Етика часописа и изјава о несавесним поступцима

|PDF|

 

УРЕЂИВАЧКА ПОЛИТИКА

Часопис Иновације у настави је академски научни ча­сопис који се рецензира и посвећен је научним дисциплинама које третирају наставни процес на свим нивоима васпитања и образовања у циљу његовог унапређења и модернизације. Ино­вације у настави имају фокус на образовање и проналажење оптималних решења и ефикасних стратегија за увођење ино­вација у наставу од предшколског васпитања преко основнош­колске, средњошколске и универзитетске наставе до целожи­вотног образовања.

Историја наслова: Иновације у настави (1983 – ). Библи­ографки запис: од 29.03.1983. године. Приступ пуном тексту: од 02.01.2006. године.

Информације о издавачу: Учитељски факултет Универ­зитета у Београду, Краљице Наталије 43, 11 000 Београд, Србија.

Часопис Иновације у настави објављује оригиналне, претходно необјављене радове: (научне радове – изворне научне чланке, прегледне чланке, кратке научне прилоге, стручне члан­ке, приказе књига, корисне веб локације).

 1. Изворни научни чланак (у коме се износе претход­но необјављени резултати сопствених истраживања научним методом према шеми IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion));
 2. Прегледни научни чланак (рад који садржи ориги­налан, детаљан и критички приказ истраживачког проблема у коме је аутор остварио одређен допри­нос, видљив на основу аутоцитата);
 3. Кратки научни прилог (научни чланак који сажима резултате изворног истраживачког дела или дела које је још у току);
 4. Стручни чланак (у коме се саопштавају позната саз­нања и резултати изворних истраживања ради ши­рења информација и сазнања, као и њихове примене у пракси);
 5. Приказ књиге; корисне веб-локације.

Осим научних и стручних радова, у часопису Иновације у настави у мањем обиму објављујемо преведене радове, при­казе (рачунарских програма, дигиталних образовних аплика­ција, научних догађаја и др.), прилоге из наставне праксе и дру­ге стручне информације.

Иновације у настави су доступне у режиму отвореног приступа.

Радови морају бити написани на српском, енглеском, руском или француском језику, са резимеима на српском, ен­глеском, руском или француском језику, уз проширени резиме на енглеском језику.

 

Часопис излази четири пута годишње (у марту, јуну, септембру и децембру).

Часопис се индексира у неколико база података – DOAJ, ERIHPLUS, EBSCO, SCIndeks.

Радови се шаљу електронском поштом. Електрон­ска адреса редакције је: inovacije@uf.bg.ac.rs.

 

ОБАВЕЗЕ УРЕДНИКА И РЕДАКЦИЈЕ

Уредници часописа Иновације у настави доносе коначну одлуку о томе који ће се рукописи објавити. При­ликом доношења одлуке уредници се руководе уређивач­ком политиком водећи рачуна о законским прописима који се односе на клевету, кршења ауторских права и плагирање. Основни критеријуми за избор радова су тематска усклађе­ност радова са концепцијом часописа Иновације у настави и са захтевима у упутству за ауторе.

Уредници Часописа задржавају дискреционо право да примљене рукописе процене и не објаве, уколико утвр­де да не одговарају прописаним садржинским и формалним критеријумима. Секретар редакције обавештава ауторе о статусу рада.

Уредници не смеју имати било какав сукоб интереса у вези са рукописима које разматрају. Ако такав сукоб инте­реса постоји, о избору рецензената и судбини рукописа од­лучује Уређивачки одбор. Уредници и чланови редакције су дужни да благовремено пријаве постојање сукоба интереса.

Уредници су дужни да суд о рукопису доносе на ос­нову његовог садржаја, без расних, полних/родних, верских, етничких или политичких предрасуда.

Уредници и чланови редакције не смеју да користе необјављен материјал из предатих рукописа за своја истра­живања без изричите писане дозволе аутора, а информације и идеје изнесене у предатим рукописима морају се чувати као поверљиве и не смеју се користити за стицање личне ко­ристи.

Уредници и и чланови редакције дужни су да предуз­му све разумне мере како би идентитет рецензената остао непознат ауторима пре, током и након поступка рецензије и како би идентитет аутора остао непознат рецензентима до окончања поступка рецензије.

