Утицај интегративне наставе Физичког васпитања и Природе и друштва на квалитет знања ученика у области природних наука

Оливера Д. Цекић-Јовановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Република Србија, имејл: o.cekicjovanovic@gmail.com
Сандра Р. Милановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Република Србија
Иновације у настави, XXXIII, 2020/3, стр. 83–97

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije2003083C

Резиме: У овој студији се испитује утицај интегративне наставе Физичког васпитања и Природе и друштва на квалитет знања ученика основне школе у области природних наука у оквиру наставе Природе и друштва. Истраживање је реализовано применом експеримента са паралелним групама. Узорак је чинило сто двадесет осам ученика (N=128) четвртог разреда основне школе. Експериментална група имала је шездесет пет, а контролна шездесет три испитаника. У оквиру експерименталне групе настава Физичког васпитања и Природе и друштва реализована је применом експерименталног програма – наставног модела који интегрише садржаје природних наука и физичког васпитања. Са испитаницима контролне групе настава поменутих предмета реализована је фронталним обликом рада, без интеграције наставних садржаја. Резултати показују да постоји статистички значајна разлика у квалитету знања ученика експерименталне и контролне групе када су у питању други и трећи ниво знања, према ревидираној Блумовој таксономији (знање репродукције и практичне примене). Закључак је да примена интегративне наставе Физичког васпитања и Природе и друштва утиче на повећање квалитета стечених знања ученика. Ученици експерименталне групе који су садржаје природних наука у оквиру наставе Природе и друштва учили применом интегративне наставе Физичког васпитања и Природе и друштва стекли су квалитетнија знања и имали боља постигнућа у оквиру нивоа репродукције и практичне примене знања на финалном тесту у односу на ученике контролне групе. Успешније су решавали задатке у којима се тражило памћење чињеница, критичко мишљење, креативност и дивергентно мишљење, решавање проблемских задатака и практична примена знања у новим и другачијим ситуацијама из свакодневног живота.

Кључне речи: интегративна настава, физичко васпитање, садржаји природних наука у настави Природе и друштва, квалитет знања, експериментални програм.

Summary: The research explores the impact of integrative teaching of Physical Education and Science and Social Studies on the quality of the primary school students’ knowledge of natural sciences within the framework of the school subject Science and Social Studies. The research was conducted using an experiment with paralel groups. The sample comprised N=128 primary school fourth-graders. There were 65 students in the experimental group and 63 students in the control group. In the experimental group, the classes of Physical Education and Science and Social Studies were held by implementing an experimental program – a teaching model integrating the content of natural sciences and physical education. The classes with the control group were held using frontal teaching, without integrating the teaching content. The results indicate that there is a statistically significant difference in the quality of knowledge between the students in the experimental and control groups when it comes to the second and third level of knowledge according to the revised Bloom’s taxonomy (reproductive knowledge and practical application knowledge). Our conclusion is that integrative teaching of Physical Education and Science and Social Studies leads to a better quality of students’ knowledge. The experimental group students, who learned the content of natural sciences in the classes of Science and Social Studies by using the integrative approach to Physical Education and Science and Social Studies, acquired better knowledge and achieved better results in terms of the level of reproduction and practical application of knowledge at the final test than the students in the control group. They were more successful in solving tasks requiring memorization of facts, critical thinking, creativity and divergent reasoning, solving problem tasks, and the practical application of knowledge in new and different everyday ituations.

Кeywords: integrative teaching, Physical Education, the content of natural sciences in the classes of Science and Social Studies, quality of knowledge, experimental program.

Литература:

