The Functionality of Teaching Writing Skills in Secondary Education (based on the official functional style)

Ђорђе М. Јанковић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду, имејл: djordje.jnkvc@gmail.com
Иновације у настави, XXX, 2017/3, стр. 24–35

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1703024J

 

Резиме: У раду се разматра несагласје између стандардизованих исхода средњошколског образовања у домену културе писменог изражавања и метода којима се ти исходи проверавају. Настоји се показати да је наставна пракса вредновања укупне језичке културе ученика на писменим задацима само кроз једну писмену форму – такозвани састав – неподобна за мерење постигнућа у другим језичким стиловима (научном, публицистичком, административном); жанрови тих стилова тако бивају потиснути, јер се не проверавају и не оцењују. Даје се преглед методичке литературе која се бави овим проблемом. Као резултат истраживања, на примеру жанрова административног стила, наводе се начини да се писмени задаци – кроз методички доследно и целисходно обрађивање, увежбавање, проверавање и вредновање наставних јединица из области писменог изражавања – учине функционалн(иј)им. Закључује се (1) да су изражајни и стилски домети састава, као уврежене форме проверавања вештина писменог изражавања, ограничени, (2) да њихова искључива употреба стога онемогућава постизање свих исхода у тој наставној области и (3) пренебрегава различитост предиспозиција и интересовања ученика за књижевноуметнички – есејистички израз, који се у саставима негује, као и (4) да је њихово вредновање подложно арбитрарности.

Кључне речи: писмено изражавање, функционална писменост, писмени задатак, састав, административни стил.

 

Summary: The paper looks at a discrepancy between the standardised outcomes for learning writing skills in secondary education and the methods used to test these outcomes. The aim is to show that the practice of assessing the overall linguistic culture of students by means of written tests and application of only one written form – the so-called written composition – is not adequate for measuring student achievement in other functional styles (scientific, publicistic, official); in this manner, the genres pertaining to these styles are ignored because they are not subject to evaluation and assessment. The paper provides an overview of the methodological literature which deals with this issue. As a result of the research, and by using the genres of the official style as an example, the paper proposes the ways in which written tests can become (more) functional – through methodologically consistent and purposeful instruction, practice, testing and evaluation of teaching units pertaining to writing skills. The conclusions of the research are as follows: (1) the stylistic and expressive potential of written compositions as traditional tools for evaluating writing skills are limited; (2) the sole implementation of these tools hampers the achievement of teaching and learning outcomes and (3) it overlooks different student predispositions and their varying interest in the literary, belles-lettres expression which is nurtured in the composition writing, and (4) the evaluation of compositions is quite arbitrary.

Кeywords: writing skills, functional literacy, written assignment, written composition, official style.

 

Литература

 • Brown, P. & Levinson, S. (1987). Politeness: Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Čudomirović, J. (2009). Rečce kao tekstualni konektori u savremenom srpskom jeziku. Književnost i jezik. 56 (3–4), 277–295.
 • Dimitrijević, R. (1969). Osnovi teorije pismenosti. Beograd: Vuk Karadžić.
 • Dragićević, R. (2006). Kultura izražavanja u nastavi srpskog jezika. Inovacije u nastavi. 19 (4), 29–35.
 • Ilić, P. (2006). Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi. Novi Sad: Zmaj.
 • Katnić Bakaršić, M. (1999). Lingvistička stilistika. Budapest: Open Society Institute.
 • Klikovac, D. (2008a). Jezik i moć. Beograd: XX vek.
 • Klikovac, D. (2008b). O semantici tekstualnih konektora u srpskom jeziku koji se sastoje od predloga mesnih značenja i poimeničene zamenice taj. ZbMSFL. 73, 177–193.
 • Klikovac, D. (2015). Srpski jezik 3, za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola. Beograd: Eduka.
 • Klikovac, D. (2017). Skripta iz Funkcionalnih varijeteta srpskog jezika. Posećeno 15. 4. 2017. na: www. varijeteti.fil.rs.
 • Klikovac, D., Čudomirović, J. (2016). Skripta iz Lingvistike teksta i pragmatike za studente srpskog jezika i književnosti. Posećeno 15. 4. 2017. na: www.pragmatika.fil.rs.
 • Klikovac, D., Nikolić, Lj. (2015a). Srpski jezik 1, za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola. Beograd: Eduka.
 • Klikovac, D., Nikolić, Lj. (2015b). Srpski jezik 2, za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola. Beograd: Eduka.
 • Milatović, V. (2013). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u mlađim razredima osnovne škole. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Milosavljević, B. (2007). Forme učtivosti u srpskom jeziku. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Nikolić, M. (2010). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • NPP (2011). Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju. Beograd: Službeni glasnik.
 • NPP (2013). Pravilnik o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama. Beograd: Službeni glasnik.
 • OSP (2013). Opšti standardi postignuća za kraj opšteg srednjeg i srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u delu opšteobrazovnih predmeta za predmet Srpski jezik i književnost (priručnik za nastavnike). Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
 • Radovanović, M. (1978a). Imenica u funkciji kondenzatora. Novi Sad: Matica srpska.
 • Radovanović, M. (1978b). Dekomponovanje predikata (na primerima iz srpskohrvatskog jezika). Južnoslovenski filolog. 33, 53–80.
 • Stanisavljević, V. (1970). Kako se uči veština pisanja. Beograd: Obelisk.
 • Stevanović, M. (1988). Teorija i praksa u nastavi usmenog i pismenog izražavanja. Beograd: Dečje novine.
 • Tošović, B. (2002). Funkcionalni stilovi. Beograd: Beogradska knjiga.
 • Vidović, I. (s. a.). Školski pismeni zadaci i njihovo mjesto u vaspitno-obrazovnom procesu. Republički pedagoški zavod Republike Srpske. Posećeno 20. 6. 2017. godine na: http://www.rpz–rs.org.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345