Методички потенцијал модела обрнуте учионице у настави природе и друштва

Сања Р. Благданић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија, имејл: sanja.blagdanic@uf.bg.ac.rs
Јелена С. Лукић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија
Иновације у настави, XXXIV, 2021/3, стр. 43–60

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2103043B

 

Резиме: Последњих неколико година концепт обрнуте учионице (енг. Flipped Classroom) постао је актуелан и све чешће се користи као модел наставе. Прво упознавање наставних садржаја више се не догађа у школи, већ код куће ученика, кроз индивидуални рад. Наставно време ослобађа се за продубљеније тумачење садржаја. У овом раду представљене су теоријске основе овог модела, резултати досадашњих истраживања о ефикасности овог модела, као и његове импликације у настави природе и друштва. Циљ спроведеног емпиријског истраживања био је да се сагледа информисаност учитеља о моделу обрнуте учионице, њихови ставови о могућностима примене овог начина рада у настави природе и друштва, као и самопроцена учитеља о компетенцијама за примену овог модела. Подаци су прикупљени онлајн анкетирањем 105 учитеља. У првом делу упитника испитана је информисаност учитеља о моделу обрнуте учионице и учесталости његовог коришћења у настави природе и друштва. У другом делу упитника дато је објашњење модела обрнуте учионице заједно са примером сценарија за час природе и друштва по овом моделу. Кроз шест тврдњи учитељи су процењивали методичке потенцијале овог модела рада, као и сопствену оспособљеност за овакав начин рада, узимајући у обзир презентовани сценарио и своје наставничко искуство. Добијени резултати показују ограничену информисаност учитеља о моделу обрнуте учионице, што је условило и његову релативно ретку примену у настави, без обзира на педагошко искуство учитеља. Након понуђеног објашњења модела обрнуте учионице и примера сценарија часа природе и друштва заснованог на њему, већина учитеља је исказала позитиван став према овом моделу, указујући на његове предности у конативно-социјалном аспекту (позитиван утицај на мотивацију за учење, могућност индивидуализације, боља комуникација између наставника и ученика), док су показали мање поверења у позитиван утицај на постигнућа ученика. Самопроценом учитеља о методичкој оспособљености за примену овог модела, утврђено је да више од две трећине учитеља исказује потребу за додатном обуком за примену модела обрнуте учионице у првом циклусу основног образовања и васпитања.

Кључне речи: модел обрнуте учионице, настава природе и друштва, учитељи.

 

Summary: In the last few years, the concept of a flipped classroom has become relevant and is increasingly being used as a teaching model. The first introduction to the teaching contents no longer takes place at school, but at the students’ home, through individual work. Teaching time is devoted to a more in-depth interpretation of the content. This paper presents the theoretical foundations of this model, the results of the previous research on the effectiveness of this model, as well as its implications in the Science and Social Studies classes. The aim of the conducted empirical research was to look at primary school teachers ‘awareness of the flipped classroom model, their attitudes about the possibilities of applying this way of working in teaching Science and Social Studies, as well as teachers’ self-assessment of their competencies for applying this model. The data were collected by an online survey of 105 teachers. The first part of the questionnaire examined teachers’ awareness of the flipped classroom model and the frequency of its use in teaching Science and Social Studies. The second part of the questionnaire provides an explanation of the flipped classroom model together with an example of a scenario for a Science and Social Studies class based on this model. Through six statements, the teachers assessed the methodological potential of this model of work, as well as their own ability for this form of work, taking into account the presented scenario and their teaching experience. The obtained results show that teachers are not fully informed about the flipped classroom model, which conditions its relatively rare application in teaching, regardless of the pedagogical experience of teachers. After offering an explanation of the flipped classroom model and an example of one Science and Social Studies lesson scenario based on it, most teachers expressed a positive attitude towards this model, pointing out its advantages in the conative-social aspect (positive impact on learning motivation, possibility of individualization, better communication between teachers and students), while they showed less confidence in the positive impact on student achievement. Teachers’ assessment of their own methodological competence for the application of this model shows that more than two thirds of teachers express the need for additional training for the application of the flipped classroom model in the first cycle of primary education.

Keywords: flipped classroom model, Science and Social Studies teaching, primary school teachers.

