Учитељски течај Миодрага А. Васиљевића (1940–1941)

Ивана Ђ. Дробни, Универзитет у Београду, Факултет музичке уметности, имејл: ivana.drobni@gmail.com

Александра Ђ. Милетић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет у Београду

Иновације у настави, XXIX, 2016/2, стр. 98–106

doi:10.5937/inovacije1602098D

| PDF |  | Extended summary PDF |

 

Резиме: О стручном усавршавању учитеља и наставника у историјском контексту на пољу музике и музичке наставе налазимо штуре податке будући да је поменута проблематика мало обрађивана у научној публицистици и периодици. Последице таквог стања рефлектују се у недостатку референтне литературе која би потенцијалним истраживачима могла да послужи као иницијални импулс у даљем трагању. Ауторима програма стручног усавршавања подаци о течају о којем ће у овом излагању бити речи могли би да помогну као модел у артикулацији савремених курсева. У тексту ће бити обрађена архивска грађа и периодика у вези са „Повременим једногодишњим течајем за наставнике нотног певања у народним школама“, који је од краја 1939. до пролећа 1941. године, уз подршку Министарства просвете Краљевине Југославије, креирао и реализовао Миодраг А. Васиљевић. Теоријска база рада доноси тумачење проблематике наставе музичке писмености и програмских неусклађености ове наставе на високошколским установама у Србији. Методом теоријске анализе и историјском методом указано је на могућност организовања системске едукације, како би последице разноликости биле надокнађене, а музичка настава унапређена. Анализом грађе из Архива Миодрага А. Васиљевића утврђене су чињенице које указују на могућности осмишљавања концепције стручног усавршавања учитеља и наставника за предмет Музичка култура у основним школама, у наставној области у вези са развојем музичке писмености. Сагледавањем резултата овог течаја и домета које су достигли полазници курса, недвос- мислено се уочавају његови позитивни ефекти и делотворност у развоју компетенција учитеља.

Кључне речи: интонација, музичка култура, методика наставе, музичка писменост, стручно усавршавање.

Summary: Professional development of primary school teachers and subject teachers in historical context, concerning music and teaching music has been scarcely recorded, for the reason of little description of these issues in scientific papers and periodicals. Consequences of this state are reflected in shortage of the reference, which might help potential researchers as an initial impulse in further searching. Data about the Course may help authors of the programme of professional development, as a model or articulating contemporary courses. In the text, we are going to analyse archive materials and periodicals connected to “Occasional one-year course for teachers of note singing in folk schools“ which was realised by Miodrag A. Vasiljevic, with the aid of Ministry of Education of the Kingdom of Yugoslavia, in the period between the end of 1939 and spring 1941. Theoretical basis of the paper brings interpreting issues of teaching musical literacy and curricular unadjustabilty of this kind of teaching at higher educational institutions in Serbia. Method of theoretical analysis and historical method pointed at the possibilities of organising systematic education, so that consequences of versatility can be overcome and music teaching can be improved. Analysing materials from the archives of Miodrag A. Vasiljevic determined some facts, which point at possibilities of creating concepts of professional development of teachers and subject teachers for the subject Music in primary schools, in the teaching area connected to development of musical literacy. Observing the results of the Course and the targets the learners of the Course have reached, it can be undoubtly said that positive effects are seen and effectiveness in developing competencies of teachers.

Key words: intonation, Music, Teaching Methodology of Music, Music Literacy, professional development.

Литература 

 • Arhiv Miodraga A. Vasilјevića. Fascikle F12: 17, 21, 22, 23, 26, 27, 50, 60, 69, 117, 120; F13: 11,12.
 • Ignjačević, M. (2013). Muzička pismenost – raskorak između teorije i prakse. Inovacije u nastavi. 2, 60–71.
 • Jović, A. (1996). Funkcionalna metoda Miodraga A. Vasiljevića i njena primenljivost danas (magistarski rad). Beograd: FMU.
 • Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2014/2015 i 2015/2016. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
 • Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika i direktora za školsku 2011/2012. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
 • Krulј, R. (2011). Sistem obrazovanja u Jugoslaviji (1918?2000). Godišnjak Učitelјskog fakulteta u Vranju, godina druga (11–27). Vranje: Univerzitet u Nišu, Učitelјski fakultet u Vranju.
 • Nastavni plan i program za osnovne škole u Kralјevini Jugoslaviji (1933). Prosvetni glasnik, br. 8, god. XLIXX.
 • Nastavni program obrazovanja i vaspitanja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2014). Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
 • Pravilnik o jednogodišnjem tečaju za nastavnike notnog pevanja u narodnim školama na teritoriji UGB (1940). Prosvetni glasnik, br. 1.
 • Privremeni nastavni plan i program za učitelјske škole Kralјevine Jugoslavije u školskoj 1930/31 godini (1930). Prosvetni glasnik, br. 10, god. XLVI.
 • Stojanović, G. (2001). Komparativna metodologija nastave muzičke pismenosti i početnog čitanja i pisanja (doktorska disertacija). Beograd: Fakultet muzičke umetnosti.
 • Sudzilovski, D. (2014). Koncepcija stručnog usavršavanja učitelјa u oblasti muzičke pedagogije (doktorska disertacija). Beograd: Fakultet muzičke umetnosti.
 • Vasilјević, M. A. (1940). Notno pevanje u teoriji i praksi. Kompletna metoda za nastavu školskog pevanja u srednjim i učitelјskim školama, I i II knjiga. Beograd: Izdanje Jovana Frajta
Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345