Примена књижевног текста као полазишта интегративног приступа у настави у првом циклусу основног образовања и васпитања

Мирјана М. Стакић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Ужице, Србија, имејл: mirjanastakic073@gmail.com
Иновације у настави, XXXVI, 2023/2, стр. 35–47

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2302035S

 

Резиме: У раду се разматра примена књижевног текста као полазишта интегративног приступа у настави у првом циклусу основног образовања и васпитања. Спроведено је истраживање на узорку од 225 учитеља како би се утврдило следеће: (1) да ли у настави користе књижевни текст као полазиште интегративног приступа; (2) како процењују своју методичку оспособљеност током институционализованог школовања за примену књижевног текста као полазишта интегративног приступа; (3) да ли су се методички усавршавали у овој области и, ако јесу, на које начине су то чинили; (4) како процењују своју методичку компетентност за примену књижевног текста у овој функцији. Добијени резултати показују да 38,2% учитеља редовно, а 57,3% повремено користи књижевни текст као полазиште интегративног приступа и да највећом потешкoћом у примени сматрају припрему која тражи веће ангажовање (68,0%). Сматрају и да су током школовања делимично оспособљени (50,2%) за примену књижевног текста као полазишта интегративног приступа, али да су били у прилици (92,4%) да прошире своја методичка знања о овој теми, и то најчешће путем семинара (56,44%), те процењују, у највећем проценту (53,8%), да су довољно компетентни да такав приступ спроведу у пракси. У закључцима се иницира потреба за даљим истраживањима у овој области и имплицира да се методички предмети на учитељским и педагошким факултетима обогате садржајима о интеграцији.

Кључне речи: интегративни приступ, српски језик, методика наставе српског језика, књижевни текст, учитељ.

 

Summary: The application of the literary text as a starting point in the integrative approach in teaching in the first cycle of primary education is considered in this paper. A survey was conducted on a sample of 225 primary school teachers in order to determine the following: (1) whether they use a literary text as a starting point in the integrative approach in teaching; (2) how they evaluate their methodological competence during institutionalized training for the application of the literary text as a starting point in the integrative approach; (3) did they undertake further professional trainings in terms of methodology in this area and, if so, in what ways did they do it; (4) how they assess their methodological competence for the application of the literary text in this function. The obtained results show that 38.2% of the primary school teachers regularly and 57.3% occasionally use a literary text as a starting point for the integrative approach and that they consider the preparation that requires greater engagement (68.0%) as the greatest difficulty in applying this approach. They also believe that during their university training they were partially qualified (50.2%) to apply the literary text as a starting point in the integrative approach, but that they had the opportunity (92.4%) to expand their methodological knowledge on this topic, most often through seminars (56.44%), and they estimate, in the largest percentage (53.8%), that they are competent enough to implement such an approach in practice. In the conclusions, the need for further research in this area is stressed and it is implied that methodological courses at teacher education and pedagogical faculties should be enriched with the content on integration.

Keywords: integrative approach, Serbian language, Serbian language teaching methodology, literary text, teacher

 

Литература:

