Method of work of teachers and accepting teaching in the third and fourth grade of the primary school

Ранка Р. Перућица, Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча, Република Српска, имејл: rankaskrkar78@gmail.com
Иновације у настави, XXXI, 2018/1, стр. 125–133

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1801125P

 

Резиме: Полазећи од схватања да је наставник један од важнијих чинилаца васпитнообразовног процеса, у овом раду настојали смо сагледати колико његов начин рада утиче на избор приступа учењу код ученика завршних разреда основне школе. Циљ проведеног истраживања био је да испитамо да ли постоји повезаност између стила рада наставника и приступа учењу код ученика. При избору подјеле стилова рада наставника пошли смо од теоријске основе коју је дао амерички истраживач Адријан Андерхил (Adrian Underhill), говорећи о трима стиловима, и то: стилу објашњавања, стилу укључивања и стилу подстицања. У истраживању су учествовала осамсто два ученика завршних разреда основне школе. Ученици су испуњавали Упитник приступа учењу преузет од Бигса, Kембера и Леунга, који је преведен за потребе овог истраживања, прилагођен узрасту и нашем говорном подручју (Biggs, Kember & Leung, 2001). Упитник о стиловима рада наставника конструисали смо за потребе овог истраживања на основу теоријске основе коју је дао поменути истраживач. Према резултатима корелационе анализе, постоји значајна корелација свих трију стилова рада наставника са приступима учењу, и то позитивна корелација између свих трију стилова са дубинским приступом, а негативна између стила укључивања и површинског приступа учењу. У складу са наведеним резултатима које смо добили у овом истраживању можемо рећи да адекватним избором приступа учењу наставници могу битно утицати на смањивање површинског и подржавање дубинског приступа као пожељног код ученика.

Кључне ријечи: стил рада наставника, дубински приступ учењу, површински приступ учењу.

 

Summary: Starting from the understanding that the teacher is one of the most important factors in the educational process, in this paper, we tried to see how his method of work influenced the choice of approach to learning in the pupils of the final grades of the elementary school. The aim of the research was to examine whether there was a connection between teacher style and student learning. In choosing the division of teacher styles, we proceeded from the theoretical basis given by American researcher Adrian Underhill (Adrian Underhill), speaking about three styles: the style of explanation, the style of inclusion and the style of stimulation. The research involved 802 primary school of the last year. Students completed the Learning Learning Questionnaire taken from Biggs, Kember, Leung, translated for the purposes of this research, adapted to age and our speaking area (Biggs, Kember, Leung, 2001). The questionnaire on teachers’ styles was constructed for the needs of this research based on the theoretical basis given by the researcher. According to the results of the correlation analysis, there is a significant correlation between all three styles of teacher work with learning approaches, a positive correlation between all three styles with a deeper approach, and a negative one between the inclusion style and the surface learning approach. In accordance with the results obtained in this research, we can say that in order to adequately select the approach to learning, teachers can significantly influence the reduction of the surface and the support of a deeper approach as a preferred student code.

Keywords: teacher style, deep approach to learning, superficial approach to learning.

 

Литература:

 • Assor, A., Kaplan, H., Kanat Maymon, Y. & Roth, S. (2005). Directly controlling teacher behaviors as predictors of poor motivation and engagement in girls and boys: The role of anger and anxiety. Learning and Instruction. 1,15 (2), 397–413.
 • Biggs, J. (1987). Study questionnaire manual. Hawthorne: Australian Council for Educational Research.
 • Biggs, J. B., Kember, D. & Leung, D. (2001). The Revised two – factor study process questionnaire: R – SPQ –2F. British Journal of Educational Psychology. 71 (1), 133–149.
 • Bogojević, S. (2002). Stilovi vaspitanja. Banja Luka: Filozofski fakultet.
 • Chin, C. & Brown, D. E. (2000). Learning in Science: A Comparasion of Deep and Surface. Approaches. Journal of Research in Science Teaching. 37 (2),109–138.
 • Đorđević, J. (1996). Autonomija ličnosti i vaspitanje. Uvod u knjigu: Gašić-Pavišić, S. (ur.). Buduća škola 2 (899–916). Beograd: Srpska akademija obrazovanja.
 • Entwistle, N. J. (1987). A model of the teaching learning process. In: Richardson, J. T. E., Eysenck, M. W. & Warren Piper, D. (Eds). Students learning: Research in Education and cognitive psychology (13–28). London: Open University pres.
 • Entwistle, N. J. & McCune, C. (2001). The Conceptual Bases of Study Strategy Inventories. Educational Psychology Review. 16 (4), 325–345.
 • Klausmann, U., Kunter, M., Trautwein, U., Ludtke, O. & Baaumert, J. (2008). Teachers’ Occupational Well-Being and the Quality of Instruction: the Important Role of Self- Regulatory Patterns. Journal of Educational Psychology. 100 (3), 702–715.
 • Lalić-Vučetić, N. (2016). Mogućnosti razvijanja motivacija za učenje: perspektiva nastavnika i učenika. Inovacije u nastavi. XXIX (1), 1–15.
 • Lazarević, D., Trebješanin, B. (2013). Karakteristike i činioci pristupa studiranju studenata nastavničkih fakulteta. Psihologija. 4 (3), 419–428.
 • Lopez, B. G., Cervero, G. A., Rodriguez, J. M. S., Felix, E. G. & Esteban, P. R. G. (2013). Learning styles and approaches to learning excellent and average first – year university students. European Journal of Psychology of Education. 28, 1361–1379.
 • Martin, N. K. & Baldwin, B. (1993a). An examination of the construct validity of the Inventory of Classroom Management Style. Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, New Orleans, LA.
 • Martin, N. K. & Baldwin, B. (1993b). Validation of an Inventory of Classroom Management Style: Differences between novice and experienced teachers. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Atlanta, GA.
 • Marton, F. & Saljo, R. (1976). On qualitative differences in learning. I – outcome and process. British Journal of Educational Psychology. 46, 4–11.
 • Richardson, J. (1994a). Using Questionnaiires to Evaluate Student Learning: Some Health Warnings. In: Gibbs, G. (ed.). Improving Student Learning – Theory and Practice, 59 – 68. Oxford Centre for Staff Development.
 • Scrivener, J. (2005). Learning teaching, a guidebook for English language teachers. Oxford: Macmillan Education. Su, Y. L. & Reeve, J. (2011). A meta-analysis of the effectiveness of intervention programs designed to support autonomy. Educational Psychology Review. 23 (1), 159–188.
 • Suzić, N. (2000). Osobine nastavnika i odnos učenika prema nastavi. Beograd: Učiteljski fakultet.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345