Упутство за ауторе

|PDF| |Изјава аутора| |Изјава аутора о употреби AI алата|

 

Стандарди за припрему рада

Фонт. Рад треба да буде написан у текст процесору Microsoft Word, фонтом Times New Roman, величине 12 тачака. Параграфи: фонт – Normal, проред – 1.5, први ред – увучен аутоматски (Col 1).

Обим. Прегледни и истраживачки радови могу бити дужине до једног ауторског табака (16 страна, око 36.000 знакова), кратки научни чланци, критике, полемике и осврти, као и стручни и преведени радови до 8 страна (око 15.000 знакова); извештаји и прикази 2–3 стране (приближно 3800–5600 знакова). Уредник задржава право да објави обимније радове када изражавање научног садржаја захтева већи простор.

Општи подаци о ауторима. Име, средње слово и презиме аутора наводи се у првом реду, а у следећем се даје институција у којој ради. Испод тога треба навести адресу институције у којој је аутор запослен и годину рођења (година рођења се не објављује, али се користи приликом класификације  радова у Народној библиотеци Србије). Позиција: left.

Пример:

Име и презиме: Оливера Ј. Ђокић

Институција: Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

Година рођења: 1972.

Поред свог имена аутор додаје фусноту, у чијем садржају на дну странице наводи своју електронску адресу и ORCID број.

Пример:   olivera.djokic@uf.bg.ac.rs; |    https://orcid.org/0000-0002-2025-3596

Ако је аутора више, треба дати само адресу и ORCID број аутора за кореспонденцију.

Уколико рад потиче из мастер рада или докторске дисертације, у фусноти уз наслов треба да стоји и назив тезе, датум и факултет на којем је одбрањена, а у загради треба додати и под чијим менторством.

Пример: Рад представља прерађен и допуњен мастер рад Преглед истраживања о стратегијама рада учитеља са потенцијално даровитим ученицима за математику, одбрањен 18. 1. 2016. године на Учитељском факултету Универзитета у Београду (под менторством проф. др Оливере Ј. Ђокић).

За радове који потичу из истраживачких пројеката треба навести назив и број пројекта, финансијера и институцију у којој се реализује.

Пример: Овај рад је део пројекта Scientific Co-operation between  Eastern Europe and Switzerland „REP-Synergy:  Towards improvement of Research capacities essential for teacher Education  and Practices  in  Serbia and Estonia  (Project Number IZ74Z0_160511), који је финансирала Швајцарска национална научна фондација (2016–2018).

Наслов рада. Три реда испод имена. Фонт: Times New Roman, 12, bold; позиција: center.

Резиме. Може бити дужине до 1400 знакова (са белинама), налази се на почетку рада, један ред испод наслова. Садржи циљ рада, примењене методе истраживања, најзначајније резултате и  закључке. Редакција обезбеђује превођење резимеа на енглески језик или превођење проширених резимеа са других језика на српски језик (уколико је рад достављен на страном језику). Редакција не обезбеђује превод радова у целини на стране језике.

Проширени  резиме. Може бити дужине до  3600–5400 знакова са белинама. Садржи циљ истраживања, значај и (теоријски) контекст проблема, прецизан опис методолошког приступа, најзначајније резултате и закључке, педагошке импликације. Аутор доставља проширени резиме на енглеском језику. У договору са аутором редакција може да обезбеди превод на енглески језик. Проширени резиме на енглеском језику се објављује као саставни део електронског издања Часописа ради обезбеђивања веће цитираности радова у часописима који су са несрпског говорног подручја.

Кључне речи. Наводе се иза резимеа. Треба да их буде до пет, пишу се италик стандардним словима и одвојене су зарезом, без тачке иза последње кључне речи. Пожељно је да то буду појмови и термини који се често користе за индексирање и претрагу чланака.

Основни текст. Радове треба писати језгровито, разумљивим стилом и логичким редом. Рад треба да садржи уводни део, који обухвата сажето приказан појмовно-теоријски оквир и одређен проблем истраживања, прецизан опис методологије истраживања, приказ добијених резултата са тумачењем и закључак са препорукама за даља истраживања или за праксу.

Наслови у тексту дају се хијерархијски, највише на три нивоа. Сви наслови дају се болдованим словима.

