Значај породичних карактеристика за психомоторни развој деце са развојном дисфазијом

Јелена М. Зорић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија, имејл: jelenazoricrogan@gmail.com
Јелена Р. Петровић, Универзитет одбране, Војна академија, Београд, Србија
Драган С. Бранковић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија
Иновације у настави, XXXIV, 2021/2, стр. 104–115

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2102104Z

 

Резиме: Тешкоће сензорног процесирања могу представљати ризик за развој језичких, говорних, али и когнитивних и моторичких способности детета. Осим самог детета, последице различитих развојних сметњи погађају и родитеље. Пол, образовање, број деце у породици и редослед рођења су неке од карактеристика које могу бити од значаја за дијагностиковање и третман потешкоћа изазваних развојном дисфазијом. Циљ истраживања био је да се испита повезаност сензорних и психомоторних способности деце са развојном дисфазијом са социодемографским карактеристикама њихових примарних породица. Узорак је чинило 47 родитеља деце која похађају вртић, а код којих је постављена дијагноза развојне дисфазије. У истраживању су коришћени Модификовани сензорни профил и Упитник о социодемографским карактеристикама породице. Подаци су обрађени помоћу дескриптивне статистике, т-теста за независне узорке и анализом варијансе. Резултати су показали да постоје статистички значајне разлике на психомоторним димензијама сензорног процесирања у зависности од образовања родитеља, али и редоследа рођења и броја деце у породици. Подаци говоре о томе да је неопходно пружити шири спектар могућности за интервенцију и подршку родитељима деце са дијагностикованом развојном дисфазијом преко различитих едукација, као и оних физичких активности које потенцирају значај способности координације, али и фине моторике, нарочито када су у питању предшколци.

Кључне речи: моторичке способности, поремећаји учења, родитељи, седентарни животни стил.

 

Summary: Difficulties in sensory processing can be a risk for the development of language, speech, as well as cognitive and motor abilities in children. The aim of the research was to investigate the relationship between the sensory and psychomotor abilities of children with developmental dysphasia and the socio-demographic characteristics of their primary families. The consequences of different developmental difficulties affect not only the child, but the parents as well. Gender, education, number of children, and birth order are some of the characteristics which can be significant for diagnozing and treatment of the developmental difficulties caused by the developmental dysphasia. The sample consisted of 47 parents of preschool children with developmental dysphasia diagnose, which were included in logopedic treatment. The Modified Sensory Profile and the questionnaire about socio-demografic characteristics of the family were used in the research. The data were processed by descriptive statistics, t test for independent samples, and ANOVA. The results showed that there were statistically significant differences on the psychomotor dimensions of sensory processing relative to the educational level of parents, but also the order of birth and the number of children. The data indicate that there is a great need for a wider spectrum of opportunities for intervention and support for the parents of children with developmental dysphasia by offering them different training sessions, as well as by including them in the physical activities which focus on the coordination abilities and fine motorics, especially when it comes to the preschool children.

Keywords: motor abilities, learning difficulties, parents, sedentary lifestyle.

 