ОБАВЕЗЕ АУТОРА

Аутори гарантују да рукопис представља њихов ори­гиналан допринос, да није објављен раније и да се не разма­тра за објављивање на другом месту. Истовремено преда­вање истог рукописа у више часописа представља кршење етичких стандарда. Такав рукопис се моментално искључује из даљег разматрања за објављивање у Иновацијама у на­стави.

Аутори такође гарантују да након објављивања у ча­сопису Иновације у настави, рукопис неће бити објављен удругој публикацији на било ком језику без сагласности изда­вача тј. Учитељског факултета у Београду.

У случају да је послати рукопис резултат научноис­траживачког пројекта или да је, у претходној верзији, био изложен на скупу у виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), детаљнији подаци о пројекту, кон­ференцији и слично, наводе се у фусноти на самом почетку чланка. Рад који је већ објављен у неком часопису не може бити прештампан у Иновацијама у настави.

Аутори су дужни да се придржавају етичких стан­дарда који се односе на научноистраживачки рад. Аутори гарантују и да рукопис не садржи неосноване или незако­ните тврдње и не крши права других. Издавач Учитељски факултет у Београду неће сносити никакву одговорност у случају испостављања било каквих захтева за накнаду ште­те.

Аутор је дужан да у поступку рецензирања рада у писменој форми редакцију упозна са свим изменама које је начинио у тексту (број странице на којој се налази измена и означавање места на коме је промена извршена), у складу са примедбама и препорукама рецензената.

Садржај рада

Рад треба да садржи довољно детаља и референци како би се рецензентима, а потом и читаоцима омогућило да провере тврдње које су у њему изнесене. Намерно изно­шење нетачних тврдњи представља кршење етичких стан­дарда. Прикази књига, стручни радови и корисне веб-лока­ције требају бити тачни и треба да представљају објективну научну/ стручну перспективу.

Аутори сносе сву одговорност за садржај предатих рукописа и дужни су да, ако је то потребно, пре њиховог објављивања прибаве сагласност свих лица или институ­ција које су непосредно учествовале у истраживању које је у рукопису представљено.

Аутори који желе да у рад укључе илустрације, табе­ле или друге материјале који су већ негде објављени дужни су да за то прибаве сагласност носилаца ауторских права. Материјал за који такви докази нису достављени сматраће се оригиналним делом аутора.

Ауторство

Аутори су дужни да као ауторе наведу само она лица која су значајно допринела садржају рукописа, од­носно дужни су да сва лица која су значајно допринела садржају рукописа наведу као ауторе. Максималан број ау­тора на раду може бити три. Ако су у битним аспектима ис­траживачког пројекта и припреме рукописа учествовала и друга лица која нису аутори, њихов допринос треба поме­нути у напомени или захвалници.

Уз рад, аутор је дужан да достави потписану и ске­нирану Изјаву аутора (образац се може преузети на адреси inovacije@uf.bg.ac.rs).

Навођење извора

Аутори су дужни да исправно цитирају изворе који су битно утицали на садржај истраживања и рукописа. Ин­формације које су добили у приватном разговору или ко­респонденцији са трећим лицима, приликом рецензирања пријава пројеката или рукописа и слично, не смеју се ко­ристити без изричите писане дозволе извора.

Плагијаризам

Плагирање, односно преузимање туђих идеја, речи или других облика креативног израза и представљње као својих, представља грубо кршење научне и издавачке ети­ке. Плагирање може да укључује и кршење ауторских пра­ва, што је законом кажњиво.

Плагијат обухвата следеће:

 • дословно или готово дословно преузимање или смишљено парафразирање (у циљу прикривања плагијата) делова текстова других аутора без јасног указивања на извор или обележавање ко­пираних фрагмената (на пример, коришћењем наводника);
 • копирање слика или табела из туђих радова без правилног навођења извора и/или без дозволе аутора или носилаца ауторских права.

Упозоравамо ауторе да се за сваки рукопис прове­рава да ли је плагијат. Цео процес се одвија под надзором уредника (у оквиру SCIndeks Assistant, система заснованог на OJS платформи SCIndeks). Да би се спречио плагијат, ру­кописи се подвргавају процесу откривања плагијата (ко­ристећи iThenticate/CrossRef у оквиру SCIndeks Assistant). Добијене резултате на плагијат верификује Уређивачки од­бор у складу са смерницама и препорукама Одбора за етику објављивања чији је фокус на промовисању интегритета у истраживању и објављивању научних и стручних публика­ција (The Committee on Publication Ethics – COPE).

