Mobile Applications in Teaching Foreign Languages in Tertiary Education

Тијана Д. Гајић, Универзитет Сингидунум, имејл: tinagaja@gmail.com
Неда М. Маенза, Универзитет Сингидунум
Иновације у настави, XXXII, 2019/4, стр. 133–142

 

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1904133G

 

Резиме: Савремени уређаји са мноштвом разноврсних апликација су значајно подигли интересовање за концепт мобилног, односно м-учења. Стандардне карактеристике мобилних телефона подразумевају приступ интернету, а самим тим, и неограничени приступ едукативном материјалу на сваком месту и у сваком тренутку. У овом раду је представљено истраживање спроведено ради испитивања ставова студената о добрим и лошим странама коришћења мобилних апликација за учење језика. Рад нуди опис методологије истраживања, начина обраде података и интерпретације добијених резултата. Да би се добили подаци, коришћена је анонимна анкета коју су ауторке саставиле за потребе истраживања и која је студентима дистрибуирана онлајн, путем имејла. Осим квантитативног дела, спроведено је и квалитативно истраживање, у форми фокус групе, како би се добила што јаснија слика навика студената приликом коришћења мобилних апликација за учење страних језика. Показало се да је највећа предност коришћења мобилних апликација њихова доступност на сваком месту и у сваком тренутку, као и чињеница да су овакве апликације углавном бесплатне, те њихова употреба не изискује додатне трошкове студената/њихових породица. С друге стране, највећи недостаци се односе на понуђена граматичка вежбања, која су, по мишљењу испитаника, недовољно добра. Ова студија је недвосмислено потврдила да су мобилне апликације у учењу страних језика веома популарне међу студентском популацијом, али и да се недовољно користи интересовање студената за ову врсту учења, те је једна од препорука да се различите апликације, зависно од способности студената и циља часа, уврсте у наставни процес и буду додатак планираном курикулуму, активно доприносећи квалитету и разноликости наставе.
Кључне речи: мобилне апликације, настава страних језика, м-учење, студент, наставник.

 

Summary: Modern devices with many diverse applications have significantly raised interest in the concept of mobile or m-learning. The standard features of mobile phones include access to the Internet and therefore an unlimited access to educational material at any place and at any time. This paper presents the research conducted to examine students’ attitudes about the advantages and disadvantages of using mobile language learning applications. The paper offers a description of the research methodology, data processing, and the interpretation of the results. In order to obtain the data, an anonymous survey was conducted, which was compiled by the authors for the research purposes and distributed to students via email. Apart from the quantitative part, a qualitative research, in the form of a focus group, was conducted as well to provide a clearer picture of students’ habits when using mobile applications for foreign language learning. The research showed that the greatest advantage of using mobile applications is their availability at any place and at any time, as well as the fact that such applications are mostly free of charge and their use does not require additional costs for students/their families. On the other hand, the biggest disadvantages relate to the offered grammar exercises, which, according to the respondents, are not good enough. This research unequivocally confirmed that mobile applications for foreign language learning are very popular among the student population, but also that students’ interest in this type of learning is not exploited enough. One of the recommendations is that different applications, depending on students’ abilities and lesson goals, should be integrated in the teaching process and should serve as an addition to the planned curriculum, actively contributing to the quality and diversity of teaching.

Кeywords: mobile applications, foreign language teaching, m-learning, students, teachers.

 

Литература:

