Табу теме у савременој настави страних језика са посебним освртом на шпански језик

Ивана З. Георгијев, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, имејл: ivana.georgijev@gmail.com

Иновације у настави, XXVII, 2014/4, стр. 92–100

doi:10.5937/inovacije1404092G

|PDF|

 

Резиме: У савременим токовима наставе страних језика све више пажње се посвећује развоју интеркултурне компетенције код ученика, због чега је познавање когнитивних културних модела заједнице чији се језик учи од великог значаја за ученике било ког страног језика како би били у стању да језик користе на адекватан начин у реалним комуникативним ситуацијама. У овом раду су табуи и еуфемизми представљени као пример когнитивног културног модела, због чега се рад фокусира на значај ова два појма у контексту наставе страних језика, са посебним освртом на шпански језик као Л2. Циљ овог рада је да понуди одговор(е) на питање да ли (и због чега) табуи и еуфемизми треба да буду укључени у наставу страних језика. Осим теоријског дела рада, спроведена је и анкета међу студенткињама и студентима завршне године шпанског језика и хиспанских књижевности на Филолошком факултету у Београду. Резултати истраживања показују да су студенти шпанског језика најчешће свесни постојања табуа, али да углавном избегавају разговоре о табу темама. Ипак, студенти сматрају да табу теме треба да буду укључене у наставу шпанског језика.

Кључне речи: интеркултурна настава, когнитивни културни модели, страни језик, шпански као Л2, табу у настави Л2.

Summary: There is more and more attention given to development of inter-cultural competence of students in contemporary foreign language, and this is why knowing cognitive cultural models of the community which language is being learnt is of a great signifi cance of students of any foreign language so that they can use the language adequately in real communicative situations. In this paper, taboos and euphemisms are presented as examples of cognitive cultural models, and this is why in the paper we are focusing at the signifi cance of these two models in the context of foreign language teaching, with the special review on the Spanish language as L2.
The aim of this paper is to off er replies to questions concerning the inclusion of taboos or euphemisms into the foreign language teaching. Apart from the theoretical part of the paper, there was a questionnaire done among the students of the fi nal year of Spanish language and Hispanic literature at the Faculty of Philology, Belgrade University. Th e results of the research show that students of Spanish are in most cases aware of the existence of taboos, but that they avoid talking about taboo topics. Nevertheless, students think that taboo topics should be included into teaching Spanish.

Key words: intercultural teaching, cognitive cultural models, foreign language, Spanish as L2, taboo in teaching L2.

 

Литература:

 • Бодрич, Р. (2006). Culture in Foreign Language Learning. У: Суботић, Љ. (ур.). Сусрет култура (895−904). Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Вучо, Ј. (2010). Интеркултуралност као оквир и контекст комуникативне наставе страних језика у раном узрасту. Иновације у настави – часопис за савремену наставу, 23 (3), 53−61.
 • Голубовић, З. (1999). Ја и други: антрополошка истраживања индивидуалног и колективног идентитета. Београд: Република.
 • Ђуричић, М. и Георгијев, И. (2013). Интеркултурна компетенција у настави шпанског као изборног језика: елементи хиспанске културе у уџбеницима Prisma од нивоа А1 до Б1. Комуникација и култура online, 4 (4), 65−78.
 • Филиповић, Ј. (2009). Језик и културни модели. Моћ речи. Огледи из критичке социолингвистике (110−125). Београд: Задужбина Андрејевић.
 • Ainciburu, M. C. (2004). Buscando palabrotas en el diccionario: Las malas palabras como cartilla de tornasol en la enseñanza ELE. En: Castillo Carballo, M. A., Cruz Moya, O., García Platero, J. M. & Mora Gutiérrez, J. P. (coords.). Las gramáticas y los diccionarios en la enseñanza del español como segunda lengua: deseo y realidad.
  ASELE, Actas XV (103−110). Sevilla: Universidad de Sevilla.
 • Andersson, L. G. & Trudgill, P. (1990). Bad Language. Oxford: Penguin Books Ltd.
 • Byram, M., Gribkova, B., & Starkey, H. (2002). Developing the intercultural dimension in language teaching: A practical introduction for teachers. Strasbourg, France: Council of Europe.
 • Chamizo Domínguez, P. J. (2004). La función social y cognitiva del eufemismo y del disfemismo. Panace@, 5 (15), 45−51.
 • Freud, S. (1950). Totem and Taboo. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
 • Holland, D. & Quinn, N. (Eds). (1987). Cultural Models in Language and Th ought. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ilić, Ј. (2013). Th e attitudes of newer generation of students of English towards the taboo word usage within English and Bosnian/Croatian/Serbian speaking regions. PhD thesis, Faculty of Philology, Belgrade.
 • Kronenfeld, D. B. (2005). Culture, Cultural Models and the Division of Labor. Cybernetics and Systems, 36 (8), 817−845.
 • Liddicoat, A. J. (2000). Everyday Speech as Culture: Implications for Language Teaching. In: Liddicoat, A. J. & Crozet, C. (Eds.). Teaching Languages, Teaching Cultures (51−64). Melbourne: Language Australia.
 • Martín Morillas, J. M. (1997). Th e Cultural Cognitive Model: A Programmatic Apllication. Cuadernos de Filología Inglesa, 6/2, 53−63.
 • Оpašić, М. i Gregorović, М. (2010). Smrt u hrvatskoj frazeologiji. Croatica et Slavica Iadertina, 6 (6), 55−72. Zadar: Sveučilište u Zadru.
 • Silaški, N. (2011). Metaphors and euphemisms: Th e case of death in English and Serbian. Филолошки преглед, 38 (2), 101−114.

 

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345