Стандарди образовних постигнућа у Србији: искуства из прве деценије

др Александар Бауцал, Филозофски факултет, Београд

Иновације у настави, XXVI, 2013/3, стр. 7–23

|PDF|

 

Резиме: Од 2000. године опште образовање у Србији пролази кроз значајне реформске процесе који су, сасвим очекивано, били повезани са бројним дилемама и дискусијама. Иако је процес реформе неколико пута мењао правац и концепцију, стандарди образовних постигнућа ученика били су део свих концепција. Прво су развијени стандарди за крај основног образовања, затим стандарди за крај првог циклуса основног образовања, а последњих неколико година ради се на развоју стандарда за опште средње образовање. У овом раду биће анализирана концептуална питања у вези са стандардима образовних постигнућа, а затим и процес увођења и развоја стандарда образовних постигнућа у образовни систем Србије. У првом делу рада биће разматрана следећа концептуална питања: шта су стандарди образовних постигнућа, по којим карактеристикама могу да се разликују, зашто су важни без обзира на све разлике између појединих врста стандарда и која су кључна питања која прате увођење стандарда у образовни систем. У другом делу рада биће разматрано како су развијани стандарди за основно и опште средње образовање у Србији – шта је био концепт у основи њиховог развоја, ко је био укључен у њихов развој и који су били кључни изазови током тог процеса. У закључном делу рада биће формулисана теза да су тешкоће у развоју и примени стандарда одраз проблема са којима се суочава реформа образовања у целини. Осим тога, биће скицирана и четири сценарија за даљу судбину стандарда у образовном систему у Србији: (а) стандарди ће послужити да учење и настава у учионици и школи постану релевантнији, квалитетнији и праведнији, (б) стандарди ће служити само као основа за национална тестирања и испите, (в) стандарди ће, као некадашњи циљеви, бити само „мртво слово“ на папиру и (г) стандарди ће бити укинути.

Кључне речи: стандарди образовних постигнућа, квалитет образовања, тестирање, наставни програми, реформа образовања у Србији.

Summary: Since 2000, general education in Serbia has been passing through signifi cant reform processes, which have been subsequently connected with various dilemmas. Although the reform process has changed its direction and concept for several times, standards of educational achievements, o students have always been a part of all concepts. First, there were standards developed for the end of the primary school education, and in recent few years, the work has been done on standards for general secondary education. In this paper, we are analysing concept issues concerning standards of educational achievements, and then the process of introducing and developing of educational achievements into the educational system of Serbia. In the fi rst part of the paper, the following conceptual issues will be discussed: What are the standards of the educational achievements, what are the characteristics they can diff er among themselves, why are they important, regardless the diff erences between some sorts of standards, which are the key issues following the introducing of standards into the educational system. In the second part of the paper, we are discussing the development of standards of primary and secondary education in Serbia – what would be the concept in the essence of their development, and what would be the key challenge during the process. In the conclusion, we are formulating the statement about the difficulties in application standards as the result of problems, which the educational reform is facing overall. Apart fromthis, there are going to be four scenarios stated for further development of standards in the educational system of Serbia: (а) the standards will serve for the teaching in the classroom to be more relevant, of a better quality and justifi able (b) standards will serve as the basis for national testing and exams (c) standards will, as former aims, mean nothing, d) standards will be abolished.
Key words: standards of educational achievements, quality of education, testing, curricula, educational
reform in Serbia.

 

