The Potential and Limitations of the Project Method in Encoraging Student Creativity in Teaching Social, Environmental and Scientific Education

Снежана Л. Пртљага, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац, имејл: prtljaga.snezana@gmail.com
Александар М. Стојановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Сања Р. Благданић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Иновације у настави, XXXI, 2018/3, стр. 37–48

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1803037P

 

Резиме: Пратећи тенденције у савременом друштву, у раду се представља један од начина на који образовање (базирано на дидактици односа) може позитивно утицати на развој мултиперспективизма, креативности и иновација код ученика. У том смислу, разматрају се могућности и ограничења примене пројект методе као фактора подстицања креативности код ученика. Циљ спроведеног истраживања био је да се утврди у којој мери пројект метода, примењена у настави природе и друштва, може подстаћи испољавање креативних реакција код ученика. Истраживање је спроведено применом експеримента са паралелним групама. Резултати добијени помоћу модификоване Гилфoрдове и Торенсове батеријe тестова стваралаштва показали су да примена пројект методе позитивно утиче на асоцијативну флуентност, флуентност и оригиналност идеја, елаборацију, флексибилност мишљења и осетљивост на проблеме. Иако постоје одређена ограничења и не могу се са сигурношћу утврдити крајњи домети пројектне методе у нашим школама, сматрамо да резултати до којих се дошло у овом раду јасно указују да пројект метода има потенцијала и могућности да оснажи креативно функционисање ученика.

Кључне речи: пројект метода, креативност, настава природе и друштва, ученик.

 

Summary: Drawing upon the current trends in modern society, the paper presents a possible way in which education (based on the relationship didactics) can have a positive influence on the development of student multiperspectivism, creativity, and innovations. The paper looks at the potential and limitations of the project method as a factor in encouraging student creativity. The aim of the research was to determine to what extent the use of direct method in teaching Social, Environmental and Scientific Education can encourage creative reactions of students. An experiment with parallel groups was conducted in the research.. The results obtained by means of a modified Guilford and Torrance’s creativity test battery have shown that using the direct method in the classroom has a positive effect on associative fluency, fluency and originality of ideas, elaboration, flexible thinking and sensitivity to problems. Despite the fact that certain limitations do exist and that the ultimate effectiveness of the direct method application in our schools cannot be determined with absolute certainty, the obtained results clearly indicate that the direct method has potential to strengthen student creativity.

Кeywords: project method, creativity, teaching Social, Environmental and Scientific Education, students.

 

Литература

 • Banaji, S., Perrotta, C. & Cranmer, S. (2010). Creative and Innovative Good Practice in Compulsory Education in Europe, Collection and Descriptive Analysis of 10 Good Practices of Creativity and Innovation in Compulsory Education in the EU27. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved April 18, 2016. from: http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/iceac.html.
 • Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M. & Palincsar, A. (1991). Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning. Educational psychologist. 26 (3 & 4), 369–398.
 • Brophy, J. & Alleman, J. (1991). A caveat: Curriculum integration isn’t always a good idea. Educational Leadership. 49 (2), 66–67.
 • Faust, C. B. (1989). Chemistry as a separate science. Education in Chemistry. 9, 138–139.
 • Gojkov, G., Gojkov-Rajić, A., Stojanović, A. (2014). Heurističke didaktičke strategije u visokoškolskoj nastavi. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“.
 • Gojkov, G., Stojanović, A. (2011). Participativna epistemologija u didaktici. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“.
 • Golubović-Ilić, I. (2013). Мogućnosti osposobljavanja učenika za samostalni istraživački rad u nastavi prirode i društva (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
 • Graorac, I. (1995). Vaspitanje i komunikacija. Novi Sad: Matica Srpska.
 • Hilvonen, J. & Ovasaka, P. (2010). Student motivation in project-based learning. ICEP 10. Retrieved January 18, 2016. from: http:/icep.ie/wp-content/uploads/2011/02/Student-Motivation-in-Project-Based-Learning.pdf.
 • Ivić, I., Pešikan, А., Аntić, S. (2001). Aktivno učenje. Beograd: Institut za psihologiju.
 • Кadum, V. (2005). Učenje rješavanjem problemskih zadataka u nastavi matematike. Pula: IGSA.
 • Krajcik, J. S., Blumenfeld, P. C., Marx, R. W. & Soloway, E. (1994). A colaborative model for helping middle grade science teacher learn project-based instruction. The Elementary School Journal. 94, 483–497.
 • Kvaščev, R. (1971). Razvijanje stvaralačkih sposobnosti kod učenika. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije.
 • Kvaščev, R. (1981). Psihologija stvaralaštva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Maksić, S., Đurišić-Bojanović, M. (2004). Kreativnost, znanje i školski uspeh. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 36, 85–105.
 • Ristanović, D. (2015). Uloga projektnog modela rada u nastavi prirode i društva (doktorska disertacija). Beograd: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Tan, O. S., Teo, C. T. & Chye, S. (2009). Problems and Creativity. In: Tan, O. S. (Еd.). Problem-Based Learning And Creativit (1–14). Singapore: Cengage Learning.
 • Thomas, J. W. (2000). A Review of Research on Project-Based Learning. Retrieved July 15, 2012. from: http://www.bobpearlman.org/BestPractices/ PBL_Research.pdf.
 • Toolin, R. (2004). Striking a balance beetween innovation and standards: A study of teachers implementing project-based approaches to teaching science. Journal of science Education and technology. 13 (2), 179–187.
 • Šefer, Ј. (2005). Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Vilotijević, M. (2012). Emancipatorsko vaspitanje. U: Beseđenje o vaspitanju i pedagogoiji. Beograd: Srpska akademija obrazovanja. Posećeno 20. 5. 2015. na: http://www.sao.org.rs/documents/2012/Besedjenje/BESEDJENJE%20M%20VILOTIEJVIC%20EMANCIPATORSKA%20PEDAGOGIJA.pdf.
 • Wilhelm, J., Walters, K. & Sherrod, S. (2008). Project-based learning environments: Challenging preservice to act in moment. Journal of educational Research. 101 (4), 220–233.
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2009). Službeni glasnik RS, br. 72.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345