Еколошки погледи на свет ученика основне и средње школе: примена НЕП скале

Јелена М. Станишић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија, имејл: jstanisic@ipi.ac.rs
Иновације у настави, XXXIV, 2021/3, стр. 76–94

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2103076S

 

Резиме: Ставови према животној средини представљају начин на који појединац посматра свет око себе и важно их је испитивати, јер често одређују понашање које или повећава или смањује квалитет животне средине. Циљ рада је испитати еколошке погледе на свет ученика основне и средње школе, као и утврђивање димензионалности НЕП скале на нашем узорку. Осим тога, циљ рада је и да се укаже на евентуалне разлике у еколошком погледу на свет између дечака и девојчица, као и ученика са различитим школским успехом. За испитивање еколошких погледа на свет ученика коришћена је НЕП скала (енг. New Environmental/Ecological Paradigm). У истраживању су учествовала 402 ученика узраста од 13 до 15 година. Резултати су показали да наши испитаници показују благу тенденцију ка проеколошком погледу на свет. Факторском анализом добијена су три фактора: еколошка криза, човек (ни)је изнад природе и човекова (не)изузетост из природе. Разлика између дечака и девојчица се показала на трећем фактору. Према резултатима овог истраживања, девојчице су склоније веровању да човек, без обзира на своју способност и развој науке и технологије, не може бити изузет из природне средине и не може да утиче на природне процесе. Школски успех позитивно корелира са фактором еколошка криза. Резултати нашег истраживања показују да је пред доносиоцима образовних одлука, истраживачима као и пред практичарима у школи важан задатак, а то је да пронађу начине како да оно што се дешава у школи има значајнији утицај на еколошке погледе на свет ученика.

Кључне речи: еколошки поглед на свет, НЕП скала, еколошко васпитање и образовање, ученици.

 

Summary: Abstract. Attitudes towards environment represent the ways individuals perceive the world around them. Such attitudes are worth exploring because they frequently determine the behavior that either increases or decreases the quality of the environment. The aim of the paper is to investigate elementary and high school students’ environmental worldviews and to determine the dimensionality of the NEP Scale on our sample. In addition, the aim of the paper is point to potential differences betweeen boys and girls as well as students with different school achievements. The environmental worldviews were analyzed using the NEP Scale (New Environmental/Ecological Paradigm). The research encompassed 402 students of age 13-15. The results show that our respondents demonstrate a slight tendency towards pro-environmentalism. Three factors were obtained using factor analysis: Environmental Crisis, (Anti) anthropocentrism, and (Anti) exemptionalism. The difference between the boys and girls became manifest in the third factor. According to the research results, girls are more inclined to believe that people, regardless of their aptitude to develop science and technology, cannot be exempt from the natural environment and cannot influence natural processes. School achievement is in positive correlation with the Environmental Crisis factor. The research results indicate that decision-makers in education, researchers, and practitioners have to deal with a serious task – they have to find the ways how to increase the impact of the regular, everyday school life on students’ attitudes towards the environment.

Кeywords: environmental worldview, NEP Scale, environmental education, students.

 

