Modern Technologies in Physical Education for Improving the Motor Skills of Children

Даница Р. Џиновић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: danica.dzinovic@uf.bg.ac.rs
Драган Д. Мартиновић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Филип М. Којић, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања
Иновације у настави, XXXI, 2018/3, стр. 88–95

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1803088D

 

Резиме: У раду су представљени резултати истраживања чији је основни циљ био да се прво прикажу савремене технологије у физичком васпитању, потом испитају ефекти тромесечног специфичног програма усмереног на побољшање моторичких способности деце. Истраживање се базирало на претпоставци да ће примена савремених физичких активности довести до позитивних трансформацијских ефеката моторичких способности деце предшколског узраста. Истраживање је спроведено на узорку од стотину деце из четири старије васпитне групе. Узорак је чинило четрдесет и две девојчице и педесет и осам дечака. Примењена је батерија од шест моторичких тестова. Тромесечни програм физичко-здравствених активности је реализован пет дана недељно у трајању од двадесет минута. Програм су чинили вежбе пилатес гимнастике и аеробик уз музику. У истраживању се користио предекспериментални нацрт истраживања претест-постест, нацрт са поновљеним мерењем. Добијени резултати потврдили су резултате ранијих истраживања у којима се исказало побољшање моторичких способности након примене одређених програма. Статистички значајна разлика у резултатима иницијалног и финалног мерења исказала се у свим тестовима, осим у тесту вис у згибу. Показало се да су деца после примењеног третмана напредовала у извођењу вежби и да су побољшала неке основне моторичке способности (статичку снагу горњих екстремитета, експлозивну снагу доњих екстремитета, флексибилност у зглобу кука и брзину реакције), тако да је у овом истраживању за наведене варијабле прихваћена почетна хипотеза. Због добрих резултата аутори препоручују примену лонгитудиналних програма фитбол гимнастике и аеробика уз музику за све васпитне групе.

Кључне речи: дете предшколског узраста, моторичке способности, батерија тестова, пилатес гимнастика, аеробик уз музику.

 

Summary: The paper presents the results of the research conducted with the aim of examining the effects of a three-month special programme for improving the motor skills of children. The research was based on the assumption that contemporary physical exercises will result in positive transformational effects of motor abilities of the preschool children. The research was conducted on a sample of 100 children (42 girls and 58 boys) from two older preschool groups. A battery of 6 motor tests was applied in the research. A three-month programme of physical health activities was realised five days a week, with each session lasting 20 minutes. The programme consisted of fitball gymnastics and aerobics with music. A pre-experimental draft of the pretest-posttest research, the draft with repeated measurement, was used in the research. The obtained results confirmed the results of the earlier research showing that children’s motor skills improved after the implementation of specific programmes. A statistically significant difference in the results of the initial and final measurements was observed in all tests, except in the “bent arm hang” test. The children showed improvement in doing the exercises after the programme had been implemented. As their basic motor skills improved as well (static strength of the upper limbs, explosive strength of the lower limbs, flexibility in the hip joint, and reaction speed), the initial hypothesis was accepted for the above mentioned variables. Given that longitudinal fitball programmes and aerobics with music proved to work well in the research, the authors of the paper recommend these exercises for all preschool age groups.

Кeywords: preschool children, motor skills, test battery, fitball gymnastics, aerobics with music.

 

Литература

 • Aleksić, D. (2009). Efekti primene gimnastičkih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja na transformaciju nekih antropoloških sposobnosti i karakteristika kod učenica mlađeg školskog uzrasta (doktorska disertacija). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 • Aleksić, D., Kocić, J., Tošić, S. (2009). Efekti primene elemenata ritmičke gimnastike u nastavi fizičkog vaspitanja na razvoj funkcionalnih sposobnosti kod učenica mlađeg školskog uzrasta. Glasnik Antropološkog društva Srbije. 44, 259–266.
 • Bala, G. (2010). Metodologija kineziometrijskih istraživanja. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 • De Privitellio, S., Caput-Jogunica, R., Gulan, G. & Boschi, V. (2007). Utjecaj sportskog programa na promjene motoričkih sposobnosti predškolaca. Medicina. 43, 204–209.
 • Gronholt Olesen, L., Lund Kristensen, P., Korsholm, L., Boye Koch, A. & Froberg, K. (2015). Correlates of objectively measured physical activity in 5-6-year-old preschool children. The Journal of sports medicine and physical fitness. 55 (5), 513–526.
 • Iivonen, S., Nissinen, K., Sääkslahti, A. & Liukkonen, J. (2007). Effects of preschool physical education curriculum – program on 4-5 year old children’s fundamental motor skill. 12th Annual Congress of the Europien College of Sport Science,11-14 Јула 2007, Јyväskylä: Финска.
 • Madić, D., Popović, B., Tumin, D. (2009). Motoričke sposobnosti devojčica uključenih u program razvojne gimnastike. Glasnik Antropološkog društva Srbije. 4, 69–78.
 • Pelemiš, V. (2016). Uticaj dodatnog programa fizičkog vežbanja na morfološki i motorički status predškolske dece (doktorska disertacija). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 • Rodić, N. (2010). Uticaj „sportske igraonice“ na motoričke sposobnosti dece predškolskog doba. Pedagogija. 65 (1), 148–158.
 • Savičević, D. (2010). Motoričke reference dece ranog uzrasta uključene u programe sportske specijalizacije. U: Stanković, R. (ur.). Međunarodna naučna Konferencija Fis komunikacije (340–346). Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu.
 • Stanković, N., Nurkić, M., Lolić, D., Bratić, M. (2009). Efekti različitih programa sportske školice na promene motoričkog ponašanja dece predškolskog uzrasta. U: Juhas, I. i V. Koprivica (ur.). Međunarodna naučna Konferencija Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista (267–272). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345