Изјава о отвореном приступу

|PDF|

ОТВОРЕНИ ПРИСТУП

Часопис Иновације у настави је доступан у режи­му отвореног приступа. Чланци објављени у Часопису могу се бесплатно преузети са сајта Часописа и користити у скла­ду са лиценцом Creative Commons Attribution 4.0 International Licence, и у складу са наведеном лиценцом сви заинтересова­ни истраживачи имају право да копирају, деле и дистрибуи­рају објављене радове, стручне информације и друге прегледе.

Часопис Иновације у настави не наплаћује никакве накнаде нити приликом пријема радова, нити у току њиховог рецензирања, као ни при публиковању радова. Не постоје ни­какви трошкови (Article Processing Charge – APC).

Учитељски факултет у Београду, као издавач, гаран­тује да су поступак предавања рукописа, рецензија и објављи­вање радова бесплатни.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345