Интегрисање музичких и језичких садржаја и вештина у оквиру предмета Енглески језик за децу уз песму и покрет

Александра Л. Стошић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Република Србија, имејл: aleksandra.stosic@uf.bg.ac.rs
Наташа З. Јанковић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Република Србија
Иновације у настави, XXXIII, 2020/4, стр. 61–78

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2004061S

 

Резиме: Песма је музички садржај у коме су мелодија и поетски текст сједињени, па је идеално средство за рад на свим музичким активностима са децом предшколског и млађег школског узраста. Такође, представља језгро у интеграцији различитих предмета, са широким образовним потенцијалом у настави језика (матерњег и страног). У овом раду истичемо предности обједињавања енглеског језика и музичке културе у раду са будућим васпитачима и учитељима, који се образују да деци предшколског и раног основношколског узраста држе наставу енглеског језика.2 Бавимо се идентификовањем музичког искуства и преференција студената, као и њиховог познавања фонолошких елемената језика, ради подизања квалитета наставног процеса. У раду описујемо кључне резултате истраживања обављеног 2018. и 2019. године са првом и другом генерацијом студената који похађају предмет Енглески језик за децу уз песму и покрет на првој години студија Учитељског факултета у Београду. На пригодном узорку (N=58) резултати су потврдили важност обједињавања два предмета двоструким јачањем вокалног развоја студената на енглеском језику кроз песму и музичку игру са певањем, као основним средством у међупредметном повезивању, и дају драгоцена сазнања за даљи наставни рад. Такође пружају нове смернице за будућа експлоративна истраживања наставног процеса у универзитетском образовању, које имају шири педагошки значај и методичку рефлексију за рад будућих васпитача и учитеља.
Кључне речи: интегрисана настава, вокални вид музичког развоја, фонолошки аспект језичког развоја, музичке игре, бројалице и тапшалице.

 

Summary: A song is a musical content in which melody and poetic text are unified, which makes it an ideal tool in all music activities with children of preschool and early primary school age. It also represents the core of integration of different school subjects, with a huge educational potential in language teaching (both mother tongue and foreign languages). In this paper we elaborate on the advantages of integrating English Language and Music Education academic courses in working with pre-service primary and preschool teachers who are trained to teach English to preschool and early primary school children. We examine students’ music experience and their preferences, as well as their familiarity with the phonological elements of the language with the aim of improving the quality of teaching. The paper also presents the key results of the research conducted in 2018 and 2019 with the first and the second generations of students attending the course English Language for Children through Songs and Movement at the first year of their studies at the Teacher Education Faculty in Belgrade. Apart from providing useful insights for further teaching, the results of the research conducted on a convenience sample of 58 students (N = 58) confirmed the importance of integrating the two academic courses by reinforcing students’ vocal development in English through songs and action songs as a fundamental tool in the cross-curricular integration. The results also offer new guidelines for the future exploratory research of teaching in university education. These guidelines have a broader pedagogical significance and methodological implications for the work of the future preschool and primary school teachers.
Кeywords: integrated teaching, vocal aspect of musical development, phonological aspect of language development, children’s action songs, counting rhymes and hand-clap rhymes.

 

Литература:

