Images of Traditional Serbian Culture in the Serbian Language Instruction in the Lower Primary Grades

Милена Б. Митровић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду, имејл: milena.mitrovic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXX, 2017/3, стр. 106–116

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1703106M

 

Резиме: Настава српског језика, у готово свим својим подручјима, треба да гради однос ученика према српској култури, али и култури уопште. Бројни текстови народне и ауторске књижевности врло јасно, а понегде и скривено, прожети су сликама из народног живота. У раду се полази од обавезних текстова из читанке, у којима се препознају елементи традиционалне културе. Циљ је приказати кроз програмски садржај разноликост и богатство уверења, начина живота, образаца понашања и духовних творевина који припадају једном народу. Посебан нагласак усмерен је на методичко обликовање ових садржаја у националним програмима и читанкама, али и могућностима и изазовима за њихово сигурније место у настави матерњег језика. Ишчитавање знакова традиционалне српске културе значајно је јер се подстиче спознавање националног идентитета, што јесте и један од циљева наставе српског језика и књижевности и образовања уопште. Кроз истраживање читаначких текстова закључује се да постоји мноштво садржаја народне културе који би требало да имају своје место у наставном проучавању и у млађим разредима, не само због тумачења текста већ и због очувања и поштовања, те већег ученичког интересовања за све оно што припада подручју културе.

Кључне речи: традиционална српска култура, наставни програм, књижевни текст, читанка, методичка апаратура.

 

Summary: Teaching Serbian language, in all its aspects, should help students develop positive attitudes towards Serbian culture, as well as towards culture in general. Numerous text of both traditional and fine literature contain, sometimes in the plain view and sometimes hidden, folk images and scenes. A detailed analysis of articles containing the elements of traditional culture and included in the compulsory reading list for Serbian language was taken as a starting point of the research. The goal was to present the diversity and richness of beliefs, lifestyles, behavioral patterns and spiritual tenets pertaining to one nation. The focus was not only on the methodological design of the contents of the national curricula and readers, but also on the opportunities and challenges of giving a more important role to these contents in the Serbian language instruction. The identification and interpretation of the symbols of traditional Serbian culture is important because it encourages learning about national identity, which is one of the goals of Serbian language instruction and education in general. The analysis of the texts included in the readers showed that there was plenty of reading content pertaining to national culture that should have its place in the lower grade classes, not only for the purpose of its interpretation, but also for preserving traditional culture аnd increasing students’ interest in everything that belongs to the field of culture.

Keywords: traditional Serbian culture, curricula, literary text, reader, methodological apparatus.

 

Литература

 • Avramović, Z. (1997). Vrednosti savremenog udžbenika 1. Užice: Učiteljski fakultet.
 • Barišić, R., Bjeladinović Jergić, J., Vladić Krstić, B., Vlahović, P., Rodić, Z. i Stojaković, V. (2004). Narodna kultura Srba u XIX и XX veku – vodič kroz stalnu postavku. Beograd: Etnografski muzej.
 • Cvetanović, Z. (2012). Čitanka u razrednoj nastavi. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Jovanović, A. (2015). Srpski jezik i književnost: nastavni predmet, predmet identiteta i kulture /uvodne napomene/. Inovacije u nastavi. 28 (4), 18‒28.
 • Klajn, I., Šipka, M. (2007). Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej.
 • Kokanović, D. (1993). Zaboravljena kultura. Novi Sad: Svetovi.
 • Kon, I. S. (1991). Dete i kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • LOT (2014). Leksikon obrazovnih termina. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Mrkalj, Z. (2008). Nastavno proučavanje narodnih pripovedaka i predanja. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije.
 • Opačić, Z. (2015). Pretpostavljeni čitalac (kulturni i ideološki kontekst književnosti za decu). Inovacije u nastavi. 28 (4), 18‒28.
 • Pavlović, M. (1993). Ogledi o narodnoj i staroj srpskoj poeziji. Beograd: Srpska književna zadruga.
 • Plut, D. (2003). Udžbenik kao kulturno-potporni sistem. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta.
 • Sokolović, Đ. (1970). Kultura i tradicija. Kultura. 12, 8‒31. Posećeno 28. 8. 2017. godine na: http://zaprokul.org.rs/pretraga/12_1.pdf.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345