 • Applebee, A. N., Adler, M. & Flihan, S. (2007). Interdisciplinary curricula in middle and high school classrooms: case studies of approaches to curriculum and instruction. American Educational Research Journal, 44 (4), 1002‒1039.
 • Baucal, A., Pavlović Babić, D. (2010). PISA 2009 u Srbiji: prvi rezultati ‒ Nauči me da mislim, nauči me da učim. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Centar za primenjenu psihologiju.
 • Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M. & Rumble, M. (2012). Defining twenty-first century skills. In: Griffin, P., McGaw, B. & Care, E. (Eds.) Assessment and teaching of 21st century skills (17–66). Dordrecht: Springer.
 • Blagdanić, S. (2009). Kvalitet niza zadataka objektivnog tipa u nastavi prirode i društva. Inovacije u nastavi, 23 (3), 40‒50.
 • Buchanan, A. M., Martin, E., Childress, R., Howard, C., Williams, L., Bedsole, B. & Ferry, M. (2002). Integrating Elementary Physical Education and Science: A Cooperative Problem-Solving Approach. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 73 (2), 31‒36.
 • Coral., J. & Lleixa, T. (2016). Physical education in content and language integrated learning: successful interaction between physical education and English as a foreign language. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 19 (1), 108‒126.
 • Džinović Kojić, D. (2002). Fizičko vaspitanje predškolskog deteta (metodički priručnik za učitelje i vaspitače). Beograd: Tipograf.
 • Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2016). Modeli razvijajuće nastave II. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Gagen, L. & Getchell, N. (2008). Applying Newton’s Apple to Elementary Physical Education. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 79 (8), 43‒51.
 • Gomez-Pinilla, F. & Hillman, C. (2013). The Influence of Exercise on Cognitive Abilities. Comprehensive Physiology, 3, 403–428.
 • Harrell, P. E. (2010). Teaching an integrated science curriculum: linking teacher knowledge and teaching assignments. Teacher Education, 19 (1), 145–165.
 • Hatch, G. M. & Smith, D. R. (2004) Integrating Physical Education, Math, and Physics. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 75 (1), 42‒50.
 • Кerry, T. (2011). Cross-curricular teaching in the primary school: planning and facilitating imaginative lessons. London: Routledge.
 • Kitchen, D. & Kitchen, J. K. (2013). Integrating physical education and mathematics: A collaborative approach to student learning. Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators, 26 (1), 31‒38.
 • Koontz, S. (2010). Math & Movement training manual for elementary schools. Ithaca, NY: Suzanne Kuntz.
 • Kopas-Vukašinović, E., Mihajlović, A. & Cekić-Jovanović, O. (2020). Teachers Attitudes about Integrated Approach in Teaching. Pedagogy, 92 (6), 858‒871.
 • Lee, B. Y., Adam, A., Zenkov, E., Hertenstein, D., Ferguson, M. C., Wang, P. I., Wong, M. S., Wedlock, P., Nyathi, S., Gittelsohn, J., Falah-Fini, S., Bartsch, S. M., Cheskin, L.J., Brown ST. (2017). Modeling The Economic And Health Impact Of Increasing Children‘s Physical Activity In The United States. New York: Health affairs.
 • MacIver, D. J. (1990). Meeting the needs of young adolescents: advisory groups, interdisciplinary teaching teams, and school transition programs. Phi Delta Kappan, 71 (6), 458–464.
 • MacMath, S., Roberts, G., Wallace, J. & Chi, X. (2010). Curriculum integration and at-risk students. British Journal of Special Education, 37 (2), 87–94.
 • Maghnouj, S. et al. (2020). OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Serbia, OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Paris: OECD Publishing. Retrieved March 18, 2020. from www: https://doi.org/10.1787/225350d9-en.
 • Mäkinen, M. (2009). Perspectives on teacher competences. Retrieved July 16, 2019. from www: https://www.european-agency.org/sites/default/files/Finland.pdf.
 • Mandić, D. (2003). Didaktičko-informatičke inovacije u obrazovanju. Beograd: Mediagraf.
 • Markočić Dekanić, А., Gregurović, М., Batur, М. i Fulgosi, S. (2019). PISA 2018: rezultati, odrednice i implikacije ‒ Međunarodno istraživanje znanja i vještina učenika. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
 • Mesaroš Živkov, A., Pavlov, S. i Milanović, M. (2018). Uticaj tradicionalnih dečjih pokretnih igara sa pevanjem na motorički razvoj predškolske dece. Inovacije u nastavi, 31 (2), 108‒118.
 • Milanović, S. (2016). Efekti dopunskog metodičkog oblika rada na razvoj antropoloških obeležja školske dece. Uzdanica, 13 (2), 149‒160.
 • Milanović-Nahod, S. (2005). Znanje od očekivanog do ostvarenog U: R. Antonijević, D. Janjatović (prir.). TIMSS 2003 u Srbiji (327‒350). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. & Hooper, M. (2016). TIMSS 2015 International Results in Mathematics. Retrieved March 20, 2020. from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center website: http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/
 • Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2018). Službeni glasnik RS ‒ Prosvetni glasnik, br. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 ‒ dr. pravilnik, 7/2011 ‒ dr. pravilnik, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 10/17 i 12/2018.
 • Repko, A. F., Newell, W. H. & Szostak, R. (2011). Case studies in interdisciplinary research. Reference & Research Book News, 26 (2). Retrieved Аugust 19, 2020 from www: http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA253496155&v=2.1&u=subd78095&it=r&p=AONE&sw=w&a sid=cf25e545583b39e7de2bf7a7d2f2f403.
 • Richards, J. C. & Rodgers, T. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. Second Edition. New York: Cambridge University Press.
 • Satiansiriwiwat, S., Intorrathed, S. & Siriwan, S. (2018). Integration of agricultural knowledge with the Thai Language, Mathematics, and Science subjects for first-year elementary school of Thailand. The New Educational Review, 51 (1), 41–52.
 • Sattelmair, J. & Ratey, J. J. (2009). Physically Active Play and Cognition: An Academic Matter? American Journal of Play, 1 (3), 365‒374.
 • Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020 (2012). Službeni glasnik RS, br. 107.
 • Spremić-Solaković, A. (2009). Integrativna nastava kao sistemski način povezivanja znanja u nastavnom procesu. Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju – vrednovanje (400‒409). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Šekeljić, V. G., Stamatović, V. M. (2018). Obim i intenzitet motorne aktivnosti na časovima fizičkog vaspitanja. Inovacije u nastavi, 31 (2), 29–40.
 • World Health Organization (2018). Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world. Retrieved August 19, 2020. from www: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf.

Copyright © 2020 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345