 • Аntović, M. (2004). Muzika i jezik u ljudskom umu. Niš: Niški kulturni centar.
 • Аntović, M. (2009). Lingvistika, muzika, kognicija. Niš: Niški kulturni centar.
 • Bugarski, R. (1991). Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Cvejić, B., Cvejić, D. (2009). Umetnost pevanja. Beograd: IP SIGNATURE.
 • Ettlinger, M. et al. (2011). Implicit memory in music and language. Frontiers in Psychology, 2, 211. Retrieved August, 2019. from www: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170172/pdf/fpsyg-02-00211.pdf
 • Garsija, М. Mlađi (2002). Garsijina škola – Kompletna rasprava o pevačkom umeću. I deo. Beograd: Studio Lirika.
 • Hallam, S. (2010). The power of music. Its impact on the intellectual, social and personal development of children and young people. International Journal of Music Education, 28 (3), 269-289. Retrieved December 4, 2019 from www: https://www.researchgate.net/publication/242560857_The_power_of_music_Its_ impact_on_the_intellectual_social_and_personal_development_of_children_and_young_people
 • Janković, N., Cvetković М. (2006). Modul za nastavu engleskog jezika na Učiteljskom fakultetu. Inovacije u nastavi stranih jezika (87‒100). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Janković, N. (2009) The English Language Modulе – Theory in Practice. U: Zbornik radova Jezik struke – teorija i praksa (537‒543). Beograd: Univerzitet u Beogradu.
 • Jankovic, N. (2010). Young Learners and Content-Based Instruction. Sprachen lernen, Lernen durch Sprache (261‒268). Bern: Pedagogische Hochschule.
 • Janković, N., Cvetković, M. (2013). Inovativni pristupi i didaktička sredstva u nastavi engleskog jezika na ranom uzrastu. U: Tematski zbornik radova Inovacije u nastavi i učenju stranog jezika na ranom uzrastu (35‒45). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Janković, N. (2014a). Objedinjavanje sadržaja i veština u nastavi engleskog jezika kod dece mlađeg uzrasta (magistarski rad). Beograd: Filološki fakultet.
 • Janković, N. (2014b). Integrisanje nastave engleskog jezika i ostalih školskih predmeta u funkciji efikasnijeg opšteg obrazovanja. U: Tematski zbornik radova Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju (281‒298). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Janković, N. (2015). Razvijanje komunikativnih i opštih kognitivnih sposobnosti kroz nastavu engleskog jezika od ranog školskog uzrasta. Komunikacija i kultura ’online’, VI (6), 117‒133. Posećeno septembra 2020. godine na www: http://www.komunikacijaikultura.org/KK6/KK6Jankovic.pdf
 • Janković, N. (2016). Vrednovanje jezičkih znanja i sposobnosti u nastavi engleskog jezika (doktorska disertacija). Beograd: Filološki fakultet. https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/6197/Disertacija4105.pdf?sequence=6&isAllowed=y
 • Janković, N., Ristić, M. (2019). Hand in hand – developing university teachers’ and pre-service teachers’ cross-curricular competences. In: Zacłona, Z. & Radovanović, I. (Ed.). Chosen issues of education in the modern era (38‒50). Nowy Sacz: State University of Applied Sciences and Belgrade: Teacher Education Faculty.
 • Janjić, M., Stošić, A. (2008). Teorijski model integrativnog pristupa savremenoj nastavi (Muzička bajka Peća i vuk Prokofjeva na sceni male školske pozornice). Zbornik radova Dramska književnost za decu (77‒97). Sombor: Pedagoški fakultet.
 • Jäncke, L. (2012). The relationship between music and language. Frontiers in Psychology, 3, 123. Retrieved August, 2019 from www: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3338120/pdf/fpsyg-03-00123.pdf.
 • Lenneberg, E. H. (1967). Biological Foundations of Language. New York: John Wiley & Sons.
 • Ludke, K. & Weinmann, H. (2012). European Music Portfolio: A Creative Way into Languages – Teacher’s Handbook. Produced for the Comenius Lifelong Learning Project.
 • Marić, S. (2018). Interaktivno učenje muzike i engleskog jezika primenom digitalnih medija (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet. Posećeno 15. 6. 2020. godine na www: https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/10766/Disertacija19379.pdf?sequence=6&isAllowed=y
 • Nikolić, L. (2015). Faktori sticanja i razvoja muzičkih kompetencija kod studenata učiteljskih studija. (doktorska disertacija). Beograd: Univerzitet umetnosti, Fakultet muzičke umetnosti.
 • Ormrod, J. E. (2004). Human Learning. New Jersey: Longman.
 • Patel, A. D. (2008). Music, language and the brain. New Yourk: Oxford University Press.
 • Pavlović, B., Miljković, M. (2014). Zastupljenost i analiza muzičkih sadržaja u nastavi engleskog jezika za prvi razred osnovne škole. U: Zbornik Učiteljskog fakulteta, Prizren-Leposavić, 8 (217‒230). Beograd: Učiteljskifakultet.
 • Peretz, I. (2009). Music, language and modularity framed in action. Psychologica Belgica, 49 (2&3), 157‒175. Retrieved August, 2019 from www: http://doi.org/10.5334/pb-49-2-3-157.
 • Peretz, I. et al. (2015). Neural overlap in processing music and speech. Philosophical Transactions of the Royal Society B. Retrieved August, 2019 from www: http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2014.0090.
 • Phillips, S. (2004). Young Learners. Resource books for teachers. Oxford: Oxford University Press.
 • Pinter, A. (2009). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press.
 • Plan nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i program nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2017). Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, br. 10. Posećeno avgusta 2020. godine na: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/ SlGlasnik Portal/viewdoc?uuid=f5a145fb-96a0-44ed-bcb3-b00cfb189a72.
 • Radoš, K. (2010). Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Stošić, A. (2007). Polifunkcionalnost pesme u nastavi muzičke kulture na mlađem školskom uzrastu (neobjavljen magistarski rad). Užice: Učiteljski fakultet.
 • Stošić, A. (2008). Pesma – spona u integrativnom pristupu nastave muzičke kulture, srpskog jezika i književnosti. Zbornik radova Književnost za decu u nastavi i nauci (392‒402). Jagodina: Učiteljski fakultet.
 • Stošić, A. (2010). Uloga i funkcionalnost povezivanja književnosti za decu i muzike u nastavnim i vannastavnim aktivnostima. U: Smiljković, S. (ur.). Zbornik radova Savremeni trenutak nastave književnosti za decu u nastavi i nauci (486‒497). Niš: Univerzitet u Nišu.
 • Stošić, A., Janjić, M. (2011). Theatrical communication method in contemporary language and music teaching. Teacher’s competences and the learning environment (79‒95). Nowy Sacz: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa.
 • Stošić, A. (2015). Funkcionalnost udžbeničkog kompleta u razvoju vokalnih sposobnosti učenika mlađih razreda osnovne škole (doktorska disertacija). Beograd: Učiteljski fakultet. https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4219/Disertacija83.pdf?sequence=6&isAllowed=y
 • Stošić, A. (2016). Funkcionalnost udžbeničkog kompleta u razvoju vokalnih sposobnosti učenika mlađih razreda osnovne škole. Inovacije u nastavi, 29 (1), 60–76. DOI: 10.5937/inovacije1601060S
 • Stošić, A. (2017). Kompatibilnost jedinica udžbeničkog kompleta muzičke kulture sa aspekta uloge u vokalnom razvoju. U: Milošević, V. (ur.). Tradicija kao inspiracija. Zbornik radova sa naučnog skupa 2016. godine (501‒519). Banja Luka: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska.
 • Stošić, A., Janković, N. (2018). Uloga pesama u metodici nastave muzičke kulture i engleskog jezika: integrativni pristup. Knjiga rezimea: Savremeni pristupi u profesionalnom razvoju i radu vaspitača i učitelja (67). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Vulfolk, A. i dr. (2014). Psihologija u obrazovanju I. UK: Pearson Education Limited; Beograd: CLIO.

 

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345