Teacher-Student Relationship from the Perspective of Pupils – Andragogical and Didactic Dilemmas regarding Primary School Teachers’ Communicative Competences

Вера Ж. Радовић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: vera.radovic@uf.bg.ac.rs
Кристинка Ч. Овесни, Универзитет у Београду, Филозофски факултет
Душка З. Михајловић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Иновације у настави, XXX, 2017/4, стр. 72–83

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1704072R

 

Резиме: У раду су представљени резултати критичке теоријске анализе и емпиријског истраживања андрагошких и дидактичких аспеката односа ученика и учитеља, са акцентом на комуникативним компетенцијама. Циљ истраживања био је да се испита и анализира ученичка перцепција појединих комуникативних компетенција учитеља. Подаци су прикупљени на узорку од три хиљаде деведесет седам ученика основних школа са територије Републике Србије. Посебна пажња посвећена је сагледавању особина учитеља које ученици цене, томе који поступци учитеља утичу на успостављање позитивног међуљудског односа, најчешћим узроцима неразумевања између ученика и учитеља, појединим сегментима рада учитеља којима су ученици посебно задовољни и емоцијама које показују према наставнику. Резултати показују да као посебно значајне особине учитеља ученици цене пријатан и топао однос, разумевање ученика и праведно и објективно оцењивање. На стварање позитивног става у односу наставник‒ученик највише утицаја има спремност наставника да помогне ученику, а најчешћи узрок неразумевања између наставника и ученика јесте пркосан став ученика према наставнику, односно неадекватно поступање наставника у таквим ситуацијама. Значај који ученици придају појединим компетенцијама наставника статистички значајно варира с обзиром на пол, школски успех и тип средине (урбана, рурална) у којој похађају школу. Поменуте компетенције, с обзиром на значај који им се већ придаје у оквиру иницијалног педагошког образовања учитеља и њиховог перманентног усавршавања, а који су потврдили и ученици основне школе, неопходно је учинити интегралним делом андрагошке и дидактичке културе учитеља у опхођењу према ученицима у свакодневним наставним активностима.
Кључне речи: ученик, учитељ, комуникативне компетенције, андрагошки аспект, дидактички аспект.

 

Summary: The results of a critical theoretical analysis and quantitative empirical research of andragogical and didactic aspects of primary school teachers’ communicative competences, with a focus on their communicative competences, are presented in this paper. The goal of the research was to examine and analyse the perceptions of primary school pupils of some communicative competences of their teachers. The data were collected on a sample of 3097 pupils of primary schools on the territory of the Republic of Serbia. The focus of the research was on identifying the characteristics of primary school teachers which pupils appreciate, teachers’ deeds and actions which create positive interpersonal relationships, the most common causes of misunderstandings between pupils and primary school teachers, the segments of teachers’ work that pupils are particularly satisfied with, as well as the emotions they express towards their teachers. According to the obtained results, the characteristics of primary school teachers that pupils appreciate the most are a warm and cordial relationship with pupils, understanding pupils’ needs, as well as a fair and objective assessment. In pupils’ view, the willingness of teachers to help them is crucial for establishing a positive teacher-pupil relationship, while the pupils’ defiant attitude towards their teachers and the teachers’ inappropriate response to these situations have been stated as the most common causes of misunderstandings between teachers and pupils. The significance of these traits for pupils statistically varies considerably with regard to the gender, school achievement and the type of environment (urban, rural) in which pupils live. The afore-mentioned competences are given great significance in the initial pedagogic training of the primary school teachers and their permanent professional development, which was confirmed in the responses of the primary school pupils as well. For this reason, these competences must become an integral part of the andragogical and didactic culture of the primary school teachers in their everyday communication with the pupils.

Кeywords: pupils, primary school teachers, communicative competences, andragogical aspects, didactic aspects.

 

Литература

 • Brinkworth, M. E. et al. (2017). Teacher-student relationships: the positive and negatives of assessing both perspectives. Journal of Applied Developmental Psychology. 1–15. Retrieved December 21, 2017. from: http//dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2017.09.002
 • Collins, B. A. et al. (2016). Behavior problem in elementary school among low-income boys: the role of teacher-child relationships. The Journal of Educational Research. 1–13. Retrieved December 28, 2017. from:http//dx.doi.org/1080/00220671.2015.1039113
 • Eryilmaz, A. (2017). Initial development and Validation of the positive teacher scale. Journal of Positive Psychology & Wellbeing. I (I), 10–21.
 • Gehlbach, H. (2010). The social side of school: Why teachers need social psychology. Educational Psychology Review. 22 (3), 349–362.
 • Gojkov, G., Stojanović, A. (2015). Didaktičke kompetencije i evropski kvalifikacioni okvir. Beograd: Srpska akademija obrazovanja.
 • Koomen, H. M. Y. et al. (2012). Validating the student-teacher relationship scale: testing factor structure and measurement invariance across child gender and age in a Dutch sample. Journal of School Psychology. 50, 215–234.
 • Krstić, K. (2015). Attachment in the student-teacher relationship as a factor of school achievement. Inovacije u nastavi. 28 (3), 167–188.
 • Lalić Vučinić, N. (2016): Mogućnosti razvijanja motivacije za učenje: perspektiva nastavnika i učenika. Inovacije u nastavi. 29 (1), 1–15.
 • Malinić, D. (2019). Neuspeh u školskoj klupi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Ovesni, K., Radović, V., Alibabić, Š. (2014). Posvećenost nastavnika profesiji i školi u kojoj su zaposleni. Nastava i vaspitanje. 63 (3), 465–480.
 • Pianta, R. C. (1999). Enhancing relationships between children and teachers. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Potkonjak, N., Trnavac, N. (1998). Instrumenti za rad školskog pedagoga. Beograd: Pedagoško društvo Srbije.
 • Radović, V. Ž. (2014). Students’ incidental activity. Didactica Slovenica. 1, 33–45.
 • Radović, V. Ž. (2015). Rhetorice docens. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Tadić, A. (2015). Nastavnički modeli i strategije razredne discipline. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Tsigilis, N., Gregoriadis, A. & Grammatikopoulos, V. (2017). Evaluating the student-teacher relationship scale in the Greek educational setting: an item parceling perspective. Research Papers in Education. 1–13. Retrieved December 20, 2017. from: http://dx.doi.org/10.1080/02671522.2017.1353675

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345