 • Arrowsmith, S. and Wood, B. E. (2015). Curriculum integration in New Zealand secondary schools: Lessons learned from four “early adopter” schools. SET: Research information for teachers. 1, 58–66. https://doi.org/10.18296/set.0009
 • Blagdanić, S. i Mićić, V. (2011) Istorijska činjenica i književni tekst – u mlađim razredima osnovne škole. Inovacije u nastavi. 24 (1), 27–38.
 • Cekić-Jovanović, O. i Marković, S. (2021). Possibilities of University Teaching Enhancement – Integration of Methods and Approaches in Teaching Literature with Science and Social Studies. Inovacije u nastavi. 34 (1), 80–94. https://doi.org/10.5937/inovacije2101080C
 • Daniels, H. and Zimelman, S. (2004). Subjects Matter: Every Teacher’s Guide to Content ‒ Area Reading. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Gajić, O. i Zuković, S. (2007). Sadržaji veronauke i književnosti u korelacijsko-integracijskom metodičkom sistemu. Zbornik Instituta za pedagogiju. 23/24 (20/21), 162–179.
 • Gilbert, J. (2005). Catching the Knowledge Wave? The Knowledge Society and the Future of Education. Wellington: NZCER Press.
 • Ilić, P. (2006). Srpski jezik i kniževnost u nastavnoj teoriji i praksi. Novi Sad: Zmaj.
 • Kostović-Vranješ, V. i Šolić, S. (2011). Nastavni sadržaji prirode i društva – polazište za interdisciplinarno poučavanje u razrednoj nastavi. Život i škola. 57, 25 (1), 207– 216.
 • Maričić, S. and Stakić, M. (2019). Learning Mathematisc and Language through an Integrated Approach in Preschool Education. In: Čotar Konrad, S., Borota, B., Rutar, S. Drljić, K. and Jelovčan, G. (ur.). Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starosnega obdobja (Early Childhood Education and Care of Children under the Age of Three) (295–309). Koper: Založba Univerze na Primorskem.
 • Maričić, S., Stakić, M. and Malinović-Jovanović, N. (2018). The Role of Literary Content for Children in Preschool Mathematics Education. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 14 (2), 631–642. https://doi.org/ 10.12973/ejmste/80627
 • Milanović, S., Milenković, V. i Jovanović, I. (2018). Početna nastava srpskog jezika i matematike u fiskulturnoj sali. U: Jovanović, V. i Ilić, B. (ur.). Književnost za decu u nauci i nastavi, knj. 21 (459–468). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
 • Miletić, A., Golubović-Ilić, I. i Cekić-Jovanović, O. (2020). Književni tekst u integrisanoj nastavi prirode i društva i srpskog jezika. U: Čutura, I. i Dimitrijević, M. (ur.). Književnost za decu u nauci i nastavi, knjiga 25 (365–377). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
 • Milovanović, B. (2022). Korelativnost sadržaja nastave srpskog jezika i književnosti i verske nastave. Zbornik radova Filozofskog fakulteta. 52 (2), 307–324.
 • Minić, V. i Jovanović, M. (2017). Obrazovanje i usavršavanje učitelja i nastavnika u Srbiji u drugoj polovini prošlog veka. Nasleđe. 38, 67–80.
 • Minić, V. i Jovanović, M. (2020). Integrativna nastava u savremenoj osnovnoj školi. Baština. 30 (50), 373–385. https://doi.org/10.5937/bastina30-25930
 • Mrkalj, Z. (2011). Na časovima srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Nađ Olajoš, A. (2016). Mogućnosti primene korelacijsko-integracijskog metodičkog sistema u razrednoj nastavi (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
 • Nikolić, M. (2012). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Nešić, M. (2020). Korelacija nastavnih predmeta likovna kultura i srpski jezik prilikom obrade. Metodička praksa. 23 (1), 97–104.
 • Perišić, S. (2022). Konstrukcija skale integracije sadržaja srpskog jezika i fizičkog vaspitanja. Baština. 32 (58), 71–82. https://doi.org/10.5937/bastina32-39963
 • Petrović, I. (2020). Značaj tematskog planiranja za integrativni pristup nastavnim sadržajima u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja. Metodička praksa. 23 (1), 39–52.
 • Pravilnik o programu nastave i učenja za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2019). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, broj 11.
 • Pravilnik o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2019). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, broj 5.