Први ниво наслова је центриран, други је са левим поравнањем. Трећи је са левим поравнањем уз додатно коришћење италика. У сва три случаја текст после наслова почиње у новом реду.

За више информација о свим елементима АПА форматирања, погледајте АПА стил мануелна подешавања, 7. издање.

Референце у тексту. Све референце  на српском језику у списку литературе и у заградама  у тексту наводе  се латиницом, без обзира на врсту коришћеног  писма у тексту и писма на коме су штампани коришћени извори – књиге и часописи. На литературу се упућује у загради  у самом тексту, а не у фусноти.  Имена страних аутора у тексту се наводе у српској транскрипцији (према одредбама у важећем Правопису), а затим се у загради наводe изворно, уз годину публиковања рада. Пример: Мејер (Meyer, 1987).

Када постоји више аутора рада, наводе се презимена једног или два аутора. Примери: (Jeremić, 2023); (Janković i Buđevac, 2023).

Приликом навођења радова на енглеском језику које потписују два аутора користи се симбол „&” Пример: (Harris & Cook, 2020).

У случају већег броја аутора наводи се презиме првог и скраћеница „i sar.” Пример: (Radović i sar., 2021). Приликом навођења радова на енглеском језику користи се скраћеница „et al.” Пример: (Haris et al., 2020).

Цитати. Сваки цитат, без обзира на дужину, треба да прати референца са бројем стране. Пример: (Mićić, 2017, str. 15) или (Mićić, 2017, str. 12–15). У случају радова на енглеском језику користе се скраћенице „p.” и „pp.” Пример: (Johnson, 2020, p. 67) или (Johnson, 2022, pp. 39–41).

Табеле, графикони, схеме, слике. Треба да буду сачињени у Word-у или неком њему компатибилном програму. Табеле из статистичких пакета треба „пребацити” у Word. Свака табела, схема, слика и сваки графикон морају бити разумљиви и без читања текста, односно морају имати редни број, наслов (прецизан, не дужи од једног реда и написан италиком) и легенду (објашњења ознака, шифара и скраћеница). Слике треба припремити у електронској форми са резолуцијом од 300dpi и у формату JPG. Болдиране линије и сенчења нису прихватљива. У табелама уносити само хоризонталне линије и то у заглављу и на крају (без целог грида). Текст у табелама, на графиконима, схемама и сликама је нормал, прореда 1 или 1,5. Користити стил табеле, графикона, схеме, слике са размаком између табеле, графикона, схеме, слике и самог назива, као и у односу на сам текст рада, који претходи а и који следи. За више информација о свим елементима АПА форматирања, погледајте АПА стил мануелна подешавања, 7. издање.

Приказивање истих података табеларно и графички није прихватљиво. За илустрације преузете из других извора (књига, часописа) аутор је дужан да упути на извор. Осим тога, потребно је да прибави и достави редакцији писмено одобрење власника ауторских права.

Табеле, схеме, слике и графикони треба да буду распоређени на одговарајућа места у тексту. Слике треба доставити и у посебним фајловима.

Резултати статистичке обраде. Треба да буду дати на следећи начин: F=25.35, df=1,9, p<.001 или F(1,9)=25,35, p<.001 (како је уобичајено у статистици педагошких и психолошких истраживања).

Фусноте и скраћенице. Нису дозвољене, осим у изузетним случајевима када садрже додатни текст (коментар).

Списак литературе. На крају текста у складу са стилом АПА 7 треба приложити списак литературе на коју се аутор позивао у раду. Референце се наводе абецедним редом по презименима аутора, на следећи начин:

Књига (презиме(на) и иницијал(и) имена аутор(а), година издања, наслов књиге (курзивом), издавач):

Sahlberg, P. (2011).  Finnish  Lessons. What can the world learn from educational  change in Finland? Teacher College Press, Teachers College, Columbia University.

Voss, C., & Raz, T. (2017). Never split the difference: Negotiating as if your life depended on it. Harper Business.

Janković N., Savić Nenadović,  Z., i Cvetković, M. (2022).

Steps Up. Učiteljski fakultet.