Рукописи код којих постоје јасне индиције да се ради о плагијату биће аутоматски одбијени и ауторима ће бити трајно забрањено да објављују у часопису Иновације у настави.

Ако се установи да је рад који је објављен у часопи­су плагијат, он ће бити повучен у складу са процедуром оп­исаном под Повлачење већ објављених радова, а ауторима ће бити трајно забрањено да објављују у часопису Инова­ције у настави.

Сукоб интереса

Аутори су дужни да у раду укажу на финансијске или било које друге сукобе интереса који би могли да утичу на изнесене резултате и интерпретације.

Грешке у објављеним радовима

У случају да аутори открију важну грешку у свом раду након његовог објављивања, дужни су да моментално о томе обавесте уреднике или издавача Учитељски факул­тет у Београду и да са њима сарађују како би се рад повукао или исправио у форми грешке.

Предавањем рукописа редакцији Иновације у наста­ви аутори се обавезују на поштовање наведених обавеза.

 

ОБАВЕЗЕ РЕЦЕНЗЕНАТА

Рецензенти су дужни да стручно, аргументовано, непристрасно и у задатим роковима доставе уреднику оце­ну научне вредности рукописа.

Рецензенти оцењују радове у односу на усклађеност теме рада са профилом часописа Иновације у настави, ре­левантност истраживане области и примењених метода, оригиналност и научну релевантност података изнесених у рукопису, стил научног излагања и опремљеност текста научним апаратом.

Рецензент који има основане сумње или сазнања о кршењу етичких стандарда од стране аутора дужан је да о томе обавести секретара редакције и уреднике. Рецензент треба да препозна важне објављене радове које аутори нису цитирали. Он треба да упозори секретара редакције и уред­нике и на битне сличности и подударности између рукописа који се разматра и било којег другог објављеног рада или ру­кописа који је у поступку рецензије у неком другом часопи­су, ако о томе има лична сазнања. Ако има сазнања да се исти рукопис разматра у више часописа у исто време, рецензент је дужан да о томе обавести секретара редакције и уреднике.

Рецензент не сме да буде у сукобу интереса са ау­торима или финансијером истраживања. Уколико постоји сукоб интереса, рецензент је дужан да о томе моментално обавести секретара редакције и уреднике.

Рецензент који себе сматра некомпетентним за тему или област којом се рукопис бави дужан је да о томе оба­вести секретара редакције и уреднике.

Рецензија мора бити објективна. Коментари који се тичу личности аутора сматрају се непримереним. Суд ре­цензената мора бити јасан и поткрепљен аргументима.

Рукописи који су послати рецензенту сматрају се поверљивим документима. Рецензенти не смеју да користе необјављен материјал из предатих рукописа за своја истра­живања без изричите писане дозволе аутора, а информа­ције и идеје изнесене у предатим рукописима морају се чу­вати као поверљиве и не смеју се користити за стицање ли­чне користи.

 

ПОСТУПАК РЕЦЕНЗИЈЕ

Примљени радови подлежу рецензији. Циљ рецензије је да уредницима помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба прихватити или одбити и да кроз процес комуникације са ауторима побољша квалитет рукописа.

У постпуку рецензирања радови најпре подлежу уре­дничкој процени. На основу ње се доноси одлука да ли се рад прихвата или одбија за даљу двоструку слепу рецензију. Сви ра­дови се рецензирају од стране два компетентна рецензента. Ре­цензенти не знају ауторов идентитет нити аутори добијају по­датке о идентитету рецензента.

Цео процес рецензирања рада траје у року од једног ме­сеца. Цео поступак се изводи бесплатно.

Избор рецензената спада у дискрециона права главног уредника. Рецензенти морају да располажу релевантним знањи­ма у вези са облашћу којом се рукопис бави и не смеју бити из исте институције као аутор, нити то смеју бити аутори који су у скорије време објављивали публикације заједно (као коаутори) са било којим од аутора поднесеног рада.

У фази рецензирања, секретар редакције шаље радо­ве на адресе два компетентна рецензента из области из које су пристигли радови. Образац за рецензирање садржи чек листу која обухвате све аспекте који могу да помогну при доношењу одлуке рецензената за прихватање пристиглих радова или њи­хово одбијање за објављивање у часопису Иновације у настави. У последњем одељку рецензентског обрасца рецензенти укљу­чују запажања и предлоге усмерене на побољшање поднесеног рукописа; рецензије се затим шаљу ауторима, без имена рецен­зената. Сви рецензенти рукописа остају анонимни ауторима пре, током и после процеса оцењивања.

