Science in the Bible

Мирко Р. Дејић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: mirko.dejic@uf.bg.ac.rs
Иновације у настави, XXXI, 2018/1, стр. 1–12

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1801001D

 

Резиме: Циљ овог рада јесте да доведемо у сагласје два, наизглед, супротстављена феномена, Библију и науку. Иако Библија није књига у којој је записана наука, тамо где се у њој спомињу чињенице које су предмет изучавања науке, оне нису у противуречности са науком. Разлика је што су их библијски писци исказали много векова пре него што их је наука потврдила. Скоро да нема научне области која није дотакнута у Библији. Определили смо се за неке које најјасније и најупечатљивије повезују Библију и науку. Читаоце најпре упознајемо са односом науке и религије, да бисмо тему сузили на однос Библије и науке. У Библији проналазимо тачне научне чињенице из области астрономије, геологије, астрофизике, математике, медицине, физике, биологије, хидрологије, климатологије, биометрике, антропологије итд. Дакле, на једном широком спектру наука показано је да Библија не противуречи науци.
Сматрамо да су овакве теме нарочито корисне наставницима и вероучитељима, који васпитавају децу у заједничком школском систему, где су и општи наставни циљеви заједнички. Указивање деци на заједништво између науке и религије омогућило би да се разумеју погледи на свет, који су, иако различити, истовремено и чврсто испреплетани.

Кључне речи: наука, Библија, сагласност, религија, Бог.

 

Summary: The aim of this paper is to bring together two seemingly contradictory phenomena, the Bible and science. Although the Bible is not a book dealing with science, the facts mentioned in the Bible that are the subject of scientific research are not contradictory to science. The difference is that the writers of the Bible had stated these facts many centuries before science confirmed them. There is almost no scientific field that was not dealt with in some way in the Bible. We have opted for the passages that most clearly represent the link between science and the Bible. The readers are first informed about the correlation between science and religion, and then the paper focuses on the relationship between science and the Bible. The Bible contains accurate scientific facts related to the fields of astronomy, geology, astrophysics, mathematics, medicine, physics, biology, hydrology, climatology, biometrics, anthropology, and other fields of research. The claim that the Bible does not contradict science has been demonstrated on a wide spectrum of scientific fields. We believe that such topics are especially useful for teachers of various school subjects and
teachers of religion who work in a common education system and also have common general teaching objectives. Informing children about the links between science and religion would make it possible for them to understand the views of the world which, although different, are simultaneously firmly intertwined.

Keywords: science, the Bible, correlation, religion, God.

 

Литература

 • Ajnštajn, A. (1998). Moj pogled na svet. Novi Sad: Stylos.
 • Biblija, reč Božja ili čovečija (1991). Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. International Bible Students Association Brooklyn, New York, USA.
 • Comfort, R. (2001). Scientific Facts in the Bible: 100 Reasons to Believe the Bible. Gainesville, Florida, USA: Bridge–Logos Publishing.
 • Dejić, M. (2007). Matematika u verskoj nastavi i religija u nastavi matematike. U: Radovanović, I., Trebješanin, B. (ur.). Didaktičko-metodički aspekti promena u osnovnoškolskom obrazovanju (98–110). Beograd: Učiteljskifakultet.
 • Dejić, M. (2008). Uticaj religiozne misli na razvoj pojma beskonačnosti. Inovacije u nastavi. 21 (4), 5–15.
 • Dejić, M. (2013). Broj, Mera i bezmerje. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Dejić, M. (2014). Nauka i religija. U: Jerotić, V., Dejić, M., Vuković, M. (ur.). Nauka–religija–obrazovanje (22–49). Okrugli sto Nauka–religija–obrazovanje, 29. 10. 2014. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Dyson, F. (1979). Distyrbing the Univerce. New York: Harper&Row.
 • Gegenius, H. W. F. (1901). Geeseniu’s Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Co.
 • Jastrow, R. (1992). God and the Astronomers. New York: W.W. Norton.
 • Kolins, S. F. (2009). Božji jezik. Beograd: Profil.
 • Milin, L. (1979). Naučno opravdanje religije, knjiga 3. Beograd: Pravoslavlje.
 • Milin, L. (1984). Naučno opravdanje religije, knjiga 1. Beograd: Pravoslavlje.
 • Milin, L. (1985). Naučno opravdanje religije, knjiga 4. Beograd: Pravoslavlje.
 • Milin, L. (1986). Naučno opravdanje religije, knjiga 6. Beograd: Pravoslavlje.
 • Moffatt, Ј. (1926). A New Translation of the Bible, Containing the Old and New Testaments. New York: Doran. Revised edition. (London: Harper and Brothers, 1935. Reprinted, Grand Rapids: Kregel, 1995).
 • Peti vaseljenski sabor. Posećeno 22.01.2018. na: www.pravoslavlje.net/index.php?title.
 • Rot, A. (2006). Postanje, povezivanje nauke i Biblije. Beograd: SG-Vili.
 • Rot, A. (2007). Nauka otkriva Boga. Beograd: Metaphysica.
 • Sveto pismo Starog i Novog zavjeta (1974). Beograd: Izdanje Biblijskog društva Beograd.
 • Svjetlov, P. J. (1937). Religija i nauka. Bitolj: Braća Pili.
 • Hojer, R.-D. (2015). Sumnjam u teoriju svega. Politika, 26. 9. 2015.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345