Литература

 • Amrein, A. L., Berliner, D. C. (2002). High-stakes testing, uncertainty, and student learning. Education Policy Analysis Archives, 10 (18). Retrieved September 25, 2013. from http://epaa.asu.edu/epaa/v10n18/ .
 • Apple, M. (1995). Th e polities of offi cial knowledge: Does a national curriculum make sense? In: Olssen, M.
  & Morris Matthews, K. (Ed.), Education, democracy and reform (17‒33). Auckland: NZARE/RUME.
 • Apple, M. (1996). Cultural politics and education. Buckingham: Open University Press.
 • Apple, M. (2012). Идеологија и курикулум. Београд: Фабрика књига.
 • Baucal, A. (2013). Ne samo za tržište: Ka društvenom konsenzusu o ključnim kompetencijama sledeće generacije
  građana. Reč, 83 (29), 177‒188.
 • Baucal, A. (ur.) (2012). Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji. Beograd: Institut za psihologiju.
 • Biesta, G. (2009). Good education in an age of measurement: on the need to reconnect with the question of
  purpose in education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21 (1), 33–46.
 • Bishop, J. H. (1997). Th e eff ect of national standard and curriculum-based exams on achievement (CAHRS
  Working Paper #97-01). Ithaca, NY: Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center for
  Advanced Human Resource Studies. Retrieved September 25, 2013. from http://digitalcommons.ilr.cornell.
  edu/cahrswp/143
 • Broadfoot, P. (1996). Assessment and learning: Power or partnership? In: Goldstein, H. & Lewis, T. (Ed.),
  Assessment: Problems, developments and statistical issues (21‒40). Chichester: John Wiley and Sons Ltd.
 • Burke, J. (1995). Outcomes, Learning and the curriculum. Implications for NVQs, GNVQs and other qualifi cations.
  London: Th e Falmer Press.
 • Collins, C. (1994). Curriculum and pseudo-science: Is the Australian national curriculum project built on credible
  foundations? Belconnen: Australian Curriculum Studies Association.
 • Darling Hammond, L. (1994). Performance-based assessment and educational equity. Harvard Educational
  Review, 64, 1‒30.
 • Dawkins, K. (1988). Strengthening Australia’s schools: A consideration of the focus and the content of schooling.
  Canberra: Australian Government Publishing Service.
 • European Commission (2006). Key competences for lifelong learning. Brussels: European Commission.
 • Eurydice (2011a). Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research. Brussels: Eurydice.
 • Eurydice (2011b). Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies. Brussels:
  Eurydice.
 • Fullan, M. (2005). Change Th eory as a Force for School Improvement. In: Burger, J. M., Webber, C. F. &
  Klinck, P. (Ed.), Intelligent Leadership: Constructs for Th inking Education Leaders (27‒39). Dordrecht: Springer.
 • Gipps, C. & Murphy, P. (1994). A fair test? Assessment, achievement and equity. Buckingham: Open University
  Press.
 • Goldstein, H. (1997). Methods in school eff ectiveness research. School Eff ectiveness and School Improvement,
  8, 369‒395.
 • Hargreaves, A. & Moore, S. (2000). Educational outcomes, modern and postmodern interpretations: Response
  to Smyth and Dow. British Journal of Sociology of Education, 21 (1), 27–42.
 • Havelka, N., Baucal, A., Plut, D., Matović, N. i Pavlović Babić, D. (2002). Sistem za praćenje i vrednovanje
  kvaliteta obrazovanja. U: Kovač Cerović, T. i Levkov, Lj. (ur.), Kvalitetno obrazovanje za sve (148‒204). Beograd:
  Ministarstvo prosvete Republike Srbije.
 • Hebib, E. & Baucal, A. (2003). Značaj ciljeva i ishoda u regulisanju obrazovnog procesa. U: Levkov, Lj. (ur.),
  Reforma obrazovanja u Republici Srbiji: Školski program – koncepcija, strategija, implementacija (91‒105). Beograd:
  Ministarstvo prosvete i sporta.
 • Hodkinson, P. (1992). Alternative models of Competence in vocational education and training. Th e Journal
  of Further and Higher Education, 16 (2), 30‒39.
 • Hyland, T. (1994). Competence, education and NVQs: Dissenting perspectives. London: Cassel.
 • Jessup, G. (1991). Outcomes: NVQs and the emerging model of education and training. London: Falmer Press.
 • Kelly, A. V. (1990). Th e national curriculum: A critical review. London: Paul Chapman Publishing.
 • Kendall, J. S. & Marzano, R. J. (2000). Content knowledge: A compendium of standards and benchmarks for
  K–12 education (3rd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Kovač Cerović, T. & Levkov, Lj. (2002). Kvalitetno obrazovanje za sve. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike
  Srbije.
 • Lee, H. (2003). Outcomes-based education and the cult of educational effi ciency. Education Research and
  Perspectives, 30 (2), 60‒107.
