Говорне активности на Падлету у оквиру онлајн-наставе из фонетике француског језика намењене србофоним студентима

Наташа Т. Радусин Бардић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Србија, имејл: natasa.radusin.bardic@ff.uns.ac.rs
Иновације у настави, XXXVI, 2023/2, стр. 155–166

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2302155R 

 

Резиме: Циљ рада је да представимо наше искуство у организовању говорних активности на Падлету у склопу онлајн-часова вежби из фонетике француског језика у току летњег семестра 2020/21. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Предложене активности на Падлету (усмено представљање омиљене франкофоне песме, дестинације и филма) имале су првенствено за циљ да се утврде евентуалне фонетско-фонолошке и морфофонолошке грешке студената у њиховом усменом излагању. Прикупљени аудио-корпус анализиран је применом перцептивне и дескриптивне методе тако што би наставник након пажљивог слушања свих снимака издвајао најчешће фонетско-фонолошке грешке, на које би потом путем електронске кореспонденције указивао сваком студенту понаособ (у виду текстуалних и, по потреби, аудио-коментара), а затим би уследила и обједињена анализа заједничких грешака и вежбе по принципу артикулаторне методе фонетске корекције у синхроној онлајн-настави на Зуму. Анализа прикупљеног аудио-корпуса и педагошке импликације добијених резултата приказане су на примеру типологије најчешћих уочених грешака у продукцији назалних самогласника (/ɑ͂/, /ɛ̃/, /ɔ͂/). У нашем раду представљени су и резултати квалитативног истраживања спроведеног међу студентима о употреби Падлета у наведене сврхе, у којем су се они позитивно изјаснили о овом дигиталном алату и дали нам корисне повратне информације које ће нам помоћи у будућем раду.

Кључне речи: онлајн-настава, Падлет, фонетика француског језика, назални вокали, француски као страни језик

 

Abstract: The goal of the paper is to present our experience in organizing speaking activities on Padlet as a part of online French phonetics exercises during the summer semester of 2020/21 at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad. The proposed activities on Padlet (oral presentation on a favorite Francophone song, destination, and film) were primarily aimed at determining possible phonetic-phonological and morpho-phonological students’ mistakes in their oral presentation. The collected audio-corpus was analyzed using the perceptive and descriptive methods, where the teacher, after carefully listening to all the recordings, singled out the most common phonetic-phonological errors, which he/she would then point out to each student individually via electronic correspondence (in the form of a text and, if necessary, audio comments), followed by a unified analysis of the common mistakes and exercises based on the principle of the articulatory method of phonetic correction in synchronous online classes on Zoom. The analysis of the collected audio-corpus and the pedagogical implications of the obtained results are shown on the example of the typology of the most frequently observed mistakes in the production of nasal vowels (/ɑ͂/, /ɛ̃/, /ɔ͂/). Our paper also presents the results of a qualitative research conducted among students on the use of Padlet for the above purposes, in which they spoke positively about this digital tool and gave us useful feedback that will help us in our future work.

Keywords: online teaching, Padlet, French phonetics, nasal vowels, French as a foreign language

 

Литература:

