How Can We Teach Our Students if We Do Not Know How they Learn?

Nataša M. Milić, University of Belgrade, Faculty of Medicine, Belgrade, Serbia, e-mail: Natasa.milic@med.bg.ac.rs
Andrija R. Pavlović, University of Belgrade, Faculty of Medicine, Belgrade, Serbia
Valerija B. Janićijević, University of Belgrade, Teacher Education Faculty, Belgrade, Serbia
Иновације у настави, XXXVI, 2023/2, стр. 48–59

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2302048M 

 

Abstract: Circumstances arising after the proclamation of the COVID-19 pandemic indicate the need for a permanent change in the access to education in medicine, the use of online tools and flexibility in the application of innovative learning solutions. This study aimed to determine medical students’ learning styles and to use this information to improve distance learning platforms in order to promote personalized learning performance.
A prospective cohort study was conducted among medical students attending the Faculty of Medicine, University of Belgrade, who were enrolled in the obligatory Medical statistics and informatics (MSI) course during 2017–18 school year. The Index of Learning Styles (ILS) questionnaire was used to measure the dimensions of learning styles: Sensing/Intuitive, Visual/Verbal, Active/Reflective, and Sequential/Global. Additional data included demographic information and formal evaluation of student achievements. The existing online teaching approach supported by Moodle LMS was upgraded for upcoming 2020-21 school year to cover all student learning preferences. Four hundred sixty-two medical students were enrolled. Most students were female (64.5%); average age 21.4±1.1 years. The average problem solving and final statistics scores were 16.8±2.6 and 82.8±12.4, respectively. The dominant learning styles on the Active/Reflective and Sensing/Intuitive scales were active (74.9%) and sensing (50%). On the Visual/Verbal and Sequential/Global scales main learning preferences were neutral to visual (48.5% and 41.3%, respectively) and neutral to sequential (72.3% and 18.4%, respectively). The strong sensing learning style and age were significant predictors in multivariate regression models, with problem solving and final statistics score as dependent variables. Based on these findings, the existing learning platform has been upgraded to cover all learning preferences and personalize learning for students with learning styles other than sensing. Students with a strong sensing learning preference have a better academic performance in MSI. Better knowledge and understanding of students learning styles can aid instructors and curriculum designers to adjust teaching methods in order to help students gain their full academic potential during COVID-19 pandemic.

Keywords: learning styles, medical students, academic performance.

 

Наташа М. Милић
Универзитет у Београду, Медицински факултет, Београд, Србија
Андрија Р. Павловић
Универзитет у Београду, Медицински факултет, Београд, Србија
Валерија Б. Јанићијевић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија

КАКО ДА НАУЧИМО НАШЕ СТУДЕНТЕ АКО НЕ ЗНАМО КАКО ОНИ УЧЕ?
– Стилови учења студената медицине и академски успех –

Резиме: Стилови учења односе се на идеју да људи уче на различите начине. Способност учења је природна или инстинктивна способност постизања и обраде информација. Ученици уче на различите начине – слушањем и гледањем; подражавањем и рефлексијом; тумачећи информације интуитивно и логично. Колико ће ученик научити на часу зависи и од усаглашености стила учења са начином рада наставника, односно од прилагођености наставних метода и средстава стилу учења доминантном код ученика. Концепт стилова учења континуирано је ширио свој утицај последњих деценија. Стил учења се дефинише као развојно и биолошки утврђен скуп особина које исти наставни метод за једне чине одличним, а за друге непријатним. Данас је изражено схватање да наставници треба да обрате посебну пажњу на склоности ученика како би методе подучавања свеобухватно подржале стилове учења. У области медицине јасно је препозната потреба за индивидуализацијом образовања. Увођење иновативног начина образовања студената медицине у онлајн-окружењу требало би да допринесе достизању стандарда колективног знања лекара, неопходног за унапређење здравља појединаца и становништва у целини, у уобичајеном начину рада, а посебно у ванредним околностима као што је пандемија вируса корона. Последњих година Катедра за медицинску статистику и информатику је иницирала имплементацију различитих окружења за учење на Медицинском факултету Универзитета у Београду како би се студентима омогућио избор у начину учења и подстакло ефикасније усвајање знања. Ову реформу покренула је све јача свест да недовољно познавање статистике доприноси погрешном закључивању у медицинској литератури. У овом истраживању циљ је био да се утврде доминантни стилови учења међу студентима медицине и анализира повезаност стилова учења и студентског академског учинка на предмету Медицинска статистика и информатика. Ово истраживање је затим послужило као основа за унапређење платформе за учење на даљину медицинске статистике ради унапређења академског учинка студената који похађају медицинске факултете. Проспективна кохортна студија спроведена је међу студентима Медицинског факултета Универзитета у Београду, који су уписани на обавезни предмет Медицинска статистика и информатика током школске 2017/18. Упитник Индекс стилова учења коришћен је за мерење димензија стилова учења: сензорно/интуитивно, визуелно/вербално, активно/рефлективно и секвенцијално/глобално. Додатни подаци су укључивали демографске податке и формалну евалуацију ученичких постигнућа. Постојећи приступ онлајн настави подржан од стране Мудл платформе за учење на даљину је надограђен за школску 2020/2021. годину како би покрио све начине учења студената. Истраживањем су обухваћена 462 студента медицине. Највише испитаника је било женског пола (64,5%), док је њихова просечна старост 21,4±1,1 година. Просечни резултати решавања проблема и коначне оцене на предмету били су 16,8±2,6 и 82,8±12,4. Доминантни стилови учења на скалама активно/рефлективно и осећајно/интуитивно били су активни (74,9%) и сензорни (50%). На визуелним/вербалним скалама и секвенцијалним/глобалним скалама главне особености учења биле су неутралне према визуелном (48,5% према 41,3%) и неутралне према секвенцијалним (72,3% према 18,4%). Сензорни стил учења и старост били су значајни предиктори у мултиваријантним регресионим моделима, са решавањем проблема и коначном оценом на предмету као зависним варијаблама. На основу ових налаза постојећа платформа за учење је надограђена да покрије све особености учења и да персонализује учење за студенте са стиловима учења који нису сензорни. Студенти са јаким склоностима према сензорном стилу учења имају боље академске резултате на предмету медицинска статистика и информатика. Боље познавање и разумевање стилова учења може помоћи наставницима и сарадницима у осмишљавању наставног плана и програма и прилагођавању наставних метода који би помогли студентима да остваре свој пуни академски потенцијал.

