The Model of IWB 3D Technology in the Dual Education System

Божа Д. Миљковић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, имејл: boza.miljkovic@pef.uns.ac.rs
Малиша Р. Жижовић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Иновације у настави, XXXI, 2018/4, стр. 129–144

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1804129M

 

Резиме: Мултимедијална средства и материјали за учење морају подржавати програмско и стручно учење и оспособљавање, тј. морају бити засновани на дигиталним системима који обезбеђују симулације, проблемску анализу, анализу процеса, уз коришћење савремених алата и технологија. Савремена употреба рачунара и информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у образовном процесу обезбеђује целовито сагледавање и анализу природних и друштвених појава и догађаја кроз интегрисан приступ настави. Предности примене савремених ИКТ алата и апликативног софтвера у систему дуалног образовања у раду су описане кроз пример примене интерактивне беле табле, скраћено ИБТ (енг. Interactive White Board – IWB), као често употребљаваног алата у настави. Развојем технологије интерактивне беле табле у 3Д технологији превазиђене су мањкавости у демонстрацији и симулацији амбијента, окружења, аудио-визуелних доживљаја и вишесензорских интеракција. У раду је описан један нов концептуални модел употребе ИБТ-а у 3Д технологији у наставном процесу, тј. ефекти његове примене са аспекта дуалног и стручног система образовања. Развој технологије ИБТ-а у правцу примене у 3Д-у произвео је и нов квалитет детаљних графичких приказа, остварене су интеракција и интеграција са доступним базама знања, релевантним теоријама и туторским системима. Применом савремене ИБТ технологије у 3Д-у образовно окружење постаје јединствено (енг. Surround System) и истовремено активира сва чула већим интензитетом, те тако утиче на стимулацију когнитивних процеса, на развој вештина и мишићне меморије.
Кључне речи: апликативни софтвер, информационо-комуникационе технологије (ИКТ), интерактивна бела табла (IWB), дуално образовање, тродимензионалност (3Д).

Summary: Multimedia tools and materials for learning have to support the programme and professional learning, i.e. they must be based on digital systems which provide simulations, problem analysis, and process analysis, along with using modern tools and technologies. By means of an integrated approach to teaching, modern-day use of computers and information-communication technologies (ICT) in education enables an overall analysis of natural and social phenomena and events. The paper describes the advantages of using modern ICT tools and applicative software in dual education on the example of the application of the integrative white-board (IWB) in the classroom. The flaws in the demonstration and simulation of ambience, environment, audio-visual experiences and multisensory interactions have been overcome owing to the development of the interactive whiteboard in 3D technology. The paper provides a description of a new conceptual model of using IWB in 3D technology in the classroom, i.e. the effects of its application from the perspective of dual and vocational system of education. The development of the 3D IWB technology provided a new quality of detailed graphic images, enabled an integration of and interaction with the available knowledge data bases, relevant theories and tutoring systems. The application of the 3D IWB technology turns the educational environment into a surround system, it activates simultaneously, and with a greater intensity, all senses, and directly stimulates cognitive processes, the development of various skills and muscle memory.
Кeywords: applicative software, information-communication technologies (ICT), interactive white-board (IWB), dual education, three-dimensionality (3D).

