Necessity of Widening Three-Factor System of Teaching into the Multi-Factor System of Teaching

Филдуза Р. Прушевић Садовић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: filduza@yahoo.com

Иновације у настави, XXIX, 2016/3, стр. 100–107

doi:10.5937/inovacije1603100P

| PDF | | Extended summary PDF |

 

Резиме: Тумачење наставе као трофакторског система губи позитивне аргументе јер на процес наставе утиче много већи број чинилаца, посредних и непосредних. У раду је анализиран утицај медија на наставни процес и на факторе у „дидактичком троуглу“. У раду се инсистира на четворофакторском наставном систему у којем наставни медији имају подједнако важну улогу као и наставник, ученик и наставни садржај. Такође, описан је однос ученика, наставника и наставних садржаја према савременим наставним медијима. Овај однос варира од потпуне одбојности и неприхватања до одушевљења и потпуног прихватања од стране наставника и ученика. Описани су и ефекти које медији постижу у настави, а тичу се промене улога и активности наставних фактора. Наставни медији, а нарочито електронски и дигитални медији, свакога дана бивају све више присутни и неопходни у процесима учења и поучавања. Између њих, наставника, ученика и наставних садржаја изграђују се одређени односи и интеракција. Савремена настава се не може замислити без наставних медија, те они постају незаобилазан фактор наставног процеса. Мултимедијалношћу, брзином преношења и долажења до информација, атрактивношћу извора сазнања које нуде, савремени наставни медији утичу на промену улога наставника и ученика. Наставни садржаји, такође, мењају своју форму, прилагођавајући се савременим наставним медијима. Значај и улога коју наставни медији имају не може се игнорисати.
Кључне речи: фактори наставе, наставник, ученик, наставни садржај, наставни медији.

Summary: Interpreting teaching as three-factor system looses positive arguments, because the process of teaching is influenced by a greater number of factors, both direct and indirect. In the paper, we have discuses the influence of the media on the teaching process and the factors on the “didactical triangle“. In the paper, we are insisting on the four-factor teaching system in which the teaching media have the equally significant role as teacher, student and the teaching contents. Relation of students, teachers and teaching contents towards contemporary media were described, as well. This relation varies from total rejecting and not accepting to total euphoria and total teachers‘ and students‘ acceptance. Effects, which media have in teaching, are described and they refer to changing roles and activities of the teaching factors. Teaching media, and particularly electronic and digital media, have been becoming more and more present and necessary in the processes of teaching and learning. Certain relations and interaction among them, teachers, students and teaching contents are being built. Contemporary teaching cannot be imagined without taching media, and they become unavoidable factor of the taching process. Multimedia, speed of conveying and coming to information, attraction of the resource of knowledge offered, influence the change of roles of teachers and students. Teaching contents also change their form, adjusting to the contemporary of the taching media. Significance and the role, which media have, cannot be ignored.
Key words: factors of teaching, teacher, student, teaching contents, teaching media.

Литература

 • Bognar, L., Matijević, M. (2002). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
 • Mandić, D. (2003). Didaktičko-informatičke inovacije u obrazovanju. Beograd: Mediagraf.
 • Prodanović,T., Ničković, R. (1974). Didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Prušević Sadović, F. (2009). Motivacija nastavnika i učenika za primenu savremene tehnologije u procesu obrazovanja. Inovacije u nastavi. XXII (2), 122–128.
 • Prušević Sadović, F. (2014). Savremena nastavna tehnologija učenja i podučavanja. Beograd: Učitelјski fakultet.
 • Prušević Sadović, F. (2016). Komunikacija i mediji u nastavi prirode i društva. Beograd: Učitelјski fakultet.
 • Simeunović, V., Spasojević, P. (2009). Savremene didaktičke teme. Bijelјina: Pedagoški fakultet.
 • Stevanović, M. (2004). Škola po mjeri učenika. V. Toplice: Tonimir.
 • Trnavac, N., Đorđević, J. (2010). Pedagogija. Beograd: Naučna KMD.
 • Vasilijević, D. (2013). Od klasičnog do elektronskog udžbenika. Inovacije u nastavi. XXVI (4), 60–68.
 • Vilotijević, M. (1999). Didaktika. Beograd: Učitelјski fakulet.
Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345