Кључне речи: стилови учења, студeнти медицине, академски успех

 

References: 

 • Alghasham, A. A. (2012). Effect of students’ learning styles on classroom performance in problem-based learning. Medical teacher. 34, S14–S19. https://doi.org/10.3109/0142159x.2012.656744
 • Alvin, M. D., George, E., Deng, F., Warhadpande, S. and Lee, S. I. (2020). The Impact of COVID-19 on Radiology Trainees. Radiology. 201222. https://doi.org/10.1148/radiol.2020201222
 • Arthurs, J. B. (2007). A juggling act in the classroom: Managing different learning styles. Teaching and learning in nursing. 2 (1), 2–7. https://doi.org/10.1016/j.teln.2006.10.002
 • Arsenijević, J. i Andevski, M. (2022). Univerzitetska onlajn-nastava tokom pandemije virusa korona u odnosu na oblast obrazovanja. Inovacije u nastavi. 35 (3), 106–119. http://www.doi.org/10.5937/inovacije2203106A
 • Brown, T., Zoghi, M., Williams, B., Jaberzadeh, S., Roller, L., Palermo, C., McKenna, L., Wright, C., Baird, M., Schneider-Kolsky, M. and Hewitt, L. (2009). Are learning style preferences of health science students predictive of their attitudes towards e-learning? Australian Journal of Educational Technology. 25 (4), 524–543. https://doi.org/10.14742/ajet.1127
 • Carver, C. A., Howard, R. A. and Lane, W. D. (1999). Enhancing student learning through hypermedia courseware and incorporation of student learning styles. IEEE Transactions on Education. 42 (1), 33–38.
 • Coffield, F., Moseley, D., Hall, E., and Ecclestone, K. (2004). Learning styles and pedagogy in post-16 learning: A systematic and critical review. London: Learning and Skills Research Centre.
 • DeLuca, G. C., Ovseiko, P. V. and Buchan, A. M. (2016). Personalized medical education: Reappraising clinician-scientist training. Sci Transl Med. 8 (321), 321fs2. https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aad0689
 • Dobson, J. L. (2010). A comparison between learning style preferences and sex, status, and course performance. Advances in physiology education. 34 (4), 197–204. https://doi.org/10.1152/advan.00078.2010
 • Dunn, R. and Griggs, S. A. (1989). Learning styles: Quiet revolution in American secondary schools. Clearing House. 63 (1), 40–42.
 • Felder, R. M. and Silverman, L. K. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Engineering education. 78 (7), 674–681.
 • Felder, R. M. (1996). Matters of style. ASEE prism. 6 (4), 18–23.
 • Felder, R. M. and Spurlin, J. (2005). Applications, reliability, and validity of the index of learning styles. International journal of engineering education. 21 (1), 103–112.
 • Graf, S., Viola, S. R. & Leo, T. (2007). In-Depth Analysis of the Felder-Silverman Learning Style Dimensions. Journal of Research on Technology in Education. 40 (1), 79–93. https://doi.org/10.1080/15391523.2007.10782498
 • Hernández-Torrano, D., Ali, S. and Chan, C. K. (2017). First year medical students’ learning style preferences and their correlation with performance in different subjects within the medical course. BMC Medical Education. 17 (1), 131. https://doi.org/10.1186/s12909-017-0965-5
 • İlçin, N., Tomruk, M., Yeşilyaprak, S. S., Karadibak, D. and Savcı, S. (2018). The relationship between learning styles and academic performance in TURKISH physiotherapy students. BMC Med Educ, 18 (1), 291. https://doi.org/10.1186/s12909-018-1400-2
 • Kolb, A. D. (1984). Experiential learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hal.
 • Kuljis, J. and Liu, F. (2005). A Comparison of Learning Style Theories on the Suitability for elearning. Web Technologies, Applications, and Services. 191–197.
 • Kuri, N. P. and Truzzi, O. M. (2002). Learning styles of freshmen engineering students. In: Proceedings of the 2002 International Conference on Engineering Education. Arlington, VA: International Network for Engineering Education and Research.
 • Lawson, S. C. (2011). An examination of the relationship among student learning style, instructor learning style, and student performance in a Georgia technical college (doctoral dissertation). Аthens: University of Georgia. Retrieved November 13, 2021. from https://getd.libs.uga.edu/pdfs/lawson_stanley_c_201105_edd.pdf
