Expanding and outer circle cultural content in english coursebooks commonly used in Serbia

Nenad M. Tomović, University of Belgrade, Faculty of Philology, e-mail: nenad.tomovic@fil.bg.ac.rs
Maja M. Aleksić, Institute for Foreign Languages, Belgrade
Иновације у настави, XXXI, 2018/3, стр. 140–149

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1803140T

 

Abstract: The three core culture areas commonly covered by modern coursebooks are Inner Circle cultures (culture of countries where English is the first or dominant language), Outer Circle cultures (post-colonial countries where English plays a major role) and Expanding Circle cultures (other countries where it is spoken as a foreign language), as defined by Kachru (1985). The aim of this paper is to analyze how Expanding and Outer Circle cultural content is represented in English coursebooks commonly used in Serbia. The coursebooks used for this analysis were published by eminent British publishers and are widely available throughout Europe and on other continents. In order to establish cultural elements found in these coursebooks, the authors examined texts, tapescripts and other activities and tasks utilizing the Expanding and Outer Circle cultures. The authors opted for cultural elements that could be easily identified as such and used in a minimal context which can be clearly associated with a particular culture. The authors conclude that all coursebooks represent other cultures from an Inner Circle viewpoint, while the representation of other cultures ranges from their absence to equality, although the Expanding Circle cultures are typically restricted to those found in the Western world.

Keywords: Inner Circle, Outer Circle, Expanding Circle, cultural content, English coursebooks.

 

САДРЖАЈИ КУЛТУРА ШИРЕГ И СПОЉАШЊЕГ КРУГА У УЏБЕНИЦИМА
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У СРБИЈИ

У три кључне културе које се најчешће обрађују у савременим уџбеницима спадају културе земаља Унутрашњег круга (културе земаља у којима је енглески језик први или матерњи језик), Ширег круга (културе постколонијалних земаља у којима је енглески други језик) и културе земаља Спољашњег круга (земље у којима енглески језик има статус страног језика). Циљ истраживања описаног у овом раду био је да се утврди како су садржаји повезани са културама земаља Ширег и Спољашњег круга представљени у уџбеницима енглеског
језика који се најчешће користе у Србији. Овим радом су обухваћени уџбеници еминентних издавачких кућа: Cambridge University Press, Oxford University Press, Pearson и Macmillan из Велике Британије, који су доступни широм Европе и на другим континентима. Анализирани су текстови, аудио-материјали и све остале активности и задаци у којима се јављају културе земаља из Ширег и Спољашњег круга како би се утврдило који су културни елементи заступљени у наведеним уџбеницима. Анализа је била дескриптивног типа. Аутори су се
определили за лако препознатљиве културне елементе који се могу употребити у минималном контексту из којег се јасно види веза са одређеном културом. Ради прецизности анализирани материјали су на основу присуства културних елемената Спољашњег и Ширег круга подељени у три категорије: они који имају 1) нулто или минимално присуство наведених културних елемената; 2) материјали са средњим нивоом присуства наведених културних елемената и 3) материјали са високим степеном присуства наведених културних елемената. У прву категорију спадају уџбеници Language to Go, Complete Advanced, Face 2 Face, Objective First, FCE Result, Ready for FCE и Advance Your English, у другу Complete Advanced и Framework 4, а у трећу English Unlimited и New Framework 5. Може се констатовати и то да су друге културе, тј. оне које не припадају англофоним земљама, у свим уџбеницима представљене из англоцентричне перспективе. Када је реч о заступљености других култура у уџбеницима (Спољашњи и Шири круг), уочено је и то да се културе Спољашњег круга углавном своде на културе западних земаља, па се као још једна заједничка карактеристика може споменути и њихова евроцентричност. Осим тога, у заједничке карактеристике спада и истоветни дискурс, који припада Унутрашњем кругу у свим анализираним материјалима. Коначно, може се приметити и да сви аутори поменутих уџбеника максимално избегавају спомињање било чега што може представљати културни табу. Уколико наставник бира уџбеник за курс на основу заступљености култура из поменутих трију кругова, у тој ситуацији мора узети у обзир више фактора – потребе ученика, њихову мотивацију за учење енглеског, претходно образовање и језик/језике које ученик зна. Уџбеници фокусирани на Унутрашњи круг су најбоља опција уколико већина ученика намерава да се интегришe у културе Унутрашњег круга и да функционишу у њиховом оквиру. Уџбеници фокусирани на остала два круга могу бити неадекватни за ученике који не живе у земљама Запада или не припадају западним културама јер су им често потребна додатна објашњења културних елемената који су им непознати. Идеална ситуација је да наставник може одабрати уџбеник у коме су равномерно заступљене културе из свих трију поменутих кругова, уз довољно информација о културама које су ученицима далеке, што може олакшати функционисање у савременом глобализованом и мултикултурном свету, али и у страним културама.

Кључне речи: Унутрашњи круг, Шири круг, Спољашњи круг, културни садржаји, уџбеници енглеског језика.

 

References

 • Bennett, J. and M. Bennett (2004). Developing intercultural sensitivity: An integrative approach to global and domestic diversity. In D. Landis, J. Bennett and M. Bennett (eds.), Handbook of Intercultural Training (3rd ed.) (pp. 145-167). Thousand Oaks: SAGE.
 • Broadhead, A. (2003). Advance Your English. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Brook-Hart, G. and S. Haines. (2015). Complete Advanced. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Brown, H.D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching. London: Longman.
 • Byram, M. and P. Grundy (eds.) (2003). Context and Culture in Language Teaching and Learning. Clevedon: Multilingual Matters LTD.
 • Capel, A. and W. Sharp. (2015). Objective First. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Clare, A. and J.J. Wilson. (2013). Language to Go. Harlow: Pearson
 • Tilbury, A. et al. (2014). English Unlimited. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Davis, P and T. Falla. (2008). FCE Result. Oxford: Oxford University Press.
 • Goldstein, B et al. (2009.) New Framework 5 Advanced. Oxford: Richmond.
 • Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson.
 • Jeffery, P., M. Lloyd and B. Goldstein. (2009). Framework 4, Upper-Intermediate 4, Richmond Publishing.
 • Kachru, B.B. (1985). Standards, codification and sociolinguistic realism: the English language in the Outer Circle. In R. Quirk and H.G. Widdowson (eds.), English in the world: Teaching and learning the language and literatures (pp. 11-30). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kramsch, C. (1998).Language and Culture. Oxford. Oxford University Press.
 • Norris, R. (2008). Ready for FCE, London: Macmillan.
 • Redston, C. and G. Cunningham. (2014).Face 2 Face. Cambridge University Press.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

 

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345