 • Radojičić Lukić, Ž. (2011). Integrativna nastava u savremenom obrazovnom procesu. Obrazovna tehnologija. 4, 367–378.
 • Simijonović, I. i Perišić, S. (2019). Stavovi studenata o spremnosti planiranja integrativne nastave u okviru nastavnog programa i njenog praktičnog izvođenja u mlađim razredima osnovne škole. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Prizrenu – Leposaviću. 13, 211–218.
 • Smiljković, S. i Stojanović, B. (2011). Komparativni pristup metodici maternjeg jezika i književnosti. Vranje: Učiteljski fakultet.
 • Soare, E. (2017). Integrative Learning Pathways in Competence Based Curriculum. In: Emanuel, S. and Langa, C. (Ed). Education Facing Contemporary World Issues (Edy World 2016, 7th Internacional Conference). The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. 23 (1–6). Pilesti – Romania: Futura Academy. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.1
 • Soleša, B. (2018). Književnost za decu u integrativnoj nastavi. U: Jovanović, V. i Ilić, B. (ur.). Književnost za decu u nauci i nastavi, knj. 21 (213–224). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
 • Spremić, A. (2007). Integrativna nastava. Obrazovna tehnologija. 1–2, 74–80.
 • Stakić, M. (2021). Mikroplaniranje integrativnog pristupa u nastavi srpskog jezika. Baština. 31 (55), 15–29. https://doi.org/10.5937/bastina31-33229
 • Stakić, M. i Maričić, S. (2018). Poezija Dragana Lukića kao integrativni element razvoja govora i matematičkih pojmova u predškolskom obrazovanju i vaspitanju. U: Jovanović, V. i Ilić, B. (ur.). Književnost za decu u nauci i nastavi, knj. 21 (369–385). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
 • Stakić, M. and Maričić, S. (2019). Integration of Activities of Mathematical Education and Language Development in Preschool Education. In: Lepičmik Vodopivec, J., Jančec, L. and Štemberger, T. (Eds.). Implicit Pedagogy for Optimized Learning in Contemporary Education (184–204). Hershey, PA: IGI Global.
 • Stanković, M. (2018). Književnost za decu u nastavi muzičke kulture od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. U: Jovanović, V. i Ilić, B. (ur.). Književnost za decu u nauci i nastavi, knj. 21 (469–477). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
 • Stanković, D., Đerić, I. i Milin, V. (2013). Pravci unapređivanja stručnog usavršavanja nastavnika u Srbiji: perspektiva nastavnika osnovnih škola. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 45 (1), 86–107. https://doi.org/10.2298/ZIPI1301086S
 • Stojadinović, А., Tasić Mitić, I. i Spasić Stošić, A. (2022). Efikasnost integrativne nastave fizičkog vaspitanja i muzičke kulture u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Inovacije u nastavi. 25 (3), 63–74. https://doi.org/10.5937/inovacije2203063S
 • Stojadinović, A. i Zdravković, V. (2013). Integrativna komponenta pesme za decu u nastavi muzičke kulture i srpskog jezika. U: Denić, S. (ur.). Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece školskog uzrasta (433–443). Vranje: Učiteljski fakultet.
 • Taylor, S. and Lowe, P. (2021). STEAM integration. Teachers and Curriculum. 21 (2), 45–53. https://doi.org/10.15663/tandc.v21i0.382
 • Trbojević, A. (2017). Tematski pristup u razrednoj nastavi – stavovi učitelja o tematskom planiranju. U: Milenović, Ž. i Vidosavljević, S. (ur.). Inovacije u vaspitanju i obrazovanju: digitalizacija, inovativni programi i modeli (485–500). Leposavić: Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposaviću.
 • Zdravković, V. (2017). Stavovi učitelja i studenata o integrativnom pristupu kao faktoru uspešne muzičke nastave u osnovnoj školi. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju. 8 (1), 333–342.
 • Zobenica, N. i Stipančević, A. (2018). Integrativna nastava za integrisano društvo: planiranje, organizacija i realizacija inovativnog modela nastave. Zbornik radova Filozofskog fakulteta. 48 (2), 209–315.
 • Zrnzević, N. i Stakić, M. (2015). Word and Movement in The Function of Aesthetic and Physical Education. Research in Kinesiology. 43 (2), 157–162.
 • Walker, D. (1995). Integrative Education. Research Roundup. 12 (1), 1–5.

Copyright © 2023 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345