Литература

 • Akbas, O. & Pektas, M. H. (2011). The Effects of using an Interactive Whiteboard on the Academic Achievement of University Students. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching. 12 (2), 13, 1. Retrieved September 21, 2017. from www: http://www.ied.edu.hk/apfslt/download/v12_issue2_files/ak bas.pdf.
 • Ali, S. M., Ghani, I. & Latiff, M. S. A. (2015). Interaction-based Collaborative Recommendation: A Personalized Learning Environment (PLE) Perspective. Ksii Trans Internet Inf Syst. 9, 446–465.
 • Al-Qirim, N., Mesmari, A., Mazroeei, K., Khatri, S. & Kaabi, Z. (2010). Developing teaching scenarios in the classroom using interactive smart board ecosystem. Digital Ecosystems and Technologies (DEST) (525–30). 4th IEEE International Conference, 13–16 April. DOI: 10.1109/DEST.2010.5610596.
 • Alshawareb, A. & Jaber, M. A. (2012). Teachers’ attitudes toward using interactive white boards in the teaching and learning process in Jordan. International Journal of Instructional Media. 39 (4), 319–330.
 • Altincelik, B. (2009). The teachers’ views about interactive white-boards that provide learning permanence and motivation inprimary level (Master’s Thesis). Sakarya: Sakarya University.
 • Bamford, A. (2011). LiFE: Learning in Future Education. Evaluation of innovation in learning using emerging technologies. Retrieved July 22, 2017. from www: https://www.gaia3d.co.uk/wp-content/uploads/2012/11/Evaluationof-Innovation-in-Learning-using-emerging-technologies-by-Prof-Anne-Bamford-2011.pdf
 • Bamford, A. (2012) What is 3D in the classroom? The 3D in Education White Paper. The International Research Agency, Texas Instruments.
 • Bates, C. & Hopkins, A. (2007). Using SMART Boards to Enhance Student Learning. Journal of the Research Center for Educational Technology. 3 (2), 47–49.
 • Beeland, W. D. Jr. (2002). Student engagement, visual learning and technology: Can interactive whiteboards help? Annual Conference of the Association of Information Technology for Teaching Education, Dublin: Trinity College, Ireland, Retrieved Jul 27, 2017. from www: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.135.3542&rep=rep1&type=pdf. ???.
 • Bell, M. A. (2002). Why Use an Interactive Whiteboard? A Baker’s Dozen Reasons! The teachers.net Gazette. Retrieved from http://teachers.net/gazette/JAN02/mabell.html, July 2017.
 • Campbell, C. & Martin, D. (2010). Interactive whiteboards and the first year experience: Integrating IWBs into preservice teacher education. Australian Journal of Teacher Education. 35, 68–75.
 • Danish Technological Institute in association with GHK, Technopolis Limited, 3s Unternehmensberatung GmbH (2012). European Business Forum on Vocational Training: Challenges and trends in continuing development of skills and career development of the European workforce. European Commission: Education and Training. Retrieved August 12, 2017. from www: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/forum-survey_en.pdf.
 • Deal, A. (2008). Classroom Response Systems: A Teaching with Technology White Paper Creative Commons Attribution, Retrieved July 14, 2017. from www: https://www.cmu.edu/teaching/resources/PublicationsArchives/StudiesWhitepapers/ClassroomResponse_Nov07.pdf
 • DHBW Mosbach (2014). The purpose of dual studies? Retrieved December 1, 2017. from www: http://en.dhbwmosbach.de:80/university/the-purpose-of-dual-studies.html.
 • Ermis, U. F. (2012). The Effect of the Use of Interactive Whiteboard on Students’ Achievement and Motivation in Science and Technology Classrooms (Master’s Thesis). Ankara: Gazi University, Institute of Educational Sciences.
 • Füvesi, I. (2010). Lecturer Usage of ICT Tools as Intelligent Educational Solution. International Conference on e-Learning and the Knowledge Society – e-Learning’10. 160–165.
 • German Academic Institute (2014). Dual Certification Programs. Retrieved November 29, 2017. from www: http://www.german-academic-institute.org/dual-certification-programs.html.
 • Gu, P. & Guo, J. (2017). Digital case-based learning system in school. PLoS ONE. 12 (11), e0187641. Quan Zou: Tianjin University.
 • Iinuma, M., Matsuhashi, T., Nakamura, T. & Chiyokura, H. (2016). Student Awareness Change in Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Environment. International Journal of Information and Education Technology. 6, 448–452.
 • Isman, A., Abanmy, F. A., Hussein, H. B. & Al Saadany, M. A. (2012). Saudi secondary school teachers’ attitudes towards using interactive whiteboard in classrooms. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 11, 286–296.
 • Ji-Eun, S. (2014). Park throws support behind vocational schools: Bilateral pacts boast vocational training. Retrieved July 14, 2017. from www: http://mengnews.joins.com/view.aspx?aId=2987928.
 • Kampschulte, L. & Eilert, K. (2016). ICT Tools in School – a Practical Guide. IPN – Leibniz Institute for Science and Mathematics Education at the University of Kiel, Germany.•• Schwartz, A. (2014). Interactive Virtual Reality In 3-D, The Newest Learning Tool. Retrived August 15, 2016. from www: https://www.fastcompany.com/3026765/interactive-virtual-reality-in-3-d-the-newest-learning-tool.
 • Niu, Z., Gu, P., Zhang, W. & Chen, W. (2012). Learning Strategy Recommendation Agent. Springer, Berlin Heidelberg. Sadeghi, H. & Kardan, A. A. (2015). A novel justice-based linear model for optimal learner group formation in computer-supported collaborative learning environments. Comput Human Behav. 48, 436–447.
 • Scarcella, R. C. & Oxford, R. L. (1992). The Tapestry of Language Learning: The Individual in the Communicative Classroom. Cl Act. 16, 228.
 • Scott W. R. & Davis, F. G. (2016). Organizations and Organizing: Rational, Natural and Open Systems Perspectives. Routladge NY USA, ISBN: 9780131958937.
 • Tertemiz, N., Sahin, D., Can, B. & Duzgun, S. (2015). Views of Primary School Teachers and Students about The Interactive Whiteboard. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 186, 1289–1297.
 • Turel, Y. K. & Johnson, T. E. (2012). Teachers’ Belief and Use of Interactive Whiteboards for Teaching and Learning. Educational Technology & Society. 15, 381–394.
 • Wouters, P., Van der Spek, E. D. & Van Oostendorp, H. (2009). Current Practices in Serious Game Research: A review from Learning Outcomes Perspective. In: Connolly T., Stansfield, M. & Boyle, L. (Eds.). Games – Based Learning Advancements for Multi – Sensory Human Computer Interfaces – Techniques and Effective Practices (232–250). New York: Information Science Reference (an imprint of IGI Global).
 • Yıldızhan, Y. H. (2013). Temel eğitimde akıllı tahtanın matematik başarısına etkisi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research. 5, 110–121.
 • Zhang, W. (2012). Research on Learning Strategy-Oriented Service model in E-Learning. Beijing: Inst. Technol.
 • Zohdi, S. (2008). Me 180 Enginnering Analisyis Using the Finite Element Method Documents. Berkeley: University of California.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345