Литература

 • Albrecht, D., Bultena, G., Hoiberg, E. & Nowak, P. (1982). The new environmental paradigm scale. Journal of Environmental Education, 13, 39–43.
 • Amburgey, J. W. & Thoman, D. B. (2012). Dimensionality of the New Ecological Paradigm Issues of Factor Structure and Measurement. Environment and Behavior, 44 (2), 235–256. DOI: 10.1177/0013916511402064
 • Amérigo, M., Aragonés, J. I., De Frutos, B., Sevillano, V. & Cortés, B. (2007). Underlying dimensions of ecocentric and anthropocentric environmental beliefs. The Spanish Journal of Psychology, 10 (1), 99–105.
 • Arcury, T. A. & Christianson, E. H. (1990). Environmental worldview in response to environmental problems: Kentucky1984 and 1998 compared. Environment & Behavior, 22, 387–407.
 • Arcury, T. A. & Christianson, E. H. (1993). Rural–urban differences in environmental knowledge and actions. Journal of Environmental Education, 25, 19–25. DOI: 10.1080/00958964.1993.9941940
 • Arcury, T. A., Scollay, S. Ј. & Timothy, J. P. (1987). Sex differences in environmental concern and knowledge: The case of acid rain. Sex Roles, 16 (9–10), 463–472.
 • Barraza, L. & Walford, A. R. (2002). Environmental Education: a comparison between English and Mexican school children. Environmental Education Research, 8 (2), 171–186. DOI: 10.1080/13504620220128239
 • Bechtel, R. B., Verdugo, V. C. & Pinheiro, J. de Q. (1999). Environmental belief systems: United States, Brazil, and Mexico. Journal of Cross-Cultural Psychology, 30, 122–128.
 • Blocker, T. J. & Eckberg, D. L. (1997). Gender and environmentalism: Results from the 1993 General Social
  Survey. Social Science Quarterly, 78 (4), 841–858. Retrieved April 15, 2020. from www: http://www.jstor.org/stable/42863735
 • Bonnett, M. R. (2016). Sustainability, nature, and education: A phenomenological exploration. Inovacije u nastavi, 29 (4), 1–15.
 • Caron, J. A. (1989). Environmental perspectives of Blacks: Acceptance of the ’new environmental paradigm’. Journal of Environmental Education, 20, 21–26.
 • Chatterjee, D. P. (2008). Oriental disadvantage versus occidental exuberance: appraising environmental concern in India. International Sociology, 23 (1), 5–33.
 • Côrtes, P. L. & do Amaral Moretti, S. L. (2013). Consumo verde: um estudo transcultural sobre crenças, preocupações e atitudes ambientais. Revista Brasileira de Marketing, 12 (3), 45–76.
 • Côrtes, P. L., Dias, A. G., Fernandes, M. E. & Pamplona, J. M. (2016). Environmental behavior: a comparative study between brazilian and portuguese students. Ambiente & Sociedade, 19, 3, 111–134.
 • Dunlap, R. E. (2008). The New Environmental Paradigm Scale: From Marginality to Worldwide Use. The Journal of Environmental Education, 40 (1), 3–18. DOI: 10.3200/joee.40.1.3-18
 • Dunlap, R. E. & Van Liere, K. D. (1978). The ‘New Environmental Paradigm’. The Journal of Environmental Education, 9 (4), 10–19. DOI: 10.3200/JOEE.40.1.19-28
 • Dunlap, R., Liere, K. V., Mertig, A. & Jones, R. E. (2000). Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale. Journal of Social Issues, 56 (3), 425–442. DOI: 10.1111/0022-4537.00176
 • Eagles, P. F. & Demare, R. (1999). Factors influencing children’s environmental attitudes. The Journal of Environmental Education, 30 (4), 33–37.
 • Edgell, M. C. R. & Nowell, D. E. (1989). The new environmental paradigm scale: Wildlife and environmental beliefs in British Columbia. Society and Natural Resources, 2, 285–296.
 • Erdogan, N. (2009). Testing the new ecological paradigm scale: Turkish case. African Journal of Agricultural Research, 4 (10), 1023–1031.
 • Ewert, A. & Baker, D. (2001). Standing for Where You Sit: An Exploratory Analysis of the Relationship between Academic Major and Environment Beliefs. Environment and behavior, 33 (5), 687–707.
 • Filson, G. C. (1993). Comparative Differences in Ontario Farmers Environmental Attitudes. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 9 (2), 165–184.
 • Furman, A. (1998). A note on environmental concern in a developing country: Results from an Istanbul survey. Environment and Behavior, 30, 520–534.
 • Gillaspy, R. (2015). Environmental worldviews: Western and deep ecology. Retrieved March 25, 2020. from www: http://study.com/academy/lesson/environmentalworldviews-western-deep-ecology.html#transcriptHeader
 • Geller, J. M. & Lasley P. (1985). The new environmental paradigm scale: A reexamination. The Journal of Environmental Education, 17, 9–12.
 • Gooch, G. D. (1995). Environmental beliefs and attitudes in Sweden and the Baltic states. Environment and Behavior, 27, 513–539.
 • Gutteling, J. M. & Wiegman, O. (1993). Gender-specific reactions to environmental hazards in the Netherlands. Sex Roles, 28, 433–447. DOI: 10.1007/BF00289606