Рецензенти користе образац за оцењивање радова у коме, осим оцене различитих аспеката рада (квалитет наслова и апстракта, појмовно-теоријски оквир, методолошки приступ, образложеност резултата и закључци, литература, квалитет и структура текста, допринос научној области), дају сугестије за унапређење рада и предлог категорије рада.

Током читавог процеса, рецензенти делују независно једни од других. Рецензентима није познат идентитет других рецензената. Ако одлуке рецензената нису исте (прихватити / одбити), уредници могу да траже мишљење других рецензената.

Током поступка рецензије уредници могу да захтевају од аутора да доставе додатне информације (укључујући и при­марне податке), ако су оне потребне за доношење суда о науч­ном доприносу рукописa. Уредници и рецензенти морају да чу­вају такве информације као поверљиве и не смеју их користити за стицање личне користи.

Редакција је дужна да обезбеди контролу квалитета ре­цензије. У случају да аутори имају озбиљне и основане замер­ке на рачун рецензије, редакција ће проверити да ли је рецен­зија објективна и да ли задовољава академске стандарде. Ако се појави сумња у објективност или квалитет рецензије, уредници ће тражити мишљење других рецензената.

 

РАЗРЕШАВАЊЕ СПОРНИХ СИТУАЦИЈА

Сваки појединац или институција могу у било ком тренутку да уредницима и/или редакцији пријаве сазнања о кршењу етичких стандарда и другим неправилностима и да о томе доставе неопходне информације/доказе.

Провера изнесених навода и доказа

 • Уредници ће у договору са редакцијом одлучити о покретању поступка који има за циљ проверу изне­сених навода и доказа.
 • Током тог поступка сви изнесени докази сматраће се поверљивим материјалом и биће предочени само оним лицима која су директно укључена у поступак.
 • Лицима за која се сумња да су прекршила етичке стандарде биће дата могућност да одговоре на оп­тужбе изнесене против њих.
 • Ако се установи да је заиста дошло до неправилности, процениће се да ли их треба окарактерисати као мањи прекршај или грубо кршење етичких стандарда.

Мањи прекршај

Ситуације окарактерисане као мањи прекршај ре­шаваће се у директној комуницкацији са лицима која су прекршај учинила, без укључивања трећих лица, нпр.:

 • обавештавањем аутора/рецензената да је дошло до мањег прекршаја који је проистекао из неразуме­вања или погрешне примене академских стандарда;
 • писмо упозорења аутору/рецензенту који је учинио мањи прекршај.

Грубо кршење етичких стандарда

Одлуке у вези са грубим кршењем етичких стандар­да доноси уредници у сарадњи са редакцијом и, ако је то по­требно, мањом групом стручњака. Мере које ће предузети могу бити следеће (и могу се примењивати појединачно или истовремено):

 • објављивање саопштења или уводника у ком се оп­исује случај кршења етичких стандарда;
 • слање службеног обавештења руководиоцима или послодавцима аутора/рецензента;
 • повлачење објављеног рада у складу са процедуром описаном под Повлачење већ објављених радова;
 • ауторима ће бити забрањено да шаљу радове у ча­сопис Иновације у настави (видети у одељку који следи Повлачење већ објављених радова);
 • упознавање релевантних стручних организација или надлежних органа са случајем како би могли да предузму одговарајуће мере.

Приликом разрешавања спорних ситуација редакција часописа се руководи смерницама и препорукама Одбора за етику у издаваштву (Committee on Publication Ethics – COPE): http://publicationethics.org/resources/.

 

ПОВЛАЧЕЊЕ ВЕЋ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

У случају кршења права издавача Учитељски факул­тет у Београду, носилаца ауторских права или аутора, повре­де професионалних етичких кодекса, тј. у случају слања истог рукописа у више часописа у исто време, лажне тврдње о аутор­ству, плагијата, манипулације подацима у циљу преваре, као и у свим другим случајевима грубог кршења етичких стандарда, објављени рад се мора повући. У неким случајевима већ обја­вљени рад се може повући и како би се исправиле накнадно уо­чене грешке.