 • Anonimni autor. Duolingo. Retrieved October 12, 2017. from www: https://www.duolingo.com/.
 • Anonimni autor. Rosetta Stone. Retrieved October 13, 2017. from www: http://www.rosettastone.eu/about.
 • Boer, W. & Collis, B. (2002). Changing Pedagogy in E-learning: From Acquisition to Contribution. Retrieved September 8, 2017. from www: https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02940967?LI=true.
 • Brajković, E. (2013). Mogućnosti primjene mobilnog telefona u nastavnom procesu. Posećeno 7. 9.2017. godine na: https://www.researchgate.net/publication/263750036_Mogucnosti_primjene_mobilnog telefona_u_nastavnom_procesu
 • Feifei, Y. (2014). Validity, reliability and concordance of the Duolingo English Test. Retrieved July 10, 2018. from www: https://s3.amazonaws.com/duolingopapers/other/ye.testcenter14.pdf.
 • Gajić, T., Maenza, N. (2017). Prednosti i mane korišćenja mobilnih aplikacija u učenju stranih jezika na primeru studentske populacije u Srbiji. Izlaganje na međunarodnom naučnom
  skupu Sinergija u Bijeljini (zbornik u pripremi). Posećeno 27. 12. 2017. godine na: https://singipedia.singidunum.ac.rs/strana/konferencija-sinergija-bijeljina.
 • Gardner, H. (2000). The Disciplined Mind: Beyond Facts and Standardized Tests, the K-12 Education That Every Child Deserves. New York: Penguin Group.
 • Godwin-Jones, R. (2011). Mobile apps for language learning. Language Learning&Technology. 15 (2), 2–11.
 • Green, B. A., Collier, K. J. & Evans, N. (2001). Teaching tomorrow’s class today: English by telephone and computer from Hawaii to Tonga. In: Henrichsen, L. E. (Ed.). Distance-learning programs (71−82). Alexandria, VA: Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc.
 • Janjić, M., Librenjak, S., Kocijan, K. (2017). Nastava stranih jezika: upotreba tehnologije. Nastava stranih jezika. 232−243.
 • Kadyte, V. (2004). Learning can happen anywhere: a mobile system for language learning. Learning with mobile devices. 73‒78.
 • Knežević, Ž. (2017). Savremeni trendovi u nastavi i učenju engleskog kao jezika struke u oblasti informacionih tehnologija (doktorska disertacija). Beograd: Filološki fakultet.
 • Kőrösi, G. & Esztelecki, P. (2015). Korišćenje mobilnog telefona u nastavi. Istraživanja u pedagogiji. 5 (1), 94−104.
 • Krashen, S. (2014). Does Duolingo „Trump“ University-Level Language Learning? The International Journal of Foreign Language Learning. 13−15.
 • Krželj, K. K. & Hartweger, N. S. (2017). Implementacija mobilnog učenja u nastavi stranih jezika na primeru nemačkog. Komunikacija i kultura online. VIII (8), 88‒104.
 • Kukulska-Hulme, A. & Shield, L. (2008). An overview of mobile assisted language learning: From content delivery to supported collaboration and interaction. ReCALL. 20 (3), 271−289.
 • Milutinović, M. (2016). Model sistema za adaptivno mobilno učenje stranih jezika (doktorska disertacija). Beograd: Fakultet organizacionih nauka. Posećeno 14. 6. 2018. godine na: https://www.cipcentar.org/i_roditelji_se_pitaju/PDF/strategija/Smernice%20IKT.pdf.
 • Munday, P. (2016). The case for using Duolingo as part of the language classroom experience. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. 19 (1), 83−101.
 • Prensky, M. (2010). Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. Retrieved June 17, 2018. from www: http://www.marcprensky.com/wp-content/uploads/2013/04/Prensky-TEACHING_DIGITAL_NATIVES-Chapter1.pdf.
 • Radić-Bojanić, B., Ranisavljević, B. (2016). Učenje pomoću mobilnih telefona u srednjoj školi. Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 6 (288−301). Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Rideout, V. J., Foehr, U. G. & Roberts, D. F. (2010). Generation M2: media in the lives of 8–18 year-olds. Menlo Park, CA: Kaiser Family Foundation.
 • Zhytska, S. (2012). Computer assisted language learning. Retrieved May 24, 2018. from www: http://its.iszzi.kpi.ua/article/view/54982.
 • Zorko, V. (2009). Web resources as a learning aid for ESP/EAP students. U: Vučo, J., Ignjačević, A., Mirić, M. (ur.). Jezik struke: teorija i praksa (17–26). Beograd: Čigoja štampa.

 

Copyright © 2019 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345