 • Beltrán-Martín, I. (2019). Using Padlet for collaborative learning. In: Domenech, J., Merello, P., de la Poza, E., Blazquez, D. & Peña-Ortiz, R. (Eds.). 5th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’19). València: Editorial Universitat Politècnica de València. 201–211. https://doi.org/10.4995/HEAD19.2019.9188
 • Carton, F. (1974). Introduction à la phonétique du français. Paris, Bruxelles, Montréal: Bordas.
 • Deni, A. R. and Zainal, Z. (2015). Let’s Write on The Wall: Virtual Collaborative Learning Using Padlet. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). Special Issue 2, 364–369.
 • Etfita, F. et al. (2022). Exploring the Use of Padlet in Synchronous Learning: Students’ Perceptions of its Advantages and Disadvantages. Journal of English Language Teaching and Linguistics (JELTL). 7 (2), 271–282. https://dx.doi.org/10.21462/jeltl.v7i2.819
 • Fónagy, I. (1989). Le français change de visage? Revue romane. 24 (2), 225–254.
 • Fondacija Tempus (2021). Digitalni alati za nastavu na daljinu. Repozitorijum. Retrieved October 24, 2022. from: https://hedu.tempus.ac.rs/wp-content/uploads/2021/04/Digitalni-alati-za-nastavu-na-daljinu.pdf.
 • Fuchs, B. (2014). The Writing is on the Wall: Using Padlet for Whole-Class Engagement. LOEX Quarterly.40 (4), 7–9.
 • Gudurić, S. (2004). O prirodi glasova. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Gudurić, S. (2009). Osnovi fonetike s fonologijom francuskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Haris, M. et al. (2017). The effectiveness of using Padlet in ESL classroom. International Journal of Advanced Research (IJAR). 5 (2), 783–788. http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/3214
 • Kamoun, C. et Ripaud, D. (2016). 100% FLE. Phonétique essentielle du français. A1–A2. Paris: Didier.
 • Kovačević, M. i sar. (2020). Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji, 2020. Domaćinstva/pojedinci. Preduzeća. Beograd: Republički zavod za statistiku. Retrieved October 22, 2022. from: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202016015.pdf.
 • Kovačević, M. i sar. (2022). Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji, 2022. Domaćinstva/pojedinci. Preduzeća. Beograd: Republički zavod za statistiku. Retrieved October 22, 2022. from: http://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G202216017.pdf.
 • Léon, P. R. (1972). Prononciation du français standard. Aide-mémoire d’orthoépie à l’usage des étudiants étrangers. Paris: Didier.
 • Léon, M. et Léon, P. (2002). La prononciation du français. Paris: Nathan.
 • LePetitRobert. Version électronique du Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française [CD-ROM, Version 2.1] (2001). Paris: Dictionnaires Le Robert / VUEF.
 • Milovanović, J. (2021). Online assessment in the light of COVID-19-imposed changes in higher education in Serbia. Živi jezici. 41 (1), 145–160. https://doi.org/10.18485/zivjez.2021.41.1.7
 • Padlet. Proizvod (n. d.) [Jezik: srpski]. Retrieved October 24, 2022. from: https://padlet.com/features.
 • Padlet. Software for a good education. Overview (n. d.). Angel List Talent. Startup Jobs. Retrieved October 24, 2022. from: https://angel.co/company/padlet.
 • Popović, N. et al. (2021). Aspects interactionnels de l’enseignement à distance des langues étrangères en contexte universitaire en période de pandémie. Inovacije u nastavi. 34 (4), 94–106. https://doi.org/10.5937/inovacije2104094P
 • Prošić Santovac, D. i sar. (2021). Istraživanja stavova studenata o primeni Microsoft Teams platforme u nastavi engleskog jezika. Inovacije u nastavi. 34 (4), 81–96. https://doi.org/10.5937/inovacije2104081P
 • Six, M.-L. (2020). Crise de la COVID-19: de moins de 10 % à 100 % à distance, les leçons d’une expérience. Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire / International Journal of Technologies in Higher Education. 17 (3), 42–49. https://doi.org/10.18162/ritpu-2020-v17n3-07
 • Šotra, T. (2006). Kako progovoriti na stranom jeziku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Veljković Michos, M. i Bošković Marković, V. (2021). Informaciono-komunikacione tehnologije u nastavi stranih jezika pre i tokom pandemije virusa COVID-19: pregled istraživanja na univerzitetskom nivou. Anali Filološkog fakulteta. 33 (2), 135–150. https://doi.org/10.18485/analiff.2021.33.2.7

Дигитални алати, апликације за видео-конференције, онлајн-платформе за учење

 • Audacity. Retrieved October 12, 2022. from: https://www.audacityteam.org/.
 • Moodle. Retrieved October 21, 2022. from: https://moodle.org/.
 • Padlet. Retrieved October 12, 2022. from: https://sr.padlet.com/features.
 • Zoom. Retrieved October 21, 2022. from: https://zoom.us/

Остале интернет адресе

 • YouTube Channel. Retrieved October 23, 2022. from: https://www.youtube.com/

Copyright © 2023 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

 

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345