 

Литература

 • Abuhmaid, A. & Mohammad, A. (2020). The impact of flipped learning on Procrastination and students’ attitudes toward It. Universal Journal of Educational Research, 8 (3), 566–573.
 • Ahmed, H. O. K. (2016). Flipped learning as a new educational paradigm: An analytical critical study. European Scientific Journal, 12 (10), 417–444.
 • Aidinopoulou, V. & Sampson, D. G. (2017). An Action Research Study from Implementing the Flipped Classroom Model in Primary School History Teaching and Learning. Educational Technology & Society, 20 (1), 237–247.
 • Aşıksoy, G. & Ozdamli, F. (2017). The Flipped Classroom Approach Based on the 5E Learning Cycle Model-5ELFA. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 19 (4), 1131–1166.
 • Bajurny, A. (2014). An Investigation into the Effects of Flip Teaching on Student Learning (master’s thesis). Toronto: Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto.
 • Baker, J. W. (2000). The “classroom flip”: Using web course management tools to become the guide by the side, In: Chambers, J. A. (Ed.), Selected papers from the 11th International Conference on College Teaching and Learning (9–17). Jacksonville, FL: Florida Community College at Jacksonville.
 • Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Eugene, Or.: International Society for Technology in Education; Alexandria, Va.: ASCD. Retrieved Januar 16, 2020. from www: https://www.rcboe.org/cms/lib/GA01903614/Centricity/Domain/15451/Flip_Your_Classroom.pdf
 • Bergmann, J. (2017). Solving the homework problem by flipping the learning. Alexandria, VA: ASCD.
 • Bergmann, J., Overmyer, J. & Wilie, B. (2013). The flipped class: What it is and what it is not. The Daily Riff. Retrieved Januar 16, 2020. from www: http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-class-conversation-689.php.
 • Blagdanić, S., Banđur, V. (2018). Metodika nastave prirode i društva. Beograd: BIGZ školstvo – Učiteljski fakultet.
 • Bloom, B. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Book I: Cognitive Domain. New York: David McKay.
 • Brame, C. (2013). Flipping the classroom. Vanderbilt University Center for Teaching. Retrieved May 14, 2020. from www: http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/flipping-the-classroom/.
 • Clark, K. R. (2015). The effects of the flipped model of instruction on student engagement and performance in the secondary mathematics classroom. Journal of Educators Online, 12 (1), 91-115.
 • De Araujo, Z., Otten, S. & Birisci, S. (2017). Mathematics teachers’ motivations for, conceptions of, and experiences with flipped instruction. Teaching and Teacher Education, 62, 60−70.
 • Elian, S. & Hamaidi, D. (2018). The Effect of Using Flipped Classroom Strategy on the Academic Achievement of Fourth Grade Students in Jordan. International Journal Of Emerging Technologies In Learning (IJET), 13 (02), 110−125.
 • Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: Flip your classroom to improve student learning. Learning & Leading with Technology, 39 (8), 12–17.
 • Girmen, P. & Kaya, M. F. (2019). Using the Flipped Classroom Model in the Development of Basic Language Skills and Enriching Activities: Digital Stories and Games. International Journal of Instruction, 12 (1), 555−572.
 • Gómez-García, G., Marín-Marín, J. A., Romero-Rodríguez, J. M., Ramos Navas-Parejo, M. & Rodríguez Jiménez, C. (2020). Effect of the Flipped Classroom and Gamification Methods in the Development of a Didactic Unit on Healthy Habits and Diet in Primary Education. Nutrients, 12 (8), 2210.
 • Hamdan, N., McKnight, P., McKnight, K. & Arfstrom, K. M. (2013). The flipped learning model: A white paper based on the literature review titled a review of flipped learning. Flipped Learning Network/Pearson/George Mason University.
 • Herreid, C. F. & Schiller, N. A. (2013). Case Studies and the Flipped Classroom, Journal of College Science Teaching, 42 (5), 62-66.
 • Hultén, M. & Larsson, B. (2018). The flipped classroom: Primary and secondary teachers’ views on an educational movement in schools in Sweden today. Scandinavian Journal of Educational Research, 62 (3), 433-443.
 • Hung, H. T. (2015). Flipping the classroom for English language learners to foster active learning. Computer Assisted Language Learning, 28 (1), 81–96.
 • Jarrah, A. & Dia, K. M. A. B. M. (2019). The Effect of Flipped Classroom Model on Students’ Achievement in the New 2016 Scholastic Assessment Test Mathematics Skills. The Journal of Social Sciences Research, 5 (3), 769−777.
 • Jarvis, W., Halvorson, W., Sadeque, S. & Johnston, S. (2014). A large class engagement (LCE) model based on service-dominant logic (SDL) and flipped classrooms. Education Research Perspectives, 41 (1), 1-24.
 • Jensen, J. L., Kummer, T. A. & Godoy, P. D. D. M. (2015). Improvements from a flipped classroom may simply be the fruits of active learning. CBE—Life Sciences Education, 14 (1), 1-12.
 • Kalebić, M., Dukić, P. (2015). Dodirom i pogledom do matematičkih znanja. Poučak: časopis za metodiku i nastavu matematike, 16 (64), 12-20.
 • Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. godinu (2018). Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Posećeno 20. 6. 2020. na: https://zuov-katalog.rs/index.php-action=page/catalog
