Analysis of English Language Test Tasks for Fifth and Sixth Graders in Serbia According to Bloom’s Taxonomy

Tatjana Lj. Glušac, Faculty of Law and Business Studies Dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Republic of Serbia, e-mail: tatjana.glusac@gmail.com
Isidora M. Wattles, Faculty of Law and Business Studies Dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Republic of Serbia
Nataša D. Marčićev, Secondary School, Novi Bečej, Republic of Serbia
Иновације у настави, XXXIII, 2020/2, стр. 128–139

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije2002128G

 

Abstract: Critical thinking (CT) is a vital academic and life skill. Its development begins early in life, but it needs to be cultivated both during and after one’s education. In school, CT can be taught both within the domain of different subjects or as a separate skill. For it to be properly taught, CT needs to be assessed. With that in mind, this paper investigates whether or not English language teachers in Serbia incorporate tasks at different levels of cognitive capacity in their tests so as to monitor and improve their students’ domain-specific CT skills. The authors gathered 28 English language tests constructed by 14 teachers and classified the tasks according to the six levels of Bloom’s Taxonomy. The analysis revealed that the tasks for the fiftfifth grade include mostly tasks at the lowest level of the taxonomy, whereas those for the sixth grade are predominantly at the levels of understanding and application. Tasks requiring complex cognitive reasoning were shown to be rather scarce, which indicates that teachers do not assess students’ free and creative use of the foreign language, i.e., complex reasoning skills. It is advisable that English language teachers be trained in the very concept of CT and its successful teaching and testing principles.
Keywords: critical thinking, Bloom’s Taxonomy, sixth grade, testing, assessment.

 

Tатјана Љ. Глушац,
Исидора M. Вотлс
Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Нови Сад, Република Србија

Наташа Д. Марчићев
Средња школа, Нови Бечеј, Република Србија

 

АНАЛИЗА ЗАДАТАКА ИЗ ТЕСТОВА ЗНАЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ ПРЕМА БЛУМОВОЈ ТАКСОНОМИЈИ

Критичко мишљење (КМ) је важна академска и животна вештина. Њен развој почиње рано и неопходно га је унапређивати и током и након формалног образовања. У школи КМ је могуће подучавати у оквиру различитих предмета или као засебну вештину. У настави енглеског језика КМ би подразумевало слободну и креативну употребу језика, а да би се ова вештина успешно подучавала, неопходно је вредновати је с времена на време. У овом раду испитује се да ли наставници енглеског језика развијају КМ као предметно специфичну вештину и да ли прате њен развој. Тачније, у раду се покушава доћи до сазнања да ли наставници енглеског језика запослени у основним и средњим школама у Србији укључују у своје тестове знања задатке различите когнитивне сложености како би пратили развој мисаоних способности својих ученика у оквиру предмета који предају. Ауторке су прикупиле двадесет осам тестова знања из енглеског језика (четрнаест за пети и четрнаест за шести разред) које је израдило четрнаест наставника, а потом су анализирале задатке и сваки класификовале као један од шест нивоа когнитивне сложености према Блумовој таксономији. Анализа резултата показује да су задаци за пети разред углавном на најнижем нивоу когнитивне сложености, тј. од ученика се искључиво тражи репродукција знања. Задаци за шести разред углавном су на нивоу разумевања и примене. Као такви, сви поменути задаци захтевају примену когнитивних активности нижег реда. С друге стране, задаци који од ученика траже обављање сложенијих мисаоних активности су врло ретки, што указује на то да наставници не процењују ученикову слободну и креативну употребу језика, која би била карактеристична за когнитивно комплексније задатке, тј. за критичко мишљење. На основу добијених резултата сматрамо да би требало информисати наставнике енглеског језика у Србији у вези са самим концептом КМ, али их и упутити на ефикасне начине да се оно подучава и вреднује, јер би то допринело и унапређењу језичке компетенције ученика.
Kључне речи: критичко мишљење, Блумова таксономија, шести разред, тестирање, оцењивање.

Copyright © 2020 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345