Литература

 • Bishop, D. V. M. (2002). Motor immaturity and specific speech and language impairment: evidence for a common genetic basis. American journal of medical genetics, 114 (1), 56–63.
 • Bois, J. E., Sarrazin, P. G., Brustad, R. J., Trouilloud, D. O. & Cury, F. (2005). Elementary schoolchildren’s perceived competence and physical activity involvement: the influence of parents’ role modelling behaviours and perceptions of their child’s competence. Psychology of Sport and Exercise, 6 (4), 381–397.
 • Buck, S. M., Hillman, C. H. & Castelli, D. M. (2008). The relation of aerobic fitness to Stroop Task performance in preadolescent children. Medicine & Science in Sports & Exercise, 40 (1), 166–72.
 • Cermak, S. A., Gubbay, S. S. & Larkin, D. (2002). What is developmental Coordination Disorder? In: Cermak, S. & Larkin, D. (Eds.). Developmental coordination disorder (2–22). New York: Delmar Thomson.
 • Diamond, A. (2000). Close interrelation of motor development and cognitive development and of the cerebellum and prefrontal cortex. Child Development, 71 (1), 44–56.
 • Dunn, W. (1994). Performance of typical children on the Sensory Profile: An item analysis. American Journal of Occupational Therapy, 48 (11), 967–974.
 • Dunn, W. & Brown, C. (1997). Factor Analysis on the Sensory Profile from a National Sample of Children Without Disabilities. The American Journal of Occupational Therapy, 51 (1), 490–495.
 • Geuze, R. H. & Kalverboer, A. F. (1994). Tapping a rhythm: A problem of timing for children who are clumsy and dyslexic? Adapted Physical Activity Quarterly, 11 (2), 203–213.
 • Heath, C. L., Curtis, D. F., Fan, W. & McPherson, R. (2015). The association between parenting stress, parenting self-efficacy, and the clinical significance of child ADHD symptom change following behavior therapy. Child Psychiatry & Human Development, 46 (1), 118–129.
 • Hill, E. L., Bishop, D. V. M. & Nimmo-Smith, I. (1998). Representational gestures in developmental coordination disorder and specific language impairment: Error types and the reliability of ratings. Human Movement Science, 17 (4-5), 655–678.
 • Hošek, A. (1976). Struktura koordinacije. Kineziologija, 6 (1–2), 151–192.
 • Jacobs, J. E. & Eccles, J. S. (1992). The impact of mother’s gender role stereotypic beliefs on mothers and children’s ability perceptions. Journal of Personality and Social Psychology, 63 (6), 932−944.
 • Kadesjo, B. & Gillberg, C. (1998). Attention deficits and clumsiness in Swedish 7-11 year-old children. Developmental Medicine and Child Neurology, 40 (12), 796–804.
 • Keating, D., Turrell, G. & Ozanne, A. (2001). Childhood speech disorders: reported prevalence, comorbidity and socio-economic profile. Journal of paediatrics and child health, 37 (5), 431–436.
 • Kelso, K., Fletcher, J. & Lee, P. (2007). Reading comprehension in children with specific language impairment: An examination of two subgroups. International Journal of Language & Communication Disorders, 42 (1), 39–57.
 • Knox, E. (2002). Educational attainments of children with specific language impairments at year 6. Child Language Teaching & Therapy, 18 (2), 103–124.
 • Kukolj, M. (2006). Antropomotorika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 • Lu, M., Yang, G., Skora, E., Wang, G., Cai, Y., Sun, Q. & Li, W. (2015). Self-esteem, social support, and life satisfaction in Chinese parents of children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 17, 70–77.
 • Lussier, F. & Flessas, J. (2005). Neuropsychologie de l’enfant: Troubles développementaux et de l’apprentissage. Paris: Dunod.
 • Merriman W. J., Barnett B. E. & Kofka J. B. (1993). The standing long jump performances of preschool children with speech impairments and children with normal speech. Adapted Physical Activity Quarterly, 10 (2), 157–163.
 • Metikoš, D., Hošek, A., Horga, S., Viskić-Štalec, N., Gredelj, M. i Marčelja, D. (1974). Metrijske karakteristike testova za procjenu hipotetskog faktora koordinacije definiranog kao sposobnost brzog i tačnog izvođenja kompleksnih motoričkih zadataka. Kineziologija, 4 (1), 42–47.
 • Milanović, L., Jukić, I., Nakić, J. i Čustonja, Z. (2003). Kondicijski trening mlađih dobnih skupina. U: Milanović, D., Jukić, I. (ur.). Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Kondicijska priprema sportaša (54–61). Zagreb: Kineziološki fakultet i Zagrebački športski savez.
 • Moore, D. R. (2007). Auditory processing disorders: acquisition and treatment. Journal of Communication Disorders, 40 (4), 295–304.
 • Nippold, M. A. & Schwarz, I. E. (2002). Do children recover from specific language impairment? International Journal of Speech-Language Pathology, 4 (1), 41–49.
 • Palikara, O., Lindsay, G. & Dockrell, J. E. (2009). Voices of young people with a history of specific language impairment (SLI) in the first year of post-16 education. International Journal of Language & Communication Disorders, 44 (1), 56–78.
 • Paz, R., Wise, S. P. & Vaadia, E. (2004). Viewing and doing: similar cortical mechanisms for perceptual and motor learning. Trends in Neuroscience, 27 (8), 496–503.
 • Piek, J. P., Pitcher, T. M. & Hay, D. A. (1999). Motor coordination and kinaesthesis in boys with attention deficit hyperactivity disorder. Developmental Medicine and Child Neurology, 41 (3), 159–165.
 • Reynolds, D. & Nicolson, R. I. (2007). Follow-up of an exercise-based treatment for children with reading difficulties. Dyslexia, 13 (2), 78–96.
 • Riches, N. G., Tomasello, M. & Conti-Ramsden, G. (2005). Verb learning in children with SLI: Frequency and spacing effects. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 48 (6), 1397–1411.
 • Rosenbaum, D. A., Carlson, R. A. & Gilmore, R.O. (2001). Acquisition of intellectual and perceptual-motor skills. Annual Review of Psychology, 52, 453–470.
 • Shannon, E. C. (1948). A Mathematical Theory of Communication.The Bell System Technical Journal, 27, 379–423.
 • Shriberg, L. D., Tomblin, J. B. & McSweeny, J. L. (1999). Prevalence of speech delay in 6-year-old children and comorbidity with language impairment. Journal of speech, language, and hearing research, 42 (6), 1461–1481.
 • Sibley, B. A. & Etnier, J. L. (2003). The Relationship between physical activity and cognition in children: A meta-analysis. Pediatric Exercise Science, 15 (3), 243–56.
 • Stein, B. E., Stanford, T. R. & Rowland, B. A. (2009). The neural basis of multisensory integration in the midbrain: its organization and maturation. Hearing research, 258 (1–2), 4–15.
 • Stoll, L. (1985). Accepting the diagnosis: an educational intervention for parents of children with learning disabilities. Journal of learning disabilities, 18 (3), 151–153.
 • Tomblin, J. B., Records, N. L., Buckwalter, P., Zhang, X., Smith, E. & O’Brien, M. (1997). Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. Journal of speech, language, and hearing research, 40 (6), 1245–1260.
 • Törnqvist, M. C., Thulin, S., Segnestam, Y. & Horowitz, L. (2009). Adult people with language impairment and their life situation. Communication Disorders Quarterly, 30 (4), 237–254.
 • Ullman, M. T. & Pierpont, E. I. (2005). Specific language impairment is not specific to language: The procedural deficit hypothesis. Cortex, 41 (3), 399–433.
 • Van der Linde, J. (2008). The sensory profile of children with speech and language disorders in London and the South of England (doctoral dissertation). Johanesburg: Faculty of Health Sciences, University of the Witwatersrand.
 • Varghese, R. T. & Venkatesan, S. (2013). A comparative study of maternal burnout in autism and hearing impairment. International Journal of Psychology and Psychiatry, 1 (2), 101–108.
 • Wigfield, A. & Eccles, J. S. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 65 (1), 68−81.
Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345