Learner Motivation, Perception of the Primary School Teachers’ Practices, and Students’ Experience of Self-Efficacy in Mathematics and the Sciences

Наташа З. Лалић-Вучетић, Институт за педагошка истраживања, Београд, имејл: nlalic@ipi.ac.rs
Снежана И. Мирков, Институт за педагошка истраживања, Београд
Иновације у настави, XXX, 2017/2, стр. 29–48

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1702029L

 

Резиме: Испитивани су односи између мотивације за учење, начина опажања поступака учитеља на часовима и доживљаја самоефикасности ученика, као и израженост ових димензија ставова ученика према настави математике и природних наука. Приказани су резултати секундарних анализа података добијених путем упитника за ученике у међународном истраживању ТИМСС 2015. Узорак је обухватио четири хиљаде тридесет и шест ученика четвртог разреда из сто шездесет основних школа у Србији. Према добијеним резултатима, мотивација ученика за учење је повезана са доживљајем самоефикасности и са начинима на које ученици опажају поступке учитеља на часовима. Ученици изражавају високу мотивисаност за учење математике и природних наука, позитивно опажају поступке учитеља на часовима и имају високо изражен доживљај самоефикасности. У контексту мотивације за учење истиче се занимљивост садржаја оба предмета, истраживачки приступ у природним наукама, као и решавање проблема у математици. Подаци добијени од ученика из Србије тумачени су у односу на податке добијене у другим земљама у оквиру истраживања ТИМСС 2015. Одговори ученика који се односе на три димензије ставова у малој мери се разликују у односу на наставне предмете. Закључено је да стил рада наставника у разредној настави има већи утицај у односу на карактеристике садржаја.

Кључне речи: настава математике и природних наука, ставови ученика, мотивација за учење, опажање поступака наставника, доживљај самоефикасности ученика.

Summary: The goal of the research presented in this paper was to determine the correlations among students’ motivation for learning, their perception of teachers’ practices in class, and student self-efficacy beliefs as well as the presence of these dimensions relative to students’ attitudes towards mathematics and science lessons. The results of the secondary data analysis from questionnaires for students obtained in the international research TIMSS 2015 are presented in this paper. The sample included 4036 fourth-grade students from 160 primary schools in Serbia. The results indicate the existence of a relatively high correlation between the self-efficacy beliefs, students’ motivation for learning, and their perception of teachers’ practices in class. Students expressed a high level of motivation for learning science and mathematics, their perception of teachers’ practices is positive and the feeling of self-efficacy is very high. When asked about their motivation for learning, the respondents stressed the importance of interesting content of both subjects, a scientific, research-oriented approach in natural sciences and problem-solving in mathematics. The data obtained in Serbia were compared with the data from other countries included in the TIMSS 2015 project. The responses regarding the three dimensions differ slightly from the responses concerning school subjects. The conclusion is that in the lower grades of primary school teachers’ style of teaching is more relevant than the characteristics of the content of individual subjects.

Key words: teaching mathematics and science, student attitudes, learner motivation, perception of teachers’ practices, self-efficacy.

