Regarding Their Students’ Pronunciation Problems and Strategies for Overcoming Them

Danica M. Jerotijević Tišma,  University of Kragujevac, The Faculty of Philology and Arts,
e-mail:  danicajerotijevic@gmail.com

Иновације у настави, XXIX, 2016/2, стр. 67–80

doi:10.5937/inovacije1602067J

| PDF |  | Extended summary PDF |

 

Summary: Issues regarding the effectiveness of systematic pronunciation teaching remain unresolved in the existing linguistic literature, and the studies related to teachers’ views are scarce. Hence, the present paper investigates Serbian EFL secondary school teachers’ views regarding their students’ pronunciation difficulties, i.e. we attempted to discover the level of teachers’ awareness of their students’ problematic areas in practical English phonetics and potential strategies employed in overcoming them, further aiming to draw attention to the importance of the reportedly neglected pronunciation instruction. In order to answer the proposed research questions of the study we conducted a questionnaire, whose results demonstrated that, although Serbian EFL teachers recognize their students’ pronunciation problems and are also familiar with the ways they can be made easier, they fail to practically apply them in everyday curriculum.

Key words: pronunciation teaching, teachers’ attitudes, pronunciation problems.

Ставови српских наставника енглеског језика као страног о проблемима у
изговору и стратегијама за њихово превазилажење

Резиме: У тренутно општеприхваћеној и истраживаној литератури међујезичке фонологије остају нерешена питања у вези са ефикасности наставе изговора енглеског језика као страног, а такође је мало радова који се тичу ставова наставника према тешкоћама са којима се ученици сусрећу при савладавању изговора. У српском научном контексту, колико нам је познато, датих радова готово да нема уопште. Може се рећи да је нерешеност питања у вези са ефикасности приступа настави изговора последица несугласица у вези са циљевима у савладавању изговора, јер је добро позната дебата око тога чему треба тежити у изговору страног језика – општој разумљивости или изговору налик матерњим говорницима (Scovel, 2000). Сам појам разумљивости изговора се неретко преиспитује, те се наставницима саветује да пажљиво проуче шта он подразумева, како би на адекватан начин процењивали изговор својих ученика, јер понеки аутори чак сматрају да наставници нису меродавни оцењивачи изговора, јер су се навикли на артикулацију својих ученика (Munro, Derwing, 1995). Стога се наш рад бави проучавањем ставова српских наставника енглеског језика као страног према потешкоћама у изговору са којима су суочени њихови ученици на свакодневном нивоу. Дакле, покушали смо да откријемо у којој мери су наставници свесни постојања проблема у изговору код ученика, као и да ли су упознати са могућим стратегијама које ученици користе да их превазиђу, те да још једном скренемо пажњу на помало занемарени сегмент учења енглеског језика као страног, то јест на наставу изговора. Како бисмо одговорили на постављена истраживачка питања, спровели смо анкету, дакле, примарни инструмент за прикупљање података била је анкета, модификована из једне претходне студије (Ahmad, Muhiburrahman, 2013) која је садржала питања са Ликертовом скалом одговора, као и питања отвореног типа. Анкету смо спровели током другог полугодишта 2012/2013. школске године путем електронске поште или лично. Укупно тридесет два наставника енглеског језика у средњим школама у Јагодини, Крагујевцу, Нишу, Краљеву, Чачку, Лесковцу и Београду учествовала су у анкетирању. Дати узорак изабран је како бисмо поштовали критеријум валидности и поузданости, јер су изабрани наставници сви предавали последњим двема годинама средње школе. За анализу добијених података користили смо се квантитативном и квалитативно-дескриптивном методом, наиме, процентуални прорачун коришћен је за израчунавање одговора са Ликертовом скалом, док су одговори на питања отвореног типа квалитативно образложени. Резултати анкете су показали да српски наставници сматрају да ученици генерално имају лош изговор енглеског језика, али се у реалности вело мало тога предузима како би се посебно осмишљеним програмом наставе, или дела наставе, ублажили постојећи проблеми. Нарочито је забрињавајуће готово потпуно занемаривање прозодијских особености страног језика, то јест ритма, акцента и интонације. Дата ситуација је један од ретких аспеката у којима резултати наше студије одударају од претходне, у којој је спроведена слична анкета, док се већина одговора на остала питања углавном слаже са ранијим налазима (Ahmad, Muhiburrahman, 2013). Број испитаника може потенцијално представљати ограничење нашег истраживања, као и ниво постигнућа на ком предају. Могуће је да би се добили другачији резултати уколико би се анкета спровела са факултетским наставницима, где су студенти на напредном нивоу. Без обзира на то, рад је још једном потцртао важност скретања пажње на систематичну наставу изговора, самим тим, и на опште маргинализовање наставе изговора у српским учионицама у којима се енглески језик учи као страни. Резултати спроведене анкете указују на неопходност пажљивог приступа настави изговора не само на нивоу фонема већ и на прозодијском нивоу, кроз разне комуникативне и кооперативне активности, помоћу савремених техника и помагала попут рачунара и интернета, и осталих доступних материјала.

