Истраживање ставова студената о примени Microsoft Teams платформе у настави енглеског језика

Данијела М. Прошић Сантовац, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Република Србија, имејл: dprosicsantovac@ff.uns.ac.rs
Весна В. Булатовић, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија
Тања П. Каурин, Универзитет Унион, Факултет за правне и пословне студије, др Лазар Вркатић, Нови Сад, Србија
Иновације у настави, XXXIV, 2021/4, стр. 81–93

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2104081P

Резиме: Информационе технологије (ИТ) у великој мери могу да допринесу ефикасности образовног процеса, омогућавајући предавачима разноврсност образовних активности. Међутим, поред очигледних предности нових организационих облика образовног рада, постоје и потенцијални изазови. Посебан изазов представља организација образовног рада при извођењу наставе страних језика – у случају овог рада, енглеског језика, у искључиво онлајн-формату. За извођење наставе је коришћена платформа Microsoft Teams уз подршку одабраних апликација и функција понуђених у оквиру саме платформе. Ове апликације и функције су биле употребљаване у сврху унапређивања језичких вештина: 1) OneNote Notebook и Chat за развијање вештине писања, 2) News за развијање вештине читања, 3) Microsoft Stream и Speech Recognition за развијање вештине говора и 4) Sharing the Screen за развијање вештине слушања. Учесници у истраживању били су полазници напредног средњег курса енглеског језика, који су га у потпуности похађали у онлајн-окружењу, и анкетирани су ради прикупљања информација о ставовима о коришћеној платформи, апликацијама и функцијама, те мишљењима у вези са искуством током похађања онлајн-наставе енглеског језика, које су у највећој мери оценили као позитивно, одговарајући, како на питања отвореног, тако и на питања затвореног типа. Резултати показују да су потенцијали примене Microsoft Teams платформе у настави енглеског језика велики и да, осим једноставног и функционалог интерфејса, нуде и могућност за усавршавање језичких вештина у иновативном, интерактивном и стимулишућем окружењу.

Кључне речи: апликације, настава страних језика, онлајн-настава, онлајн-платформа за учење, ставови студената.

 

Summary: Information technology (IT) can greatly contribute to the efficiency of the educational process by providing teachers with a variety of educational activities. However, apart from obvious advantages in terms of new organizational forms of teaching, there are also potential challenges. Organizing foreign language classes, and in this paper we focus on English language classes, only in online format is a specific challenge. Microsoft Teams platform, supported with selected applications and functions provided by the platform, was used for English classes. These applications and functions were used for improving students’ language skills: 1) OneNote Notebook and Chat for developing writing skills, 2) News for developing reading skills, 3) Microsoft Stream and Speech Recognition for developing speaking skills, and 4) Sharing the Screen for developing listening skills. The participants in the research were students of the upper-intermediate level English course who attended the entire course online and they were surveyed with the aim of collecting information about their attitudes towards the platform, applications, and functions. Based on their responses to open-ended and close-ended questions, it may also be concluded that for the majority the experience with attending the online English course is positive. The research results indicate that the potential of using the Microsoft Teams platform in teaching English language is considerable and that the platform, apart from its simple and functional interface, provides an opportunity for improving language skills in an innovative, interactive, and stimulating environment.

Кeywords: аpplications, foreign language teaching, online teaching, online learning platform, students’ attitudes.

 

Литература

 • Ally, M. (2008). Foundations of Educational Theory for Online Learning. In: Anderson, T. & Elloumi, F. (Eds.). Theory and practice of online learning (15–45). Edmonton AB: Athabasca University.
 • Aternity (2020). Microsoft Teams usage growth surpasses Zoom. Retrieved August 15, 2021. from www: https://www.aternity.com/news/microsoft-teams-usage-growth-surpasses-zoom/
 • Curry, D. (2021). Microsoft Teams Revenue and Usage Statistics (2021). Retrieved August 15, 2021. from www: https://www.businessofapps.com/data/microsoft-teams-statistics/
 • Gojkov Rajić, А., Šafranj, J. (2019). Mišljenje studenata o primeni MOODLE platforme za učenje stranog jezika struke. Inovacije u nastavi, XXXII (2), 135–150.
 • Ilag, B. N. (2018). Introduction: Microsoft Teams. In: Introducing Microsoft Teams (1–42). California: Apress, Berkeley. Retrieved August 15, 2021. from www: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3567-6_1
 • Lorenzi, N. M. & Riley, R. T. (2000) Managing Change: An overview. Journal of the American Medical Informatics Association, 7, 116–24.
 • Microsoft Teams (2019). Share content in a meeting in Teams. Retrieved August 17, 2021. from www: https://support.microsoft.com/en-us/office/share-content-in-a-meeting-in-teams-fcc2bf59-aecd-4481-8f99-ce55dd836ce8
 • Nuance Communications (2009). Dragon naturally speaking: Helping all students reach their full potential. March 2009 White Paper. Nuance Communications.
 • Radić-Bojanić, B. (2012). Virtuelna interakcija i kolaboracija u nastavi engleskog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Singhal, M. (1997). The Internet and Foreign Language Education: Benefits and Challenges. Internet TESL Journal, 3 (6). Retrieved August 1, 2021. from www: http://iteslj.org/Articles/Singhal-Internet.html
 • Zayapragassarazan, Z. (2020). COVID-19: Strategies for Online Engagement of Remote Learners. Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research (JIPMER), 9 (1–11). Retrieved August 2, 2021. from www: https://doi.org/https://doi.org/10.7490/f1000research.1117835.1
 • Wea, K. & Kuki, A. (2020). Students’ Perceptions of Using Microsoft Teams Application in Online Learning During the Covid-19 Pandemic. Journal of Physics: Conference Series. Retrieved August 17, 2021. from www:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1842/1/012016/pdf

 

Copyright © 2021 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345