Constructionism in Language Pedagogy; Usage-based Approach to Foreign/Second Language Learning

Јелена Љ. Вујић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, имаил: jelenajvujic@gmail.com
Иновације у настави, XXXI, 2018/4, стр. 117–128

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1804117V

 

Резиме: Опште је познато да је језик комплексан и високопроменљив систем који се непрестано прилагођава потребама оних који га употребљавају, и на његово учење и усвајање утичу многи фактори, попут психолошких, когнитивних, временских, социјалних. Било да се мења или варира само један од ових параметара промена, мењају се крајњи резултати процеса учења (страног) језика, али и сам приступ подучавању. У овом раду ћемо осветлити неке од основних особености приступа настави страних језика заснованој на језичкој употреби (енг. usage-based approach). Полазна становишта приступа настави страних језика заснованој на употреби, која ће бити у раду елаборирана и поткрепљена примерима из педагошке праксе, јесу: 1) учење језика првенствено зависи од изложености ученика страном/другом језику (Л2) у реалним употребним условима, који подразумевају сплет разних фактора и елемената; 2) ученици формулишу адекватне генерализације везане за површинску структуру Л2 на основу изложености Л2 и притом користе разне когнитивне механизме који нису нужно ограничени на механизме учења језика, већ се укључују и когнитивни механизми важни за учење уопште (Ellis & Wulff, 2015; Vujić, 2016). Основа оваквог приступа је брисање строге делимитације лексикона и граматике, другим речима, ради се о фразно оријентисаном приступу учењу језика, који истовремено омогућује максимално ангажовање когнитивних капацитета ученика, као и развијање социјално-културне компетенције ученика на Ј2.
Иако ће у фокусу нашег интересовања бити учење/подучавање енглеског као страног (другог) језика, верујемо да ће опажања изнета у овом раду бити од користи свима онима који се директно или индиректно баве језичком педагогијом (енг. language pedagogy) и проблематиком наставе страних језика.
Кључне речи: матерњи језик (Л1), страни језик (Л2), конструкција, фреквентност, форма/значење.

Summary: Language is a complex, highly adaptable, ever-changing system. Many complex agents interact and underlie language learning ranging from linguistic, social, psychological, cognitive, cultural etc. Take just one agent from the language-learning equation and the final outcome will be considerably different. This paper highlights and elaborates on some of the most striking features of the usagebased approaches to Foreign/Second Language Learning (Acquisition) which are the following: 1) L2 learning primarily depends on learners’ exposure to their second language (L2) in real-life conditions/use, that is, the linguistic input they receive, and 2) L2 learners induce the rules of the L2 surface structure from the input by employing cognitive mechanisms which are not exclusive to language learning, but that are general cognitive mechanisms at work in any kind of learning, including language learning ((Ellis, N. & Wulff, S. 2015; Vujić, 2016). The main tennet of such approach is that in the L2 learning process there is no strict delimitation between grammatical and lexical component of the language i.e. it is a phrase-oriented approach which insists on mobilization of students’ full cognitive capacities as well socio-cultural proficiency in L2. Although this paper primarily focuses on English as L2, we believe that it could be highly
valuable to all those directly or indirectly interested and involved in language pedagogy.
Кеywords: mother-tongue (L1), foreign language (L2), construction, frequency, form/meaning.

Литература

 • Conklin, K. & Schmitt, N. (2007). Formulaic sequences: Are they processed more quickly than nonformulaic language by native and nonnative speakers? Applied Linguistics. 28, 1–18.
 • Ellis, N. C. (2002). Frequency effects in language processing: A review with implications for theories of implicit and explicit language acquisition. Studies in Second Language Acquisition. 24, 143–188.
 • Ellis, N. C. (2006). Language acquisition as rational contingency learning. Applied Linguistics. 27, 1–24.
 • Ellis, N. C. (2013). Second language acquisition. In: Trousdale, G. & Hoffmann, T. (Eds.) Oxford Handbook of Construction Grammar (365–378). Oxford: Oxford University Press.
 • Ellis, N. C. & Simpson-Vlach, R. (2009). Formulaic language in native speakers: Triangulating psycholinguistics, corpus linguistics, and education. Corpus Linguisticsand Linguistic Theory. 5, 61–78.
 • Ellis, N. C., Simpson-Vlach, R. & Maynard, C. (2008). Formulaic language in native and second-language speakers: Psycholinguistics, corpus linguistics, and TESOL. TESOL Quarterly. 42, 375–396.
 • Ellis, N. & Wulff, S. (2015). Second language acquisition. In: Dabrowska, E. & Divjak, D. (Eds.). Handbook of Cognitive Linguistics (409–431). De Gryter Mouton.
 • Goldberg, A. E. (2006). Constructions at work: The nature of generalization in language. Oxford: Oxford University Press.
 • Gries, St. Th. & Wulff, S. (2009). Psycholinguistic and corpus-linguistic evidence for L2 constructions. Annual Review of Cognitive Linguistics. 7, 164–187.
 • Hauser, M. D., Chomsky, N. & Fitch, W. T. (2002). The Faculty of Language: What Is It, Who Has It and How Did It Evolve? Science. 298, 1569 (2002), 1569–1579.
 • Jackendoff, R. (2011). What is the human language faculty? Language. 87, 587–624.
 • Jiang, N. A. N. & Nekrasova, T. M. (2007). The Processing of formulaic sequences by second language speakers. The Modern Language Journal. 91, 433–445.
 • Klein, W. (1998). The contribution of second language acquisition research. Language Learning. 48, 527–550.
 • Kuhl, P. K. (2007). Is speech-learning gated by the ’social brain’? Developmental Science. 10, 110–120.
 • Slobin, D. (1996). From „thought and language“ to „thinking for speaking“. In: Gumperz, J. J. & Levinson, S. C. (Eds.). Rethinking Linguistic Relativity (70–96). New York: Cambridge University Press.
 • Vujić, J. (2016). Konstrukcione teme. Beograd: Filološki fakultet.
 • Wulff, S. (2008). Rethinking idiomaticity: A usage-based approach. London and New York: Continuum.
 • Wulff, S. & Gries, St. Th. (2011). Corpus-driven methods for assessing accuracy in learner production. In: Robinson, P. (ed.). Second Language Task Complexity: Researching the Cognition Hypothesis of Language Learning and Performance (61–88). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345