Кључне речи: енглески језик као страни, настава изговора.

References 

 • Ahmad, J., Muhiburrahman, M. (2013). Teachers’ Perspectives on Errors in English Consonant Sounds by Saudi EFL Learners . Asian Journal of Humanities and Social Sciences (AJHSS) Volume 1—Issue 3, November 2013.
 • Bradlow, A. R., Pisoni, D. B., Akahane-Yamada, R., Tohkura, Y. (1997). Training Japanese listeners to identify English /r/ and /l/: Some effects of perceptual learning on speech production. Journal of the Acoustical Society of America, 101, 2299-2310.
 • Brown, A. (1992). Twenty questions. In A. Brown, ed. Approaches to pronunciation teaching. London: Macmillan 1–17.
 • Burns, A. (2003). Clearly speaking: pronunciation in action for teachers. National Center for English Language Teaching and Research, Macquaire Universaity, Sydney NSW 2109.
 • Cohen, A. D., Fass, L. (2001). Oral language instruction: Teacher and learner beliefs and the reality in EFL classes at a Colombian university. Journal of Language and Culture, 6, 43-62.
 • Dahmardeh, M. (2009). Communicative Textbooks: English Language Textbooks in Iranian Secondary School. Linguistik online40, 4/09.www.linguistik-online.com/40_09/dahmardeh.html.
 • Derwing, T. M., Munro, M. J., Wiebe, G., (1998). Pronunciation instruction for „fossilized“ learners: Can it help? Applied Language Learning 8, 185 – 203.
 • Derwing, T.M., Rossiter, M., Munro, M.J. (2002). Teaching native speakers to listen to 2009 Working Paper Series 12 Prairie Centre of Excellence for Research on Immigration and Integration foreign-accented speech. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 23, 245-259.
 • Elliot, A. R. (1995). Foreign Language Phonology: Field independence, attitude, and the success of formal instruction in Spanish pronunciation. The Modern Language Journal, 79(iv), 530-542.
 • Fraser, H. (2002). Change, challenge and opportunity in pronunciation and oral communication. Plenary Address at English Australia Conference, Canberra, October 2002. Retrieved December 15, 2014, from http://wwwpersonal. une.edu.au/~hfraser/documents/HFChangeChallengeOpp.pdf.
 • Gelvanovsky, G. V. (2002). Effective pronunciation teaching: principles, factors, and teachability. In P. V. Sysoyev (Ed.), Identity, culture, and language teaching. USA: CREEES.
 • Gilbert, J. (2001). Clear speech from the start. New York: Cambridge University Press.
 • Gilbert, J. B., (1995). Pronunciation practice as an aid to listening comprehension. In: Mendelsohn, D. J., Rubin J. (Eds.), A guide for the teaching of second language listening. San Diego, CA: Dominie Press, Inc., San Diego, CA, 97 – 112.
 • Gilbert, J.B (2008). Teaching Pronunciation Using the Prosody Pyramid. Cambridge University Press. New York.
 • Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. 3rd edition. London: Longman.
 • Jerotijević, D. (2014). The Marginalization of Pronunciation Instruction in Serbian EFL Classrooms. Zbornik radova sa konferencije Jezik, književnost, marginalizacija održane 25-26. aprila, 2013. Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2014. 547-560.
 • Johnson, D. M. (1992). Approaches to Research in Second Language Learning. London: Longman.
 • Lado, R. (1957). Linguistics across cultures. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Lam, Y. (2000). Technophilia vs. technophobia: A preliminary look at why second-language teachers do or do not use technology in their classrooms. Canadian Modern Language Review, 56 (3), 390-420.
 • Loiseau, Y., (2008). De la phonétique et de l’oralité dans le manuels de FLE : Le cas de Connexions 3. Synergies Espagne, 1, 123–132.
