Развој читалачке писмености и образовни програм матерњег језика и књижевности у основној школи

др Душанка Поповић, Филозофски факултет, Никшић

Иновације у настави, XXVI, 2013/3, стр. 112–122

|PDF|

 

Резиме: Резултати истраживања читалачке писмености, тј. способности разумијевања записаног текста и његове даље употребе, посебно они које петнаестогодишњи ученици показују на Међународном тестирању ученика (ПИСА), и значај ове вјештине за живот и рад у савременом друштву, указују на потребу анализе свих сегмената који утичу на њен развој и унапређење. У тексту анализирамо могућности које, за развој читалачке писмености, пружају актуелни образовни програми намијењени настави матерњег језика и књижевности у Црној Гори, као основна полазишта за реализацију наставе. Развој читалачке писмености, као дијела функционалне писмености, задатак је и циљ наставе језика и књижевности, како у основној, тако и у средњој школи. Задатак свих осталих предмета јесте да ту способност развијају и унапређују у оквиру своје наставе. Циљ нам је да, кроз анализу приступа који се програмом нуди, покажемо да наставно-циљни образовни програми засновани на конструктивистичкој теорији учења пружају добру основу за развој читалачке пи-
смености и развој вјештине учења путем читања. Наиме, циљеви овог предмета остварују се кроз двије области: наставу језика и наставу књижевности, у оквиру којих се изучавају умјетнички и неумјетнички текстови. Изучавањем обје врсте текстова кроз осмишљавање и организовање различитих активности, ученици се воде кроз процес усвајања вјештина читања и писања и доприноси се њиховом развоју и унапређењу.

Кључне ријечи: читалачка писменост, образовни програм, умјетнички текст, неумјетнички текст.

Summary: Results of the research of reading literacy, i.e. ability to understand a written text and its further use, particularly those which fi ft een year old students show at the International testing (PISA) and significance of this skill for work and life in the contemporary society point at the need of the analysis of all the segments which infl uence its development and improvement. In the text, we are analyzing possibilities for development of reading literacy and they off er actual educational programmes aimed at the teaching of mother tongue in Montenegro, as the starting point for realization of teaching. Development of reading literacy as a part of functional literacy is the task and aim of teaching the language and literature both in primary and secondary
school. Th e task of all the other subjects is to develop this possibility and to improve it within its teaching. Our aim is, to shoe that teaching educational programmes based on constructivists’ theory of learning off er good basis for developing reading literacy and development of learning with the aid of reading. Nevertheless, the aims of this subject are realized through two areas: teaching language and teaching literature within which art and fi ctional texts are analysed. Studying both kinds of texts through creating diff erent activities, students are led through the process of adopting the skill of reading and writing and this contributes to their development and improvement.
Key words: reading literacy, educational programme, art text, non-art.

 

Литература:

 • Bešter Turk, M. (2003a). Sodobno pojmovanje pismenosti in pouk slovenskega jezika v šolah v Republiki
  Sloveniji. Krakar Vogel, B. (ur.): Slovenski jezik, literatura in kultura v izobraževanju: zbornik predavanj (57–
  81). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.
 • Bešter Turk, M. (2003b). Obravnava zapisanega neumetnostnega besedila pri pouke slovenščine kot
  materinščine. V: M. Ivšek (ur.). Pogovor o prebranem besedilu u Zbornik bralnega društva Slovenije. Ljubljana:
  Filozofska fakulteta.
 • Durković, N.; Kovačević, I. i dr (2006). Studija: Republičko testiranje obrazovnih postignuća učenika/ca III
  razreda osnovne škole iz maternjeg jezika i matematike. Podgorica: Zavod za školstvo.
 • Grosman, M. (2010). U obranu čitanja, čitatelj i književnost u 21. stoljeću. Zagreb: Facta.
 • Maternji jezik i književnost − obrazovni program za osnovnu školu (2005). Podgorica: Ministarstvo prosvjete
  i nauke: Zavod za školstvo.
 • Jaćimović, Ž. (2009). Prezentacija PISA 2009: Postignuća naših učenika u programu međunarodnog testiranja.
  Retrieved July 10, 2013. from: http://www.iccg.co.me/
 • Jovanović, V. (2011). Faktori napredovanja na testu čitalačke pismenosti, Psihološka istraživanja, 14 (2), 135–155.
 • Campbell, R. J., Kelly, D. L., Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Sainsbury, M. (2001). Framework and Specifi cation
  for PIRLS Assessment 2001. Boston: Lynch School of Education: Boston College.
 • Kirsh, I., de Jong, J., Lafontaine, D., McQueen, J., Mendelovits, J., Monseur, C. (2002). Reading for Change:
  Performance and Engagement across Countries. Paris: OECD Publications.
 • Lalović, Z. (2008). Metodološki okvir za analizu i unapređivanje nastavnih programa. Podgorica: Zavod za
  školstvo.
 • Nacionalni izvještaj o postignućima učenika u okviru programa za međunarodno testiranje učenika – PISA
  2006 (2008). Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke: OECD: FOSI.
 • Pavlović-Babić, D.; Baucal, A. (2010). Čitalačka pismenost kao mera kvaliteta obrazovanja: procena na
  osnovu PISA 2009 podataka. Psihološka istraživanja, 13 (2), 241–260.
 • Popović, D. (2011). Savremeni pristup nastavi jezika. Podgorica: Zavod za školstvo.
 • Street, B. V. (Ed.). (1993a). Cross-cultural approaches to literacy. New York: Cambridge University Press.
 • Street, B. V. (1993b). Th e new literacy studies: Guest editorial. Journal of Research in Reading, 16 (2), 81‒97.
 • Teching Reading in Europe, Contexts, Policies and Practices (2011). Brussels: EACEA P9 Eurydice.
 • Havelka, N. i sar. (2001). Istraživanje obrazovnih postignuća učenika osmog razreda iz pet osnovnih škola u
  Crnoj Gori. U: Sveobuhvatna analiza sistema osnovnog obrazovanja u SRJ. Beograd: UNICEF.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345