Methodological Approach to the Motif of Death in the Lower Grades of Primary School Instruction

Валерија Б. Јанићијевић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду, имејл: valerija.janicijevic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXX, 2017/3, стр. 94–105

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1703094J

 

Резиме: Књижевност за децу и, посебно, лектира у разредној настави по дефиницији су простори оптимизма и срећног краја. Различите тешкоће у доживљајима јунака народне и уметничке књижевности, осим што су у функцији саме приче, имају и снажну васпитно-образовну улогу: да јунаке књижевних дела, а са њима и њихове читаоце, подстичу на истрајност у борби за правду и упорност у савладавању препрека. Међутим, ни књижевност за децу ни школска лектира нису лишени текстова у којима су снажно дати мотиви суровости, пролазности и смрти. У раду се полази од одабраних дела из програма и читанки за млађи основношколски узраст, као и од оних који могу бити укључени у предвиђене програмске изборе (између осталих „Врабац и ласте“ Лава Толстоја, Мој дека је био трешња Анђеле Нанети, „Деда на последњем путу“ и „Успаванка за моју баку“ Драгомира Ђорђевића). Циљ рада јесте анализа мотива смрти у овим текстовима, као и могућих значења која се таквим представљањем нуде младим читаоцима. Заступљеност оваквих текстова у настави значајна је, како из ужих, књижевних, тако и из ширих (образовних, психолошко-развојних, антрополошких) разлога, јер ученике суочавају са проблемима на које ће нужно наићи у своме одрастању.

Кључне речи: настава књижевности, методика наставе књижевности, наставни програми, школска лектира, читанка, методичка апаратура, мотив смрти.

 

Summary: Literature for children, particularly the reading lists in the lower grades of primary school, are, by definition, the space where optimism and happy endings prevail. Various difficulties encountered by the main characters in the folk and fine literature are not only a functional part of the story, but they also have a strong educational purpose: to encourage the heroes in the story, and the readers, to persevere in their fight for justice and the overcoming of the obstacles. However, there are still many texts in the literature for children and in the school reading lists in which cruelty and the motifs of transience and death are strongly depicted and exploited. The paper begins with a selection of literary works included in the curricula and the collections of literary texts for the lower grades of primary school, as well as the ones that can be included in the literature curricula (e.g.”The Sparrow and the Swallows” by Leo Tolstoy, “My Grandpa Was a Cherry Tree” by Angela Nanetti, ”The Grandfather on His Last Journey” and “A Lullaby for My Grandmother” by Dragomir Đorđević). The goal of the paper is to analyse the motifs of death in these works and to look at their possible meanings to young readers. The inclusion of these texts in the literature instruction is significant both for literaturespecific reasons and in a broader sense (educational, developmental, anthropological reasons), because students become familiar with problems they will inevitably encounter when they become adults.

Keywords: literature instruction, methodology of literature instruction, curricula, school reading list, reader, methodological apparatus, motif of death.

 

Литература

  • Andrić, I. (1985). Aska i vuk. U: Deca (80‒91). Beograd: Nolit, Prosveta i Zavod za udžbenike.
  • Desnica, V. (1960). Proljeća Ivana Galeba. Beograd: Nolit.
  • Gura, A. (2005). Simbolika životinja u slovenskoj narodnoj tradiciji. Beograd: Brimo, Logos, Aleksandrija.
  • Janićijević, V. (2010). Pohvala normalnosti ili poezija Dragomira Đorđevića u razrednoj nastavi. Savremena književnost za decu u nauci i nastavi. 10, 271‒286.
  • Lazar, A. & Torney Purta, J. (1991). Тhe Development of the Subconcepts of Death and Dying in Young Children: A Short-Term Longitudinal Study. Child Development. 62 (6), 1321–1333.
  • Mangel, A. (2005). Istorija čitanja. Novi Sad: Svetovi.
  • Picherle, S. B. (2004). L’opera di Angela Nanetti la magia della parola. In: „Fare FORM@ZIONE“, n. 1. Scoprire il fascino dell’esistenza attraverso la magia della parola (37‒48). Pontedera: Edizioni del Cerro.
  • Vukomanović Rastegorac, V. (2015). Crtani film i smrt: mogućnosti interpretacije filma Sačekaj, molim te Jelizavete Skvorcove. Inovacije u nastavi. 28 (4), 102‒113. Beograd: Učiteljski fakultet.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345