Поглавље у   књизи  или  у   тематском зборнику (презиме(на)  и иницијал(и) имена аутора, година издања, назив поглавља, презиме и иницијал имена уредника, наслов књиге (курзивом) и прву и последњу страницу поглавља у загради, издавач):

Havelka, N. (2001). Udžbenik i različite koncepcije obrazovanja i  nastave. U B. Trebješanin,  i D. Lazarević (ur.). Savremeni osnovnoškolski udžbenik (str. 31–58). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Miller, A. J., Thomson,  F., & Callagher, D. (1998). Epping case study. In C. Carter (Ed.), Affluence in suburbia (pp. 200–250). BL Books.

Чланак у часопису (презиме(на) и иницијал(и) имена аутора, година издања, назив чланка, пуно име часописа (курзивом), волумен, број, странице и, уколико је доступан, DOI хиперлинк):

Milanović, A. (2015). Značenje pojma fonema i njen značaj za učiteljski poziv. Inovacije u nastavi, 28(4), 13–17. https://doi.org/10.5937/inovacije1504013M

Arcidiacono, F., & Padiglia, S.  (2015). A narrative format design to improve language acquisition thorugh social interaction. Teaching Innovations, 28(3), 83–98. https://doi.org/10.5937/inovacije1503083P

Прилог у зборнику са научног скупа, објављен у целини (презиме(на) и иницијал(и) имена аутора, година издања, наслов прилога, иницијал(и) имена уредника и њихова презиме(на), наслов зборника (курзивом), прву и последњу страну прилога у загради, наслов скупа (курзивом, издавач)):

Antonijević, R. (2014). Efikasnost i  efektivnost kao dve dimenzije kvaliteta obrazovanja darovitih. U G. Gojkov, i A. Stojanović (ur.). Daroviti i kvalitet obrazovanja (str. 88–92). Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov”, Arad (Romania) – Universitatea de vest „Aurel Vlaicu”.

Kalandyk-Gallagher,  J. (2020). Bullying in schools and the role of music in creating positive change. In A. Creech, & M. Generale (Eds.). Proceedings of the International Society for Music Education 34th World Conference on Music Education (pp. 192–199). International  Society for Music Education.

Необјављенa докторскa дисертацијa и магистарски/ мастер рад (презиме и иницијал имена аутора, година, назив дисертације или тезе (курзивом), назнака: Необјављена докторска дисертација или магистарски/мастер рад (у угластој загради), институција):

Večanski Nikolić, V. (2015). Razvojni potencijal i modaliteti korišćenja ručno izrađenih igračaka na predškolskom uzrastu [Neobjavljena doktorska disertacija]. Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Marinković, K. (2016). Pregled istraživanja  o strategijama rada učitelja sa potencijalno  darovitim učenicima za matematiku [Neobjavljeni master rad]. Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Службена документа – закони, прописи, правилници и сл. (назив документа (курзивом), година објављивања, назив гласила, број):

Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika (2012). Prosvetni glasnik, Službeni glasnik Republike  Srbije, br. 5/2012.

Одреднице у енциклопедијама, лексиконима или речницима (презиме и  иницијал имена аутора одреднице (уколико је аутор назначен), година, назив одреднице, назив енциклопедије, речника или лексикона, странице (у загради), издавач):

Webb, D. C. (2014). Bloom’s Taxonomy in Mathematics Education. Encyclopedia of Mathematics Education (63–68). Springer Reference.

Или (назив енциклопедије, лексикона или речника (курзивом), издавач):

Leksikon istorije pedagogije srpskog naroda (2012). Zavod za udžbenike.

Веб-документи (презиме(на) и иницијал(и) имена аутора или назив организације, година, назив документа (курзивом), интернет адреса). Примери:

Kallestad, J., & Olweus, D. (2003). Predicting Teachers and Schools Implementation of the Olweus Bullying Prevention Program: A Multilevel Study. http://www.vanguard.edu/psychology/apa.pdf.

World Health Organization. (2018, March). Questions and answers on immunization  and vaccine safety. https://www.who.int/features/qa/84/en

У списку литературе наводе се само референце на које се аутор позива или које је анализирао у прегледном чланку. Када се исти аутор наводи више пута, поштује се редослед година у којима су радови публиковани. Уколико се наводи већи број радова истог аутора публикованих у истој години, радови треба да буду означени словима уз годину издања, на пример: 2015а, 2015b… Навођење необјављених радова није дозвољено, изузев одбрањених а необјављених докторских дисертација и магистарских/мастер радова.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345