 • Liew, S. C., Sidhu, J., and Barua, A. (2015). The relationship between learning preferences (styles and approaches) and learning outcomes among pre-clinical undergraduate medical students. BMC Med Educ. 15 (1), 1–7.
 • Manojlović, M., Gvozden, M. i Milojičić, J. (2023). Construction and validation of learning style assessment instrument SU-19. Inovacije u nastavi. 36 (1), 1–20. http://www.doi.org/10.5937/inovacije2301001M
 • Miller, D. G., Pierson, L. and Doernberg, S. (2020). The Role of Medical Students During the COVID-19 Pandemic. Ann Intern Med. M20-1281. https://doi.org/10.7326/m20-1281
 • Milic, N. M., Masic, S., Milin-Lazovic, J., Trajkovic, G., Bukumiric, Z., Savic, M., et al. (2016). The importance of medical students’ attitudes regarding cognitive competence for teaching applied statistics: multi-site study and meta-analysis. PLoS ONE. 11 (10), e0164439. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164439
 • Milic, N. M., Trajkovic, G. Z., Bukumiric, Z. M., Cirkovic, A., Nikolic, I. M., Milin, J. S., et al. (2016). Improving education in medical statistics: implementing a Blended Learning Model in the existing curriculum. PloSONE, 11 (2), e0148882. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148882
 • Milic, N., Masic, S., Bjegovic-Mikanovic, V., Trajkovic, G., Marinkovic, J., Milin-Lazovic, J., et al. (2018). Blended learning is an effective strategy for acquiring competence in public health biostatistics. International journal of public health. 63 (3), 421–428. https://doi.org/10.1007/s00038-017-1039-5
 • Mohammadi, S., Mobarhan, M. G., Mohammadi, M., and Ferns, G. A. (2015). Age and gender as determinants of learning style among medical students. Journal of Advances in Medicine and Medical Research. 7 (4), 292–298. https://doi.org/10.9734/BJMMR/2015/15741
 • Mumford, A. and Honey, P. (1992). Questions and answers on learning styles questionnaire. Industrial and Commercial Training. 24 (7), 10–13. https://doi.org/10.1108/00197859210015426
 • O’Doherty, D., Dromey, M., Lougheed, J., Hannigan, A., Last, J. and McGrath, D. (2018). Barriers and solutions to online learning in medical education ‒ an integrative review. BMC Med Educ. 18 (1), 130. https://doi.org/10.1186/s12909-018-1240-0
 • Quinn, M. M., Smith, T., Kalmar, E. L. and Burgoon, J. M. (2018). What type of learner are your students? Preferred learning styles of undergraduate gross anatomy students according to the index of learning styles questionnaire. Anatomical sciences education. 11 (4), 358–365. https://doi.org/10.1002/ase.1748
 • Rose, S. (2020). Medical Student Education in the Time of COVID-19. JAMA. 323 (21), 2131–2132. doi:10.1001/jama.2020.5227
 • Sklar, D. P. (2020). COVID-19: Lessons from the Disaster That Can Improve Health Professions Education. Acad Med. 95 (11), 1631–1633. https://doi.org/10.1097/acm.0000000000003547
 • Tariq, S., Khan, M. A., Afzal, S., Shahzad, S. R, Hamza, M., Khan, H. A., et al. (2016). Association between academic learning strategies and annual examination results among medical students of King Edward Medical University. Annuals of King Edward Medical University. 22 (2), 124–134. http://dx.doi.org/10.21649/akemu.v22i2.1290
 • Weissgerber, T. L, Milic, N. M., Winham, S. J. and Garovic, V. D. (2015). Beyond bar and Line graphs: time for a new data presentation paradigm. PLoS Biol. 13 (4), e1002128. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002128
 • Weissgerber, T. L., Garovic, V. D., Milin-Lazovic, J. S., Winham, S. J., Obradovic, Z., Trzeciakowski, J. P. and Milic, N. M. (2016). Reinventing biostatistics education for basic scientists. PLoS Biol. 14 (4), e1002430. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002430
 • Weissgerber, T. L., Winham, S. J., Heinzen, E. P., et al. (2019). Reveal, don’t Conceal: Transforming Data Visualization to Improve Transparency. Circulation. 140 (18), 1506–1518. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.037777
 • Young, T. (2010). How valid and useful is the notion of learning style? A multicultural investigation. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2 (2), 427–433. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.037

Copyright © 2023 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345