Компаративни и друштвено-критички приступ романима Пупак света Венка Андоновског и Добри дани Марка Динића у германистичкој настави

Марина М. Петровић Јилих, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, Србија, имејл: marinajulichkg@gmail.com
Иновације у настави, XXXVI, 2023/2, стр. 92–102

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2302092P

 

Резиме: Надовезујући се на актуелан научни књижевно-дидактички дискурс, овај рад има за предмет анализу групне дискусије и категоризацију такозваних функционих књижевних компетенција, којима би студенткиње и студенти германистике требало да овладају. У фокус бављења књижевним текстовима у осмом семестру универзитетске наставе германистике постављају се, осим њихове литерарности, пре свега, њихови социополитички импулси и утицај на трансфер из света текста на свет који нас окружује. Компарацијом романа Пупак света Венка Андоновског и Добри дани Марка Динића, те њиховом продуктивном обрадом у настави, показаће се да ли књижевни текстови доприносе развоју друштвено-критичког анагажовања реципијенткиња и реципијената. Посматрајући и дефинишући дидактику књижевности као примењену науку и део књижевног социјалног система, у овом истраживању је примењена квалитативна научна методолигија. После поступка полуструктуриране групне дискусије извршене су анализа и категоризација добијених података. Истраживачка питања поткрепљена теоријским постулатима значајним за овај рад настала су из наставне праксе, а методски примери и резултати истраживања га у ту праксу враћају.

Кључне речи: књижевност, дидактика књижевности, друштвено ангажовање, позоришна педагогија, групна дискусија

 

Summary: Building on the current scientific and literary-didactic discourse, this paper has as its subject the analysis of the group discussion and the categorization of the so-called functional literary competences which students of German language studies should master. The focus of dealing with literary texts in the eighth semester of the German language studies is, apart from their literary nature, primarily their socio-political impulses and influence on the transfer from the world of the text to the world around us. By comparing the two novels, The Navel of the World by Venko Andonovski and Dobri dani by Marko Dinić, and by means of their productive treatment in the classroom, we will see whether literary texts contribute to the development of the social-critical engagement of the recipients. Along with observing and defining the didactics of literature as an applied science and a part of the literary social system, qualitative scientific methodology was applied in this research. After the semi-structured group discussion procedure, the obtained data were analyzed and categorized. The research questions supported by theoretical postulates important for this paper arose from teaching practice, while methodological examples and research results bring it back to that practice.

Keywords: literature, didactics of literature, social engagement, theater pedagogy, group discussion

 

Литература:

 •  Abraham, U. and Kepser, M. (2005). Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
 • Altmayer, C. (2004). Kultur als Hypertext. München: Iudicium.
 • Andonovski, V. (2019). Pupak sveta. Beograd: Laguna.
 • Czerny, G. (2010). Theater – SAFARI. Praxismodelle für die Grandschule. Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage.
 • Dinić, M. (2019). Die guten Tage. Wien: Paul Zolnay.
 • Dinić, M. (2020). Dobri dani. Sarajevo: Buybook.
 • Dobstadt, M. and Riedner, R. (2014). Zur Rolle and Funktion der Literatur and des Literarischen in Deutsch als Fremd- and Zweitsprache. Forschungsfeld and Forschungsperspektiven der Literaturwissenschaft im Fach. In: Altmayer, C. (Hrsg.). Literatur in Deutsch als Fremdsprache and internationaler Germanistik. Konzepte, Themen, Forschungsperspektiven (119‒130). Tübingen: Stauffenburg Verlag.
 • Hille, A. (2014). Literarische Texte im Kontext eines globalen Lernens im Unterricht Deutsch als Fremdsprache and in der internationalen Germanistik. In: Altmayer, C. (Hrsg.). Literatur in Deutsch als Fremdsprache and internationaler Germanistik. Konzepte, Themen, Forschungsperspektiven (13‒23). Tübingen: Stauffenburg Verlag.
 • Hochstadt, Ch., Kraft A. and Olsen, R. (2013). Deutschdidaktik. Konzeptionen für die Praxis. Tübingen: Narr Franke Attempto Verlag.
 • Honeff-Becker, I. (2006). Interkulturalität als neue Perspektive der Deutschdidaktik. Nordhausen: Traugott Bautz.
 • Kämper-van den Boogaart, M. (2010). Textnahes Lesen. In: Frederking, V., Huneke, H.-W., Krommer, A. and Maier, C. (Hrsg.). Taschenbuch des Deutschunterrichts. Literatur- and Mediendidaktik. Bd. 2 (271‒282). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
 • Leskovec, A. (2014). Literaturwissenschaftliche Methoden im fremdsprachlichen Literaturunterricht. In: Altmayer, C. (Hrsg.). Literatur in Deutsch als Fremdsprache and internationaler Germanistik. Konzepte, Themen, Forschungsperspektiven (141–152). Tübingen: Stauffenburg Verlag.
 • Mayring, Ph. (2002). Einführung in die qualitative Sozialforscung. Weinheim and Basel: Beltz Verlag.
 • Müller-Peisert, G. (2005). Zum Verstehen fremdkultureller Literatur. Ein Vergleich der Konventionen im Umgang mit literarischen Texten am Beispiel Deutschland and China. Kassel: Universität Kassel.
 • Petrović Jilih, M. (2016). Svi smo bili tekst. Kragujevac: FILUM.
 • Petrović Jilich, M. (2021). Društveno-kritički pristup u germanističkoj nastavi književnosti na primeru romana Dobri dani Marka Dinića. Metodički vidici. 12, 149–165.
 • Sartre, J.-P. (1981). Šta je književnost. Beograd: Nolit.
 • Schiedermair, S. (2014). Deutsch als (ver)fremde(te) Sprache. Literarische Verfremdung als Kategorie im Fach Deutsch als Fremdsprache. In: Literatur in Deutsch als Fremdsprache and internationaler Germanistik. Konzepte, Themen, Forschungsperspektiven (131–140). Tübingen: Stauffenburg Verlag.
 • Schmidt, S. J. (1991). Grandriß der Empirischen Literaturwissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 • Seitz, C. (2002). Bildung in der Weltgesellschaft. Gesellschaftstheoretische Grandlagen globalen Lernens. Frankfurt am Main: Brandes & Аpsel.
 • Šlibar, N. (2011). Wie didaktisiere ich literarische Texte?: neue Maturatexte and viele andere im DaF-Unterricht. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Zobenica, N. (2018). Didaktika nemačke književnosti kao strane. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Copyright © 2023 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345