 • Levkov, Lj. (2003). Reforma obrazovanja u Republici Srbiji: Školski program ‒ koncepcija, strategija, implementacija.
  Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta.
 • Lovat, T. J. & Smith, D. L. (1995). Curriculum Action on Refl ection Revisited. Australia: Social Science Press.
 • Marshall, J. (2000). Bright futures and the knowledge society. In: Marshall, E., Coxon, K, Jenkins, & A. Jones
  (ur.), Politics, policy, pedagogy: Education in Aotearoa/ New Zealand (187‒215). Palmerston North: Dunrnore
  Press.
 • Marzano, R. J. (1996). Eight Questions You should ask before Implementing Standards-Based Education at the
  Local level. Washington: Offi ce of Educational Research and Improvement.
 • Marzano, R. J. & Kendall, J. S. (2007). Th e new taxonomy of educational objectives (2nd ed.). Th ousand Oaks,
  CA: Corwin Press.
 • McTaggart, R. (1992). Confronting accountability, resisting transnational corporate ideology. Curriculum
  Perspectives, 12 (1), 72‒78.
 • Nash, C. (1995). Flexible learning and outcomes. In: J. Burke (Ed.), Outcomes, learning and the curriculum:
  Implications for NVQs, GNVQs and other qualifi cations (155‒168). London: Falmer Press.
 • National Commission on Excellence in Education (1983). A Nation At Risk: Th e Imperative For Educational
  Reform. Washington: US Department of Education.
 • Neumann, K., Fischer, H. E., & Kauertz, A. (2010). From PISA to educational standards: the impact of
  large-scale assessments on science education in Germany. International Journal of Science and Mathematics
  Education, 8, 545‒563.
 • Pešikan, A. (2012). Standardi u obrazovanju kao način podizanja kvaliteta obrazovanja. Inovacije u nastavi,
  25, 5‒21.
 • Popham, W. J. (1987). Two-plus decades of educational objectives. International Journal of Educational
  Research, 11 (1), 31‒41.
 • Prøitz, T. S. (2010). Learning outcomes: What are they? Who defi nes them? When and where are they
  defi ned? Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 22 (2), 119‒137.
 • Rychen D. S. & Salganik L. H. (Ed.) (2001). Defi ning and Selecting Key Competencies. Neuchâtel: Swiss Federal
  Statistical Offi ce.
 • Rychen D. S. & Salganik L. H. (Ed.) (2003). Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning
  Society. Neuchâtel: Swiss Federal Statistical Offi ce.
 • Schmidt, W. H., Houang, R. & Shakrani, S. (2009). International lessons about national standards. Washington:
  Fordham Institute.
 • Shepard, L. A. (2000). Th e role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29 (7), 4–14.
 • Stanković, D. (2011). Obrazovne promene u Srbiji 2000‒2010. U: Vujačić, M., Pavlović, J., Stanković,
  D., Džinović V. & Đerići, I. (ur.), Predstave o obrazovnim promenama u Srbiji: Refl eksije o prošlosti, vizije
  budućnosti (41‒62). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Th rupp, M. (2001a). School-level education policy under New Labour and New Zealand Labour: A
  comparative update. British Journal of EducationalStudies, 49 (2),187‒212.
 • Th rupp, M. (2001b). Education policy and social class in England and New Zealand: an instructive
  comparison. Journal of Education Policy, 16 (4), 297‒314.
 • Torrance, H. (1997). Assessment, accountability, and standards: Using assessment to control the reform of
  schooling. In: A. H. Halsey, H. Lauder, P. Brown, & A. S. Wells. (ur.), Education, culture, economy, and society
  (320‒331). Oxford: Oxford University Press.
 • Trier, U. (2001). 12 Countries Contributing to DeSeCo – A Summary Report. Neuchatel: Swiss Federal Statistical
  Offi ce. Retrieved September 25, 2013. from http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/05.parsys.
  1992.downloadList.41429.DownloadFile.
 • UK Government (1988). Education Reform Act. London: UK Government.
 • Van Balkom, D., & Baucal, A. (2011). Izrada standarda za opšte srednje obrazovanje: konceptualni okvir (radni
  dokument). Beograd: ZVKOV.
 • Wallace, C. S. (2012). Authoritarian Science Curriculum Standards as Barriers to Teaching and Learning: An
  Interpretation of Personal Experience. Science Education, 96 (2), 291–310.
 • ZVKOV (2009). Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta
  obrazovanja i vaspitanja. Retrieved September 25, 2013. from http://www.ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/
  Obrazovni%20standardi%202009.pdf
 • ZVKOV (2011). Obrazovni standardi postignuća – obrazovni standardi za kraj prvog ciklusa obrazovanja.
  Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Retrieved September 25, 2013. from
  http://www.ceo.edu.rs/publikacije/12-novosti/17-2012-11-29-09-45-01

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345