 • Kocić, Lj. (1981). Pedagoški eksperiment. Beograd: Prosveta – Institut za pedagoška istraživanja.
 • Kim, M. K., Kim, S. M., Khera, O. & Getman, J. (2014). The experience of three flipped classrooms in an urban university: An exploration of design principles. The Internet and Higher Education, 22, 37−50.
 • Kordyban, R. & Kinash, S. (2013). No more flying on auto pilot: The flipped classroom. Education Technology Solutions, 56 (1), 54–56.
 • Lai, C. L. & Hwang, G. J. (2016). A self-regulated flipped classroom approach to improving students’ learning performance in a mathematics course. Computers & Education, 100, 126–140.
 • Langford, M. & Damşa, C. (2020). Online Teaching in the Time of COVID-19: Academic Teachers’ Experience in Norway. Centre for Experiential Legal Learning (CELL). University of Oslo. Retrieved May 20, 2020. from www: https://www.jus.uio.no/cell/digitaldugnad/report-university-teachers-16-april-2020.pdf
 • McLaughlin, J. E., Griffin, L. M., Esserman, D. A., Davidson, C. A., Glatt, D. M., Roth, M. T. & Mumper, R. J. (2013). Pharmacy student engagement, performance, and perception in a flipped satellite classroom. American Journal of Pharmaceutical Education, 77 (9), 1–8.
 • Mijanović, N. (2017). Obrazovno-tehnološka kompetentnost nastavnika kao faktor organizovanja savremene nastave i učenja. Inovacije u nastavi , 30 (2), 15–28.
 • Milutinović, J. (2011). Socijalni konstruktivizam u oblasti obrazovanja i učenja. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 43 (2), 177–194.
 • Missildine, K., Fountain, R., Summers, L. & Gosselin, K. (2013). Flipping the classroom to improve student performance and satisfaction. Journal of Nursing Education, 52 (10), 597–599.
 • Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja (2020). Službeni glasnik RS, br. 30.
 • Overmyer, G. R. (2014). The flipped classroom model for college algebra: Effects on student achievement (doctorial dissertation). Colorado State University.
 • Pešikan, A. (2016). Najčešće zablude o informaciono-komunikacionim tehnologijama u obrazovanju. Nastava i vaspitanje, 65 (1), 31–46.
 • Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (2018). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 16.
 • Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2017). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 10.
 • Pravilnik o programu nastave i učenja za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2019). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 11.
 • Pravilnik o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2018). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 16.
 • Pravilnik o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2019). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 5.
 • Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja (2011). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 5.
 • Simić, U., Stoković, G. i Ristić, M. (2018). Pedagoški model izokrenute učionice u Web okruženju. U: Veljović, A. (ur.). Zbornik radova naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem. 3. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem (389–397). Čačak: Fakultet tehničkih nauka.
 • Smaldino, S. E., Lowther, D. L. & Russell, J. D. (2012) Instructional Technology and Media for Learning (10th Ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Tang, T., Abuhmaid, A. M., Olaimat, M., Oudat, D. M., Aldhaeebi, M. & Bamanger, E. (2020). Efficiency of flipped classroom with online-based teaching under COVID-19. Interactive Learning Environments, 1–12.
 • Tazijan, F. N., Baharom, S. S. & Shaari, A. H. (2016). Building communication skills through flipped classroom. Proceedings of ISELT FBS Universitas Negeri Padang, 4 (1), 289–295.
 • Tsai, C. W., Shen, P. D. & Lu, Y. J. (2015). The effects of Problem-Based Learning with flipped classroom on elementary students’ computing skills: A case study of the production of Ebooks. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE), 11 (2), 32-40.
 • Vigotski, L. (1983). Mišljenje i govor. Beograd: Nolit.
 • Yen, T. F. T. (2020). The performance of online teaching for flipped classroom based on COVID-19 aspect. Asian Journal of Education and Social Studies, 57–64.
 • Yilmaz, Ö. (2017). Flipped Higher Education Classroom: An Application in Environmental Education Course in Primary Education. Higher Education Studies, 7 (3), 93–102.
 • Yilmaz, R. (2017). Exploring the role of e-learning readiness on student satisfaction and motivation in flipped classroom. Computers in Human Behavior, 70, 251–260.
 • Zamzami, Z. & Halili, S. H. (2016). Flipped Classroom Research and Trends from Different Fields of Study. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17 (3), 313−340.
 • ZUOV (2020). Rezultati ankete: šta 15.000 prosvetnih radnika misli o ostvarivanju obrazovno vaspitnog procesa putem učenja na daljinu. Posećeno 29. 7. 2020. na: https://zuov.gov.rs/rezultati-ankete-sta-15-000-prosvetnihradnika-misli-o-ostvarivanju-obrazovno-vaspitnog-procesa-putem-ucenja-na-daljinu/

Copyright © 2021 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345