Factors of Effective Class Management in Elementary School Music Teaching

Славица Д. Стефановић, Универзитет у Београду, Факултет музичке уметности у Београду, имејл: sarica@Eunet.rs
Иновације у настави, XXXI, 2018/4, стр. 103–116

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1804103S

 

Резиме: Рад се бави питањима и чиниоцима успешности наставника музике у руковођењу разредом, те, отварајући подручја музичке и опште педагогије, има за циљ дефинисање ефикасних чинилаца у управљању разредом и њихову примену у основној школи. Теоријска разматрања су заснована на актуелној и релевантној научној и стручној литератури и обухватају теме и питања која се односе на специфичност наставе музике у основној школи и чиниоце ефикасног управљања разредом сагледане кроз способност наставника
да креирају социјалну средину за учење. У емпиријском делу рада приказани су резултати експлоративног истраживања. Чиниоци ефикасног управљања разредом у основној школи
сагледани су кроз три области: школски контекст учења, социјални контекст учења и социјално-педагошка својства и компетенције наставника, приказаних из угла самих наставника и ученика. Основни налази потврђују претпоставке о значајном уделу свих трију група чинилаца у ефикасном управљању разредом у старијим разредима основне школе. У истраживању је учествовало тридесеторо наставника музике из различитих градова из Србије и шестсто осамдесет девет њихових ученика основне школе.
Кључне речи: основна школа, настава музике, управљање разредом.

Summary:
This paper aims to address the success rate of music teachers who teach in elementary school and create the social environment for learning. The goal of this paper is to define, by broadening the
areas of genral and music pedagogy, the factors of effective class management and their application in elementary school. Theoretical considerations are based on current and relevant scientific and professional literature and include topics and issues unique to music teaching in elementary school as well as the factors involved in the effective management of the classroom which contribute to teach-ers’ ability to create a social environment for learning. The results of the exploratory research are presented in the empirical part of the paper. The factors of effective class management in elementary schools are described in three different contexts: school learning, social learning and socio-psychological learning, as perceived by teachers and students. The basic findings confirm the assumption that all three groups of factors have a significant role in classroom management in higher grades of elementary school. The research involved 30 music teachers from various cities in Serbia and 689 of their elementary school pupils.
Keywords: elementary school, music teaching, class management.

Литература

 • Barnes, R. (2006). Primary Classroom Management. London: Paul Chapman Publishing.
 • Božanović-Šaranović, N., Nahod-Milanović, S. (2004). Teorijske osnove planiranja kurikuluma. U: Krnjajić, S. (ur.). Znanje i postignuće (26–39). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Cummings, C. B. (2000). Winning strategies for classroom management. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Cvetković, J. (2015). Imanentni sluh i recepcija muzike. Niš: Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Centar za naučnoistraživački rad SANU.
 • Gašić-Pavišić, S. (2005). Modeli razredne discipline. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
  Good, T. L. & Brophy, J. E. (1990). Education Psychology: A Realistic Approach. New York: Holt, Rinehart &Winston.
 • Hargreaves, D. J. (1986). The Developmental psychology of music. Cambridge: University Press.
 • Ivanović, N. (2007). Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za osnovnu školu. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Lavender, C. (1991). Making each minute count: time-savers, tips and kid/tested strategies for the music class. USA: Jenson publications.
 • Marzano, R. J., Marzano, J. S. & Pickering, D. J. (2003). Classroom Management that works. Alexandria: As-sociation for Supervision and Curriculum Development.
 • Merrion, M. (1999). Classroom management for beginning music educators. In: Swanwick, K. Teaching Music musicaly. 25, 32-3, 34-5, 36. London: Routledge.
 • McLeod, J., Fisher, J. & Hoover, G. (2003). The Key Elements of Classroom Management, Managing Time and Space. Student Behavior and Instructional Strategies. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Nastavni plan i program. Posećeno 11. 2. 2016. from www: http://www.zuov. gov.rs/poslovi/nastavni-planovi/nastavni-planovi-os-i-ss/?lng=lat.
 • Rossman, R. L. (1989). Discipline in the Music Classroom, Music Educators National Conference, Virginia, SAD.
 • Slavin, R. E. (2006). Educational Psychology, Theory and Practice. USA: Pearson.
 • Stefanović, S. (2014a). Muzičke kompetencije nastavnika muzike u osnovnoj školi. U: Sonja Marinković i drugi (ur.). Zbornik radova sa naučnog skupa „Tradicija kao inspiracija“ (652-600). Banja Luka: Univerzitet umjetnosti i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.
 • Stefanović, S. (2014b). Nastava muzike u osnovnoj školi: Disciplina učenika i strategije nastavnika. U: Petrović, M. (ur.). Tematski zbornik: Sociološki aspekt pedagogije i izvođaštva u scenskim umetnostima (70–81). Beograd: Fakultet muzičke umetnosti.
  Stefanović, S. (2010). Savremeni i/ili tradicionalni pogled na Didaktički materijal u nastavnim planovima i programima. U: Sonja Marinković i drugi (ur.) Zbornik Međunarodnog naučnog skupa „Dani Vlade S. Miloševića“ (75–83). Banja Luka: Univerzitet umjetnosti i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.
  Stojiljković, S. (2014). Psihološke karakteristike nastavnika. Niš: Filozofski fakultet.
 • Swanwick, K. (1999). Teaching Music Musically. London: Rutledge.
 • Tadić, A. (2014). Nastavnički modeli i strategije uspostavljanja i održavanja razredne discipline. Inovacije u nastavi – časopis za savremenu nastavu. 27 (4), 7–20.
 • Valon, A. (1999). Psihološki razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Vulfolk, A., Hjuz, M., Volkap, V. (2014). Psihologija u obrazovanju I. Beograd: Clio.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345