Допринос визуелног наратива у манги развијању компетенције читања на почетном нивоу учења немачког језика

Марија Б. Нијемчевић Перовић, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, Србија, имејл: marija.nijemcevic@filum.kg.ac.rs
Георгина В. Фреи, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, Србија
Иновације у настави, XXXVI, 2023/2, стр. 60–71

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2302060N

 

Резиме: Циљ рада је испитивање дидактичког потенцијала визуелног наратива у манги за развијање компетенције читања на почетном нивоу учења немачког језика. Као техника прикупљања података у квалитативним истраживањима коришћена је полуструктурисана групна дискусија. После поступка полуструктуриране групне дискусије извршене су категоризација и анализа добијених података. Резултати показују да манга представља део аутентичне културе испитаника у периоду ране адолесценције. Дијалог текстуалног и сликовног олакшава конструисање значења и доприноси развијању читалачке компетенције код ученика на почетном нивоу учења страног језика. Због верности фигуралног приказа и семиотичких функција специфичног стила анимације читалац манге се позива да препозна емоције и когнитивне процесе ликова, чиме се тежиште ставља на афективне факторе и естетске компетенције, али и коришћење стратегија читања (глобалне стратегије, стратегије решавања проблема и помоћне стратегије). С обзиром на то да значење текста и његова интерпретација произилазе из слике, тумачење иконичних елемената се сматра првом фазом у учењу читања, а визуелни наратив реалном потребом данашње визуелне генерације.

Кључне речи: манга, настава немачког као страног језика, функција слике, релација текст‒слика, читање на немачком језику

 

Summary: The aim of the paper is to examine the didactic potential of the visual narrative in manga for developing reading competence at the initial level of German language learning. A semi-structured group discussion was used as a data collection technique in our qualitative research. After the procedure of the semi-structured group discussion, the obtained data were categorized and analyzed. The results show that manga is a part of the authentic culture of the respondents in the period of early adolescence. The dialogue between the textual and images facilitates the construction of meaning and contributes to the development of the reading competence in students at the initial level of foreign language learning. Owing to the faithfulness of the figural representation and the semiotic functions of the specific animation style, manga readers are invited to recognize the emotions and cognitive processes of the characters, which puts the focus on affective factors and aesthetic competences, but also the use of reading strategies (global strategies, problem-solving strategies, and auxiliary strategies). Given that the meaning of the text and its interpretation derive from the image, the interpretation of the iconic elements is considered the first stage in learning to read, and visual narrative is a real need of today’s visual generation.

Keywords: manga, teaching German as a foreign language, image function, text-image relationship, reading in German

 

Литература:

 • Bogdanović, Ž. (1994). Umetnost i jezik stripa.Beograd: Orbis.
 • Brinitzer, M. (2015). Zack. Deutsch lernen mit Comics. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
 • Brunner, M. (2010). Manga. Paderborn: Wilhelm Fink.
 • Filipović-Kovačević, S. (2013). Implicirana značenja u reklamama na engleskom i srpskom jeziku (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Hecke, C., and Surkamp, C. (2015). Bilder im Fremdsprachenunterricht: Neue Ansätze, Kompetenzen und Methoden. Tübingen: Narr Francke AttemptoVerlag GmbH.
 • Ishiyama, K. (2007). Grimms Manga. Hamburg: Tokyopop.
 • Jejna, A. H. (2016). Uticaj verbalno-vizuelnog materijala na usvajanje vokabulara engleskog kao stranog jezika (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Kahl, R. (2017). Manga – Wirkungsvolle Bildergeschichten. Tiefenhermeneutische Interpretationen zu Death Note und Grimms Manga sowie zu adoleszenten Rezeptionsweisen. Baden-Baden: Tectum.
 • Kasper, B. (2019). Manga für LeseanfängerInnen im Unterricht DaFZ. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. 24 (2), 261–302.
 • Klewitz, B. (2013). Bilder im Fremdsprachenunterricht: Exploring the Visual Stimulus. In: Klein, E. and Reinfried, M. (Hrsg.). Bilder im kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht(105–144). GMF-Sprachentage, 10. 9. 2013. Aachen: Volkshochschule „Aachen“.
 • Lamnek, S. (1998). Gruppendiskussion. Theorie und Praxis. Weiheim und Basel: Beltz Verlag.
 • Maričić, S. i Popović, N. (2014). Učenje stranog jezika kroz strip: analiza i zastupljenost stripovne forme u udžbenicima za francuski i španski kao strani jezik. Jezici i kulture u vremenu i prostoru. 3, 619–629.
 • Mayring, P. (2002). Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Einleitung zum qualitativen Denken. Weinheim Basel: Beltz Verlag.
 • Michalak, M. (2012). Bilder im Fremd- und Zweitsprachenunterricht. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. 17 (2), 108–112.
 • Reinfried, M. (1992). Das Bild im Fremdsprachenunterricht. Eine Geschichte des visuellen Mediums am Beispiel des Französischunterrichts. Tübingen: Narr.
 • Stokes, S. (2002). Visual Literacy in Teaching and Learning: A Literature Perspective. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education. 1(1), 10–19.
 • Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (2012). Službeni glasnik RS, br. 55/05, 71/05.
 • Surkamp, C. H. (2010). Bilder im Fremdsprachenunterricht. Neue Ansätze, Kompetenzen und Methoden. Tübingen: Narr.
 • Vujčić, N. (2013). Zum Diskursiven Potential von Bildern in einem Wahlkampf-Diskurs. Nasleđe. 24, 69–85.
 • Weger, J. R. (2015). Graphik Novels im DaF-Unterricht. Potential und praktische Anregungen. In: Eder, U. (Hrsg.). Kinder und Jugendliteratur im Sprachenunterricht (103–120). Internationale Tagung der DeutschlehrerInnen, 28. 7. – 3. 8. 2013. Bozen: Die Freie Universität „Bozen“.

Copyright © 2023 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

 

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345