 • Luchs, M. & Mooradian, T. (2012). Sex, personality, and sustainable consumer behavior: Elucidating the gender effect. Journal of Consumer Policy, 35, 127–144. DOI: 10.1007/s10603-011-9179-0.
 • Karapandžin, J., Rodić, V. (2016). Ekološka svest studenata poljoprivrede Novosadskog univerziteta − testiranje razlika primenom NEP skale. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 161 (1), 53–65.
 • Karapandžin, J. (2017). Ekološka svest poljoprivrednih proizovođača u Vojvodini kao determinanta primene agroekoloških praksi (doktorska disertacija). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Novom Sadu.
 • Khawaja, A. (2003). Measuring the Environmental Attitudes of Children in Grade 4: A Study in Clark County (doctoral dissertations). Las Vegas: University of Nevada. Retrieved April 18, 2021. from www: https://digitalscholarship.unlv.edu/thesesdissertations/181.
 • Kollmuss, A. & Agyeman, J. (2002). Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 8 (3), 239–260.
 • Krnel, D. & Naglic, S. (2009). Environmental literacy comparison between eco-schools and ordinary schools in Slovenia. Science Education International, 20 (1/2), 5–24.
 • Kuhlemeier, H., Van den Bergh, H. & Lagerweij, N. (1999). Environmental knowledge, attitudes, and behavior in Dutch secondary education. The Journal of Environmental Education, 30 (2), 4–14.
 • Kundačina, M. (2006). Činioci ekološkog vaspitanja i obrazovanja učenika. Užice: Učiteljski fakultet.
 • La Trobe, H. L. & Acott, T. G. (2000). A modified NEP/DSP environmental attitudes scale. The Journal of Environmental Education, 32, 12–20.
 • Lück, M. (2003). The ‘New Environmental Paradigm’: Is the scale of Dunlap & Van Liere applicable in a tourism context? Tourism Geographies, 5, 228–240.
 • Maloney, M. P., Ward, M. P. & Braucht, G. N. (1975). A revised scale for the measurement of ecological
  attitudes and knowledge. American Psychologist, 30, 787–790.
 • Makki, M. H., Abd-El-Khalick, F. & BouJaoude, S. (2003). Lebanese secondary school students’ environmental knowledge and attitudes. Environmental Education Research, 9 (1), 21–33.
 • Manoli, C., Johnson, B. & Dunlap, R. E. (2007). Assessing children’s views of the environment: Modifying the new ecological paradigm scale for use with children. Journal of Environmental Education, 38, 3–13.
 • Meinhold, J. L. & Malkus, A. (2005). Adolescent environemental behaviors: Can knowledge, attitudes and self-efficacy make a difference? Environment and behavior, 37 (4), 511–532.
 • Milfont, T. L. & Duckitt, J. (2004). The structure of environmental attitudes: a firstand second-order confirmatory factor analysis. Journal of Environmental Psychology, 24, 289–303.
 • Miščević Kadijević, G., Vasilijević, D. (2019). Utvrđivanje proekoloških pogleda budućih vaspitača i učitelja. U: Pavlović Breneselović, D., Spasenović, V. i Alibabić, Š. (ur.). Obrazovna politika i praksa: u skladu ili u raskoraku (103–107). Zbornik radova sa nacionalnog skupa Susreti pedagoga, 25. i 26. januar 2019. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije.
 • Negev, M., Sagy, G., Garb, Y., Salzberg, A. & Tal, A. (2008). Evaluating the environmental literacy of Israeli elementary and high school students. The Journal of Environmental Education, 39 (2), 3–20.
 • Noe, F. P. & Snow, R. (1989–90). Hispanic cultural influence on environmental concern. Journal of Environmental Education, 21, 27–34.
 • Nooney, J. G., Woodrum, E., Hoban, T. J. & Clifford, W. B. (2003). Environmental worldview and behavior: Consequences of dimensionality in a survey of North Carolinians. Environment and Behavior, 35, 763–783.
 • Petrović, N., Škrbić, B. (2016). Ekološke vrednosne orijentacije i spremnost na aktivizam u Srbiji. Zbornik radova Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 64, 47–71. DOI:10.5937/zrgfub1664047P
 • Pierce, J. C., Lovrich, Jr., N. P., Tsurutani, T. & Takematsu, A. (1987). Environmental belief systems among Japanese and American elites and publics. Political Behavior, 9, 139–159.
 • Reyna, C., Bressán, E., Mola, D., Belaus, A. & Ortiz, M. V. (2018). Validating the structure of the New Ecological Paradigm Scale among Argentine citizens through different approaches. Pensamiento Psicológico,16 (1), 107–118.
 • Rideout, B. E., Hushen, K., McGinty, D., Perkins, S. & Tate, J. (2005). Endorsement of the new ecological paradigm in systematic and e-mail samples of college students. The Journal of Environmental Education, 36(2), 15–23.
 • Roberts, J. A. & Bacon, D. R. (1997). Exploring the subtle relationships between environmental concern & ecologically conscious consumer behavior. Journal of Business Research, 40, 79–89.
