Од класичног до електронског уџбеника

др Данијела Василијевић, Учитељски факултет, Ужице

Иновације у настави, XXVI, 2013/3, стр. 60–68

|PDF|

 

Резиме: Општа и посебна концепција класичног и електронског уџбеника имају заједнички ужестручни и педагошки циљ, јер су и једна и друга у функцији развоја ученика као индивидуалног и друштвеног бића. Оба уџбеника, и класични и електронски, више су или мање успешан претпостављени сценариј процеса учења и развоја ученика. Међутим, исти циљ се остварује кроз различиту интерпретацију заједничке суштине, што отвара простор за дискусију о предностима и недостацима стратегије, и класичног и електронског уџбеника. У раду се критички, помоћу дескриптивне методе, разматрају и прецизирају кључни појмови (е-књига, е-уџбеник, класични уџбеник), њихов развој, различита одређења,  дистинкција, у циљу концептуалних разграничења и указивања на вредности, значај и функцију – и савременог и класичног уџбеника. У основи добро осмишљене стратегије оба уџбеника садржане су вредности произашле из законитости развоја ученика, законитости наставног процеса и законитости учења. То су могући и једини научно утемељени оквири вредновања уџбеника и главне одреднице њиховог квалитета. Само се у тим релацијама могу оцењивати и вредновати функције и домети сваког уџбеника, па и утврђивати њихове предности и њихови недостаци. У савременој настави нема места за дилему „класични или електронски уџбеник“ зато што су потребни и један и други, тим више ако се интеграцијом предности оба уџбеника отклањају њи хови недостаци и постиже нови квалитет. Решење треба тражити и проналазити у креативној синтези, предностима њихових различитих стратегија.

Кључне речи: електронска књига, класичан, електронски уџбеник, вредности уџбеника.

Summary: General and special concept of classical and electronic course book has mutual professional and pedagogical aim, because both of them are functioning for development of students as individual and social beings. Both course books, classical and electronic have more or less successful predicted scenario of the process of learning and development of students. Nevertheless, the same aim is being realized through diff erent interpretation of the mutual essence and this gives space for discussion about advantages and disadvantages of the strategy of both classical and electronic course book. In the paper, critically, with the aid of descriptive method, we are discussing and précising key terms (е-book, е-course books, and classical course book), its development, diff erent determinations, distinction with the aim of conceptual bordering and pointing at the signifi cance and function – both of the contemporary and classical course books. In the essence of the wellestablished strategy of both course books, there are values originated from regularities of students’ development, regularities of the teaching process and regularities of learning. Th ose are possible and only scientifi cally founded frames of evaluating a course book and only determinants of their quality. Only in these relations, we can estimate and evaluating functions and spans of every course book and determination of their advantages and disadvantages. In contemporary teaching there is no place for the dilemma “classical or electronic course book”, because both of them are necessary, and even more, by integration of advantages of both course books, disadvantages are removed and new quality is achieved. Solutions should be searched or and fond in creative
synthesis and advantages of their diff erent strategies.
Key words: electronic course book, classical, electronic course book, values of a course book.

 

Литература:

 • Anderson-Inman, L. and Horney, M. A. (1999). Electronic books: Reading and styding with supportive
  resouces. Reading Online. Retrieved March, 2008 from http://www.readingonline.org/electronic/elec_index.
  asp?HREF=/electronic/ebooks/index.html.
 • Cox, A., Mohammed, H. (2001). E-books. FreePint 80, Retrieved November 2009. from http://www.freepint.
  co.uk/issues/010201htm#feature.
 • Hillesund, T. (2001). Will E-books Change the World?. First Monday, 6 (10), Retrieved November 2006 from
  http://www.fi rstmonday.org/issues /issue6-10/hillusend.
 • Хабиб, Р. А. (1978). Учебник математики как средство oрганизации учебно-познавательно де-
  ятельности учащиеся. Проблемы школьного учебника, 6 (1), 113‒121.
 • Крупская, N. K. (1974). Обь учебнике. Проблемы школьного учебника, 5 (1), 21‒24.
 • Лакета, Н. (1993). Вредности савременог уџбеника. Београд: Научна књига.
 • Landoni, M. (2003). „Electronic Books“. In: John Feather and Paul Sturges (eds.), International Encyclopedia
  of Information and Library Science, 2/e (168‒171). London: Routledge.
 • Lynch, C. (2001). Th e Battle to defi ne the Future of the Book in the Digital World. First Monday, 6 (6). Retrieved
  November 2009. from http://www.fi rstmonday.org/issues /issue6-6/lynch.
 • McKnight, C., Dearnley, J. (2003). Electronic Book Use in a Public Library. Jоurnal of Librariaship and Internation
  Science, 35 (4), 235–242.
 • Pace, A. K. (2004). Tehnically Speaking. E-books: Round Two. American Libraries, 35 (8), 74–75.
 • Sawer, S.K. (2002). Electronic books: Th eir defi nition, Usage and Role in Libraries, LIBRES: Library and Information
  Science Research, 12, (2), Retrieved March 2010. from http://www.libres.curtin.edu.au/libres12n2.
 • Скаткин, М. Н. (1980). Проблемы совремменой дидактики. Москва: Педагогика.
 • Vasilijevic, D., Bojovic, Z., Laketa, N. (2011). Electronic Textbook and its Methodikal Values, 11th International
  Educational Tehnology Conference, IETC, Proceedings Book (437–443), Istanbul. Retrieved October 2011.
  from http://www.iet-c.net/publications/ietc2011-1.pdf
 • Vasilijević, D., Laketa, N., Bojović, Z. (2012). Towards new forms of textbooks. In: Szoradova E. (ed.), Learner
  – Teacher – Research in Serbian – Slovak Education Environment (163‒172). Nitra: Constantine the Philosopher
  University in Nitra, Faculty of Education, International Scientifi c Proceedings.
 • Vilotijević, N., Vasilijević, D. (2012). Electronic textbooks in the function of individualisation. In: Didactica
  slovenica pedagoška obzorja, 27 (5), 36‒51.
 • Zujev, D. D. (1988). Školski udžbenik. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345