Ликовно дело као дидактички медиј у настави ликовне културе

мр Марија Павловић, Учитељски факултет, Београд

Иновације у настави, XXVI, 2013/3, стр. 94–103

|PDF|

 

Резиме: Предмет истраживања овог рада јесте ликовно дело у контексту образовања у школи и ван ње (музеји, галерије…), као подстицај за ликовни рад и дидактички медиј који има широку примену у раду са децом. Радом су обухваћени различити, понекад и супротстављени, приступи и образовни модели у подучавању помоћу ликовних дела. Посебан осврт дат је на један од веома заступљених приступа у савременој настави ликовних уметности у свету, Стратегије визуелног мишљења (VTS – Visual thinking strategies), који акценат ставља на развој вештина мишљења посматрача у комуникацији са уметничким делом. Осим овог, представљени су и академски веома заступљени приступи, који се базирају на стицању знања везаних за ликовно дело, епоху у којој је дело настало и слично. Такође, циљ рада јесте да укаже и на могућности употребе ликовних дела у својству визуелног подстицаја у практичном ликовном раду са децом, али и да одговори на питање да ли је корисно да деца копирају, односно прецртавају ликовна дела. На основу теоријске анализе релевантних извора може се закључити да ликовна дела могу бити значајан дидактички медиј, те да постоје различити аспекти њихове употребе у настави, да је њихова примена у образовању пожељна и представља добар начин за стицање знања и развој дечјег мишљења. На крају рада приказано је који се од поменутих образовних приступа и модела, и на који начин, могу успешно применити у нашој средини.

Кључне речи: ликовно дело, дидактичко средство, образовни модели, наставa ликовне културе, визуелни подстицај, копирање ликовног дела.

Summary:The topic of the research of this paper is the work of art in the context of education at school and outside it (museums, galleries…) as encouragement for artwork and didactical medium, which has wide application in work with children. Th e work includes diff erent, sometimes opposite approaches and educational models in teaching with the aid of works of art. Special review is given to one of the existing approaches in contemporary teaching of Art in the world. Visual thinking strategies (VTS), stress the development of skills of thinking in communication with the work of art. Apart from this, there are academically based approaches on acquiring knowledge connected with the work of art, epoch in which it appeared, etc. In addition, the aim of this paper is to point at possibilities of using the works of art in the context of visual encouragement in practical artwork with children, and to answer the question if it is useful for children to copy the works of art. Based on the theoretical analysis of relevant sources, it can be concluded that the works of art can be a signifi cant didactical medium. There are diff erent aspects of their usage in teaching and that their application in education is desirable and presents a good way for gaining knowledge and development of children’s thinking. In the end, we presented the ways this can be presented in our environment.
Key words: work of art, didactical means, educational models, teaching art, visual encouragement, copying the work of art.

 

Литература:

 • Арнхајм, Р. (1985). Визуелно мишљење. Београд: Универзитет уметности.
 • Barnes, R. (1993). Art, Design and Topic Work 8-13. London and New York: Routledge.
 • Burham, R. (1994). If you don’t stop, you don’t see anything. In:Teachers College Record, 95 (4). New York:
  Teachers College Columbia University.
 • Виготски, С. Л. (2005). Дечја машта и стваралаштво. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Вилотијевић, M. (2000). Дидактика 3(Организација наставе). Београд: Завод за уџбенике и наставна
  средства: Учитељски факултет.
 • Гавриловић, Е. (2012 ). Педагошка делатност Народног музеја у Београду, 1844‒2011. У: Музеолошке
  свеске, 14. Београд: Народни музеј у Београду.
 • Davis, H. J. (2008). Why Our Schools Need the Arts. New York: Teachers College Press.
 • Clement, R. (1993). Th e Art Teacher’s Handbook. Cheltenham: StanleyTh ornes Ltd.
 • Cox, М. (1992). Children’s Drawings. London: Penguin Books.
 • Ликовне свеске 3‒4 (1996). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства: Универзитет уметности.
 • Огњеновић, П. (1992). Психологија опажања. Београд: Научна књига.
 • Панић, В. (1998). Речник психологије уметничког стваралаштва. Београд: Завод за уџбенике и нас-
  тавна средства.
 • Rice, D. and Yenawine, P. (2002). A Conversation on Object-Centered Learning in Art Museums. На: http://
  vtshome.org/system/resources/0000/0021/conversation_object_ctrd.pdf Приступљено 05. 02. 2013.
 • Saccardi, C. M. (2007). Art in Story. Connecticut: London: Teacher Ideas Press, Animprint of Libraries Unlimited
  Westport.
 • Sousa, L. J. (1997). Telling Images: Stories in Art. Chicago: Th e Art Institute of Chicago.
 • Хаџи-Јованчић, Н. (2012). Уметност у општем образовању/ Функције и приступи настави. Београд:
  Учитељски факултет: Klett.
 • Hurwitz, A. and Day, M. (2001). Children and Th eir Art: Methods for the Elementary School. Wadsworth:
  Th omson.
 • Hurwitz, А. and Madeja, Stanley S. (1997). Th e Joyous Vision (A source Book for Elementary Art Appreciation).
  New Jersey: Prentice Hall, Inc.
 • http://msub.org.rs/, Приступљено 12. 09. 2013.
 • http://www.msuv.org/, Приступљено 09. 10. 2013.
 • http://www.narodnimuzej.rs/, Приступљено 10. 09. 2013.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345