 • Scannell, L. & Gifford, R. (2013). The role of place attachment in receptivity to local and global climate change message framing in engagement. Environment and Behavior, 45 (1), 60–85. DOI: 10.1177/0013916511421196
 • Schultz, P. W. & Zelezny, L. C. (1998). Values and proenvironmental behavior: A five-country survey. Journal of Cross-Cultural Psychology, 29, 540–558.
 • Srbinovski, M. S. (2016). Gender differences in environmentalism: A case study of Macedonian students. Inovacije u nastavi, 29 (4), 101–114.
 • Srbinovski, M., Palmer, J., Ismaili, M. & Abazi, A. (2007). Environmental Education in High Schools: Analysis of New Curriculum Content. In: Starrett, S., Hong, J., Wilcock, R., Li, Q., Carson, J. & Arnold, S. (Eds.). Proceedings from the Third International Conference on Environmental Science and Technology (441–446), 6–9. 8. 2007. Houston: The American Academy of Sciences.
 • Srbinovski, M. & Stanišić, J. (2020). Environmental worldviews of Serbian and Macedonian school students. Australian Journal of Environmental Education, 36 (1), 20–43.
 • Stanišić, J. (2008). Ekološko vaspitanje i obrazovanje učenika u osnovnoj školi (magistarski rad). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Stanišić, J. (2015). Evaluacija korelacijsko-integracijskog metodičkog sistema u obradi sadržaja ekološkog obrazovanje (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
 • Stanišić, J. (2016). Karakteristike časova ekološkog obrazovanja u osnovnoj školi. Inovacije u nastavi, 29 (4), 87–100.
 • Ševa, N., Đerić, I. (2019). Analiza priručnika za učitelje o projektnoj nastavi: gde su nestali istraživački elementi iz projekata. U: Stanišić, J., Raduković, M. (ur.). Obrazovanje u funkciji modernizacije društva: Knjiga rezimea sa 24. međunarodne naučne konferencije „Pedagoška istraživanja i školska praksa“ (76). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Taskin, O. (2009). The Environmental Attitudes of Turkish Senior High School Students in the Context of Postmaterialism and the New Environmental Paradigm. International Journal of Science Education, 31 (4), 481–502.
 • Tayci, F. & Uysal, F. (2012). A study for determining the elemantary school students environmental knowledge and environmental attitude level. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 46, 5718–5722.
 • Tikka, P. M., Kuitnen, M. T. & Tynys, S. M. (2000). Effects of educational background on students’ attitudes, activity levels, and knowledge concerning the environment. Journal of Environmental Education, 31 (3), 12–19. DOI: 10.1080/00958960009598640.
 • Thompson, S. C. G. & Barton, M. A. (1994). Ecocentric and anthropocentric attitudes toward the environment. Journal of Environmental Psychology, 14, 149–157.
 • Tuncer, G. & Ertepınar, H., Tekkaya, C. & Sungur, S. (2005). Environmental attitudes of young people in Turkey: Effects of school type and gender. Environmental Education Research, 11, 215–233. DOI:10.1080/1350462042000338379.
 • Yu, X. (2014). Is environment ‘a city thing’ in China? Ruraleurban differences in environmental attitudes. Journal of Environmental Psychology, 38, 39–48. DOI: 10.1016/j.jenvp.2013.12.009
 • Van Petegem, P. & Blieck, A. (2006). The environmental worldview of children: A cross-cultural perspective. Environmental Education Research, 12, 625–635.
 • Veinović, Z. (2017). The curricula revision in the context of education for sustainable development: from the perspective of two primary school subjects’ curricula. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 49 (2), 191–212.
 • Veinović, Z. (2018). Uloga dece u očuvanju životne sredine i/u održivom društvu: prilozi vaspitanju i obrazovanju za održivi razvoj. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Veinović, Z. & Stanišić, J. (2018). From anthropocentrism to ecocentrism in teaching science and social studies. Inovacije u nastavi, 31 (4), 15–30.
 • Weigel, R. & Weigel, J. (1978). Environmental concern: The development of a measure. Environment and
  Behavior, 10, 3–15.
 • Widegren, O. (1998). The new environmental paradigm and personal norms. Environment and Behavior, 30, 75–100.
 • Wu J. P. et al. (2012). Measurement of the New Ecological Paradigm: Revision and application of the NEP Scale in China. Journal of Beijing Forestry University, 11, 8–13.
 • Zak, K. & Munson, B. (2008). Аn exploratory study of elementary preservice teachers’ understanding of ecology using concept maps. Journal оf Environmental Education, 39 (3), 32–46.
 • Zelezny, L. C., Chua, P. P. & Aldrich, C. (2000). New ways of thinking about environmentalism: Elaborating on gender differences in environmentalism. Journal of Social issues, 56 (3), 443–457.

Copyright © 2021 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345