Between a Fable and a Bildungsroman – Тhe Secret of Leposava the Hen and The Ballade of Poverty by Milovan Danojlić

Валентина В. Хамовић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду, имајл: valentina.hamovic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXX, 2017/3, стр. 67–74

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1703067H

 

Резиме: Овај рад има за циљ да понуди нова читања Данојлићевих дела Тајна кокошке Лепосаве и Балада о сиромаштву. Иако је Данојлић континуирано присутан последњих шест деценија у српској књижевности и премда је његов опус сачињен од најразличитијих књижевних дела и намењен широком узрасном распону читалаца, занимљиво је да га у програмима виших разреда основне школе, па и средње школе – нема. Та је околност несхватљива стога што је кључна тема унутар његове лирске прозе у вези са феноменом тегобног одрастања и узглобљавања младог човека у социјални контекст, са свим траумама које такав иницијацијски процес подразумева. Ауторова намера је да овим делима нагласи интелектуалне и духовне развојне линије младог човека, који ће проћи многе успоне и падове у васпитању и образовању своје личности. У алегоријској слици света приче Тајна кокошке Лепосаве, као и у роману Балада о сиромаштву, потврђује се нови концепт традиционалног романа о образовању у коме се „духовни развој јунака приказује путем учења и животног искуства, и прати од детињства до доба кад његова личност достигне одређену способност да испуњава моралне захтеве према себи и друштву.“ Као таква, ова проза се може сматрати драгоценим прилогом унутар школског система, нарочито уколико имамо на уму сензибилитет модерних генерација.

Кључне речи: Данојлић, басна, алегорија, одрастање, иницијација, образовање, васпитање, билдунгсроман.

 

Summary: The aim of this paper is to offer new readings of Danojlić’s works The Secret of Leposava the Hen and The Ballade of Poverty. Despite the fact that Danojlić has been present in the last six decades of the Serbian literature, that his opus comprises various literary forms, and his readership includes the readers of different age groups, it is interesting that this author is not included in the curricula for both the higher primary school grades of elementary school and the high school curricula. The latter fact is beyond comprehension, given that the central theme of his lyrical prose is the phenomenon of difficult growing up of young people and the process of finding their place in the social context, along with all traumas that this rite of initiation involves. The author’s intention was to emphasise in his works the intellectual and spiritual development of young people who are bound to go through many ups and downs in the process of building up their personality. The allegorical images of the world presented in the story The Secret of Leposava the Hen and in the novel The Ballade of Poverty confirm the new concept of the traditional novel on education which “presents the spiritual development of the main characters through learning and life experience, from childhood until the age when their personality is capable of fulfilling moral obligations towards themselves and the society”. This prose is a valuable contribution to the school system, especially with regard to the sensibility of modern generations.

Keywords: Danojlić, fable, allegory, growing up, initiation, education, upbringing, Bildungsroman.

 

Извори и литература

 • Danojlić, M. (1957). Kako spavaju tramvaji. Zagreb: Lykos.
 • Danojlić, M. (1972). Rodna godina. Beograd: BIGZ.
 • Danojlić, M. (1979). Tajna kokoške Leposave: priča za pametnu decu. Beograd: M. Danojlić.
 • Danojlić, M. (1994). Godina prolazi kroz avliju. Beograd: SKZ.
 • Danojlić, M. (1994). Pesme za vrlo pametnu decu. Beograd: Prosveta.
 • Danojlić, M. (1996). Mesto rođenja. Beograd: Filip Višnjić.
 • Danojlić, M. (2000). Balada o siromaštvu. Beograd – Vrbas: Filip Višnjić – Vitalova književna fondacija.
 • Danojlić, M. (2004). Naivna pesma: ogledi i zapisi o dečjoj književnosti. Beograd: ZZUNS.
 • Danojlić, M. (2009). Priča o pripovedaču. Novi Sad: Matica srpska.
 • Danojlić, M. (2010). Dobro jeste živeti. Beograd: Albatros.
 • Hamović, V. (2009). Jedan književni preobražaj – prilog proučavanju poezije Milovana Danojlića u nižim razredima osnovne škole. Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – vrednovanje (368–375). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • NP (2005). Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, 2–9.
 • NP (2006). Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, 4–13.
 • RKT (1992). Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit.
 • Vuković, N. (1996). Uvod u književnost za djecu i omladinu. Podgorica: Unireks.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345