 • Lyster, R. (1998). Recasts, repetition and ambiguity in L2 classroom discourse. Studies in Second Language Acquisition, 20: 51–81.
 • MacDonald, S. (2002). Pronunciation-views and practices of reluctant teachers. Prospect, 17 (3), 3-18.
 • Molinié, L. (2010). La pronunciación de ELE en los alumnos quebequenses. Dificultades concretas y pautas de corrección. Unpublished MA thesis, University of Montreal, Canada.
 • Morley, J. (1994). Pronunciation, pedagogy and theory: New views, new directions. Alexandria, Virginia: TESOL Inc.
 • Morley, J (1998). Trippingly on the tongue: Putting serious speech/pronunciation instruction back in the TESOL equation, ESL Magazine, issue January/ February, 20-23.
 • Morley, J. (1991). The pronunciation component in teaching English to speakers of other languages. In: TESOL, vol. 25, n. 3, 481-521.
 • Moyer, A., (1999). Ultimate attainment in L2 phonology: The critical factors of age, motivation, and instruction. Studies in Second Language Acquisition 21, 81 – 108.
 • Munro, M. J., Derwing, T. M., (1995). Foreign accent, comprehensibility, and intelligibility in the speech of second language learners. Language Learning 45 (1), 73 – 98.
 • Murphy, John M. (1991). Oral Communication in TESOL: Integrating Speaking, Listening, and Pronunciation. TESOL Quarterly, Vol. 25, No. 1, 51-75.
 • Olsson, J.B., (2011) À la Recherche d’Éléments de Phonétique. Une analyse de la phonétique comme outil de travail dans l’enseignement du français dans les lycées suédois. Paper presented at UMEÅ Universitet, Sweden.
 • Pennington, M. C., (1996). Phonology in English language teaching. Addison Wesley Longman, Harlow.
 • Pennington, M.C. (1994). Recent research in L2 phonology: implications for practice. In: J. Morley (Org.) Pronunciation pedagogy and theory: new ways, new directions. Illinois: Pentagraph Print, 92- 107.
 • Phipps, S., Borg, S. (2009). Exploring tensions between teachers’ grammar teaching beliefs and practices. System, 37(3), 380-390.
 • Pica, T., (1994). Questions from the language classroom: Research Perspectives. TESOL Quarterly 28 (1), 49 – 79.
 • Pourhosein Gilakjani, A. (2012). A Study of Factors Affecting EFL Learners’ English Pronunciation Learning and the Strategies for Instruction. International Journal of Humanities and Social Science 2. 3, 119-128.
 • Purcell, E., Suter, R., (1980). Predictors of pronunciation accuracy: A reexamination. Language Learning 30, 271 – 287.
 • Ryba, K., Anderson, B. (1990). Learning with computers: Effective teaching strategies. Euguen, OR. International Society for Technology in Education.
 • Scovel, T., 2000. A critical review of the critical period research. Annual Review of Applied Linguistics 20, 213 – 223.
 • Sifakis, N. C. and Sougari, A.M. (2005). Pronunciation issues and EIL pedagogy in the periphery: a survey of Greek state school teachers’ beliefs. TESOL QUARTERLY. 39 (3): 467-488.
 • Tice, J. (2004). Drilling 1. British Council & BBC. Retrieved on 15 December 2014 from http://www.teachingenglish.org.uk/articles/drilling-1.
 • Walker, Robin (1999). Proclaimed and perceived wants and needs among Spanish teachers of English”. Speak Out! (Newsletter of the IATEFL Pronunciation Special Interest Group) 24: 25-32.
 • Yates, L 2001. Teaching pronunciation in the AMEP: Current practice and professional development. AMEP Research Centre. Retrieved October 16, 2014, from http://www.nceltr.mq.edu.au/conference2001/index.html
 • Zhang, L. J. (2008). The role of vocabulary in reading comprehension: The case of secondary school students learning English in Singapore. RELC Journal, 39(1), 51–76.
Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345