Стандарди за разрешавање ситуација када мора доћи до повлачења рада дефинисани су од стране библио­тека и научних тела, а иста пракса је усвојена и од стране ча­сописа Иновације у настави: у електронској верзији извор­ног чланка (оног који се повлачи) успоставља се веза (HTML линк) са обавештењем о повлачењу. Повучени чланак се чува у изворној форми, али са воденим жигом на документу (PDF формат), на свакој страници, који указује да је чланак повучен (RETRACTED).

Повлачење већ објављених радова је представљено као засебан одељак наведен и означен као „Повлачење“. У при­марној бази података часописа Иновације у настави (SCIndeks) и на сајту издавача Учитељски факултет у Београду, успоста­вљена је двосмерна комуникација (HTML веза) између ори­гиналног рада и повлачења већ објављеног рада. Оригинални чланак остаје непромењен, осим воденог жига који на свакој страни означава да је рад “повучен” (у PDF формату рада).

Повлачења већ објављених радова се објављују у складу са захтевима Одбора за етику објављивања (The Committee on Publication Ethics – COPE, који CEON/CEES операционализује као индексер и агрегатор часописа Иновације у настави).

 

САМОАРХИВИРАЊЕ

Часопис Иновације у настави омогућава ауторимада прихваћена, рецензирана верзија рукописа, као и финална, објављена верзија у PDF формату депонују у институционални репозиторијум и/или некомерцијалне базе података, или да га објаве на личним веб–страницама (укључујући и профиле не друштвеним мрежема за научнике, као што су ResearchGate, Academia.edu итд.) и/или на сајту институције у којој су за­послени, у било које време након објављивања у часопису Ино­вације у настави. При томе се морају навести основни биб­лиографски подаци о чланку објављеном у часопису (аутори, наслов рада, наслов часописа, волумен, свеска, пагинација), а мора се навести и идентификатор дигиталног објекта – DOI објављеног чланка у форми HTML линка.

 

АУТОРСКА ПРАВА

Када је рукопис прихваћен за објављивање у часопису Иновације у настави, аутори преносе ауторска права на изда­вача Учитељски факултет у Београду. У случају да рукопис не буде прихваћен за штампу у часопису Иновације у настави, ау­тори задржавају сва права.

На издавача Учитељски факултет у Београду се прено­се следећа права на рукопис, укључујући и додатне материјале, и све делове, изводе или елементе рукописа:

 • право да репродукује и дистрибуира рукопис у штампаном облику, укључујући и штампање на за­хтев;
 • право на штампање пробних примерака, репринт и специјалних издања рукописа;
 • право да рукопис преведе на друге језике;
 • право да рукопис репродукује користећи фотоме­ханичка или слична средства, укључујући, али не ограничавајући се на фотокопирање, и право да дистрибуира ове копије;
 • право да рукопис репродукује и дистрибуира елек­тронски или оптички користећи све носиоце по­датака или медија за похрањивање, а нарочито у машински читљивој/дигитализованој форми на носачима података као што су хард диск, CD-ROM, DVD, Bluray Disc (BD), мини диск, траке са подаци­ма, и право да репродукује и дистрибуира рукопис са тих преносника података;
 • право да сачува рукопис у базама података, укљу­чујући и онлајн базе података, као и право преноса рукописа у свим техничким системима и режимима;
 • право да рукопис учини доступним јавности или затвореним групама корисника на основу поједи­начних захтева за употребу на монитору или другим читачима (укључујући и читаче електронских књи­га), и у штампаној форми за кориснике, било путем интернета, онлајн сервиса, или путем интерних или екстерних мрежа.

 

ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

Изнесени ставови у објављеним радовима не из­ражавају ставове уредника и чланова редакције часописа Иновације у настави. Аутори преузимају правну и морал­ну одговорност за идеје изнесене у својим радовима. Изда­вач Учитељски факултет у Београду неће сносити никакву одговорност у случају испостављања било каквих захтева за накнаду штете.

 

ИЗЈАВА О ОТВОРЕНОМ ПРИСТУПУ

Иновације у настави су часопис са отвореним приступом, што значи да је сав садржај бесплатно досту­пан кориснику или његовој установи. Корисницима је до­звољено да читају, преузимају, копирају, дистрибуирају, штампају, претражују или повезују целокупне текстове чланака или их користе у било које друге законите сврхе, без претходног одобрења издавача Учитељски факултет у Београду или аутора. То је у складу са дефиницијом отворе­ног приступа (Budapest Open Access Initiative, BOAI).

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345