Литература

 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist. 28 (2), 117–148.
 • Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V. & Pastorelli, C. (1996). Multifaceted Impact of Self-Efficacy Beliefs on Academic Functioning. Child Development. 67 (3), 1206–1222.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: the Exercise of Control. New York: Freeman.
 • Bandura, A. (1999). Social Cognitive Theory of Personality. In: Pervin, L. A. & John, O. P. (Eds.). Handbook of Personality – Theory and Research (154–196). New York/London: The Guilford Press.
 • Bouffard, T. et al. (2003). Changes in self-perceptions of competence and intrinsic motivation among elementary schoolchildren. British Journal of Educational Psychology. 73, 171–186.
 • Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well being across life’s domain. Canadian Psychology. 49 (1), 14–23.
 • Džinović, V., Vujačić, M. (2017). Samouverenja učenika o kompetentnosti u matematici i prirodnim naukama. U: Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N. i Jakšić, I. (ur.) TIMSS 2015 u Srbiji, rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka (115–127). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Grolnick, W. S. (2009). The role of parents in facilitating autonomous self-regulation for education. Theory and Research in Education. 7 (2), 164–173.
 • Hattie, J. (2003). Teachers make a difference: what is the research evidence? Australian council for educational research annual conference on: building teacher quality. Retrieved March 3, 2010. from: http://www.education. auckland.ac.nz/uoa/hattie-papers-download.
 • Hoge, D. R., Smith, E. K. & Hanson, S. L. (1990). School Experiences Predicting Changes in Self-Esteem of Sixth- and Seventh-Grade Students. Journal of Educational Psychology. 82 (1), 117–127.
 • Jakšić, I., Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N. (2017). Činioci postignuća učenika iz Srbije u oblasti matematike. U: Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N. i Jakšić, I. (ur.). TIMSS 2015 u Srbiji, rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka (67–94). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Krapp, A. (2000). Interest and human development during adolescence: An educational-psychological approach. In: Heckhausen, J. (Ed.). Motivational psychology of human development (109–128). London: Elsevier.
 • Lalić-Vučetić, N. (2007). Podsticanje učenika pohvalom i nagradom. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Lalić-Vučetić, N. (2015). Postupci nastavnika u razvijanju motivacije učenika za učenje (doktorska disertacija). Beograd: Filozofski fakultet.
 • Marsh, H. W. (1990). The structure of academic self-concept: The Marsh-Shavelson Model. Journal of Educational Psychology. 82 (4), 623–636.
 • Marsh, H. W. & Yeung, A. S. (1997). Causal effects of academic self-concept on academic achievement: structural equation models of longitudinal data. Journal of Educational Psychology. 89 (1), 41–54.
 • Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N., Jakšić, I. (ur.) (2016). Međunarodno istraživanje postignuća učenika iz matematike i prirodnih nauka: sažetak glavnih nalaza (67–94). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N., Jakšić, I. (2016). TIMSS 2015 u Srbiji: Glavni nalazi. TIMSS 2015 Postignuće u međunarodnom kontekstu. Retrieved January 26, 2017. from: http://www.ipisr.org.rs/timss/Rezultati_2015.
 • Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N., Jakšić, I. (ur.) (2017). TIMSS 2015 u Srbiji, rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Milošević, N., Ševkušić, S. (2005). Samopoštovanje učenika i školsko postignuće. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 37 (1), 70–87.
 • Mirkov, S., Opačić, G. (1997). Doprinos različitih faktora u ostvarivanju veza između navika i tehnika učenja i školskog postignuća učenika. Psihologija. 3, 181–196.
 • O istraživanju. Retrieved January 26, 2017. from: http://www.ipisr.org.rs/timss/o_istrazivanju_timss.
 • Opačić, G. (1995). Ličnost u socijalnom ogledalu. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Opačić, G., Kadijević, Đ. (1996). Ljudi geometrije i lјudi finese: Empirijski prilog jednoj staroj tipologiji. II naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd, 15. i 16. februar.
 • Opačić, G., Kadijević, Đ. (1997). Matematičko samopoimanje: operacionalizacija i validacija skale. Psihologija. 4, 395–412.
 • Rezultati 2011. Retrieved January 26, 2017. from: http://www.ipisr.org.rs/timss/Rezultati_2011.
 • Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well being. American Psychologist. 55, 68–78.
 • Schmeck, R., Geisler-Bernstien, E. & Cercy, S. (1991). Self-concept and learning: the revised inventory of learning processed. Educational Psychology. 11, 343–363.
 • Schunk, D. H. (1990). Introduction to the Special Section on Motivation and Efficacy. Journal of Educational Psychology. 82 (1), 3–6.
 • Stipek, D. J. (1984). The development of achievement motivation. In: Ames, R. & Ames, C. (Eds.). Research of motivation and education. Vol. 1 (145–174). Orlando: Academic Press.
 • Šimić Šašić, S., Sorić, I. (2011). Kvaliteta interakcije nastavnik–učenik: povezanost s komponentama samoreguliranog učenja, ispitnom anksioznošću i školskim uspjehom. Suvremena psihologija. 14 (1), 35–55.
 • TIMSS 2015 International Results in Mathematics. Retrieved June 15, 2017. from: http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/timss-2015/mathematics/student-engagement-and-attitudes/students-views-on-engaging-teaching-in-mathematics/.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345