The Influence of Traditional Song and Dances on Children’s Motor Development

Ангела J. Месарош Живков, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, имејл: angelamesaros.zivkov@gmail.com
Србислава В. Павлов, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
Иновације у настави, XXXI, 2018/2, стр. 108–118

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1802108M

 

Резиме: Овим радом ауторке приказују истраживање које је имало за циљ да испита утицај програмираног физичког вежбања – примена традиционалних дечјих покретних игара са певањем на базични моторички развој деце припремно-предшколске групе. Реч је о малом истраживању са пригодним узорком који је чинило четрдесет и троје деце припремно-предшколске групе, хронолошке доби шест година, распоређених у две групе – експериментaлну и контролну. Након што је извршено иницијално тестирање, са експерименталном групом је започето програмирано физичко вежбање, које се спроводило девет недеља, два пута у току седмице, у трајању од тридесет и пет до четрдесет минута, у периоду од почетка маја до краја јула 2016. године. Програмирано физичко вежбање садржало је традиционалне покретне игре са певањем „Коларићу, панићу“, „Ринге, ринге, раја“, „У шумици зека спи“, „И около се лата“, „Иде мајка колом, двором“, „Берем, берем грожђе“, „Пролазите, пролазите“, „Ласте проласте“. Програм је осмишљен тако да одговара узрасним карактеристикама, специфичностима групе, као и просторно-техничкој опремљености вртића. Програм вежбања традиционалних дечјих покретних игара се одвијао кроз основна три дела активности (уводно-припремни, главни и завршни део). Резултати финалног мерења моторичких способности показују да ефекти вежбања традиционалних дечјих покретних игара са певањем дају позитивне резултате и указују на напредак у моторичком развоју предшколске деце у експерименталној групи. Добијени резултати наводе на закључак да је сама природа наших традиционалних дечјих покретних игара са певањем таква да је нагласак вежби на окретности и покретима тела, те да њихова примена у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста даје позитивне резултате у моторичкомразвоју деце.

Кључне речи: традиционалне игре, програмирано физичко вежбање, предшколски узраст, моторичке способности.

 

Summary: In this paper, the authors present their research conducted with the aim of exploring the effects of programmed physical exercise – traditional song and dances on basic motor development of preschool children. The authors conducted a small research with a suitable sample of 43 preschool children (chronological age 6) divided into two groups – experimental and control. After the initial testing, programmed physical exercises were started in the experimental group and were conducted over a period of nine weeks, twice a week, 35-40 minutes per class, from the beginning of May 2016 till the end of July 2016. Programmed physical exercise contained the following tradicitional song and dances: „Kolariću, paniću“, „Ringe, ringe, raja“, „U šumicizekaspi“, „I okolo se lata“, „Ide majkakolom, dvorom“, „Berem, beremgrožđe“, „Prolazite, prolazite“, „Lasteprolaste“. The program was designed in accordance with the age characteristics of children, the specificities of the group and the technical equipment available in the kindergarten. The program of practicing traditional children’s dances was conducted through three main parts of class activities (introductory-preparatory, main and final part). The results achieved on final testing of children’s motor abilities showed that the effects of practicing traditional children’s song and dances had a positive effect on and contributed to the progress of motor development of children in the experimental group. In addition, the results obtained lead to the conclusion that the very nature of Serbian traditional children’s song and dances, i.e. the agility and body movements they are based on, guarantees that application of traditional dances in kindergarten, with preschool children, will have a positive effect on children’s motor development.

Keywords: traditional music games for children, programmed physical exercise, preschool children, motor abilities

 

Литература

  • Berar,M.(2002). Motorička aktivnost predškolskog deteta. Kikinda: Pedagoška škola za vaspitače.
  • Blagajac, S. (1997). Igra mi je hrana. Beograd: Asocijacija „Sport za sve“.
  • Ćurko, B., Kragić, I. (2009). Igra – put ka multidimenzioniranom mišljenju. Filozofska istraživanja.114 (2), 303–310.
  • Jakovljević, T. (2009). Dečje igre kao model folklorne komunikacije. Etnološka istraživanja/Ethnological Researches.31–50.
  • Kajoa, R. (1979). Igre i ljudi: maska i zanos. Beograd: NOLIT.
  • Krol, A. (2005). Tradicionalne takmičarske dečje igre kao instrument socijalizacije. Glasnik Etnografskog instituta SANU LIII, 349–363.
  • Marjanović, V. (2005). Tradicionalne dečje igre u Vojvodini. Novi Sad: Matica srpska.

 

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345