Хијерархијске везе између појмова у уџбеницима природе и друштва за четврти разред основне школе

др Сања Р. Благданић, др Гордана М. Мишчевић Кадијевић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Иновације у настави, XXVI, 2013/4, стр. 7–17

|PDF|

 

Резиме: Један од важних захтева који треба да испуни квалитетно написан уџбеник јесте да води ученике ка изградњи система појмова. На то упућује и четврти показатељ у оквиру стандарда квалитета уџбеника, у којем се истиче да уџбеник треба да указује на везе међу појмовима у оквиру једног предмета и више њих и подстиче различите облике учења у складу са природом садржаја. У раду се анализира начин изградње хијерархијских веза и односа међу појмовима у уџбеницима из при роде и друштва за четврти разред основне школе који су издати пре 2010. године и после ње. Анализа уџбеника издатих пре 2010. гoдине указује да се у оквиру појединачних лекција најчешће гради једноставна хијерархијска структура са два нивоа општости. Недовољно су биле искоришћене могућности за повезивање нових појмова са базичним појмовима из природе и друштвa, као и за хоризонтално повезивање појмова који се уче током четвртог разреда. Начини грађења хијерархијских веза и односа међу појмовима у актуелним уџбеницима за природу и друштво, издатим после 2010. године, тек су незнатно промењени код појединих издавача, док суштинских промена код већине није било.
Кључне речи: природа и друштво, уџбеници, систем појмова, хијерархија појмова.

Summary: One of the significant tasks, which a course book of a good quality should fulfi l, is to lead students towards building the term system. Th is leads to the fourth determinator within standards of the course book quality, and these points at the fact that a course book should point at the connections between terms within one or several subjects and stimulate diff erent forms of learning in accordance with nature of contents. In the paper, we are analyzing the ways of building hierarchy connections and relations between the terms in the course books of Natural and Social Sciences for the fourth grade of the primary school, issued before and aft er 2010. Analysis of the course books issued before 2010 shows that within single lessons, there is a simple hierarchy structure with two general levels. Th ere was insuffi cient usage of connecting new terms with basic terms concerning Natural and Social Sciences as well as horizontal connecting of terms, which are being learned during the fourth grade. Ways of building up hierarchy connections and relations between terms in referent course books for Natural and Social Sciences issued aft er 2010 are only slightly changed by some editors, whereas essential changes did not occur.

Key words: Natural and Social Sciences, course books, term system, hierarchy of terms.

 

Уџбеници за природу и друштво:

 • Васиљевић, И., Радовановић-Пеневски, В. и Блажић, А. (2009). Природа и друштво за четврти раз-
  ред основне школе. Београд: Креативни центар.
 • Васиљевић, И., Радовановић Пеневски, В. и Блажић, А. (2012). Природа и друштво за четврти разред
  основне школе. Београд: Креативни центар.
 • Ковачевић, В. и Бечановић, Б. (2006). Природа и друштво – уџбеник за четврти разред основне школе.
  Београд: Клет.
 • Ковачевић, В. и Бечановић, Б. (2011). Природа и друштво – уџбеник за четврти разред основне школе.
  Београд: Клет.
 • Матановић, В. и сар. (2007). Природа и друштво 4б – уџбеник за 4. разред основне школе. Београд:
  Едука.
 • Матановић, В. и сар. (2012). Природа и друштво 4б – уџбеник за 4. разред основне школе. Београд:
  Едука.
 • Требјешанин, Б., Гачановић, Б. и Новковић, Љ. (2006). Природа и друштво ‒ уџбеник за четврти раз-
  ред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Требјешанин, Б., Гачановић, Б. и Новковић, Љ. (2011). Природа и друштво ‒ уџбеник за четврти раз-
  ред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
 • Ћук, М., Стевановић, Г. и Станојчић, Н. (2007). Моја домовина ‒ Природа и друштво за четврти раз-
  ред основне школе. Београд: Нова школа.
 • Ћук, М., Стевановић, Г. и Станојчић, Н. (2012). Моја домовина ‒ Природа и друштво за четврти раз-
  ред основне школе. Београд: Нова школа.

 

Литература:

 • Антонијевић, Р. (2006). Систем знања у настави. Београд: Институт за педагошка истраживања.
 • Благданић, С. (2008). Методичка ефикасност мреже појмова. Београд: Учитељски факултет.
 • Брунер, Џ. (1988). Ток когнитивног развоја. У: Ј. Мирић (ур.). Когнитивни развој детета. Зборник ра-
  дова из развојне психологије (75–87). Београд: Савез друштава психолога СР Србије.
 • Зељић, М. (2007). Наставни програм математике заснован на појмовној структури. Дидактичко-ме-
  тодички аспекти промена у основношколском образовању (130‒141). Београд: Учитељски факултет.
 • Ивић, И., Пешикан А. и , Антић, С. (2009). Водич за добар уџбеник – општи стандарди квалитета
  уџбеника. Београд: Завод за уџбенике.
 • Лазаревић, Д. (2007). Развојна и педагошка примереност уџбеника Свет око нас за први и други раз-
  ред основне школе. Зборник: Квалитет уџбеника за млађи школски узраст (209‒228). Београд: Ин-
  ститут за психологију Филозофског факултета.
 • Матејевић, М., Васковић, И. (2011). Улога уџбеника у развоју мишљења ученика. Педагошка ствар-
  ност, 57 (7‒8), 624‒637.
 • Мишчевић Кадијевић, Г. (2010). Методика упознавања околине 1, Практикум за студенте треће годи-
  не. Београд: Учитељски факултет.
 • Пешић, Ј. (1998). Нови приступ структури уџбеника. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Пешић, Ј. (2007). Неки проблеми дидактичког обликовања уџбеника „Природа и друштво“ за трећи
  разред. Зборник: Квалитет уџбеника за млађи школски узраст (229‒249). Београд: Институт за пси-
  хологију Филозофског факултета.
 • Плут, Д. и Пешић, Ј. (2007). Критеријуми за процену квалитета уџбеника. Зборник: Квалитет уџбе-
  ника за млађи школски узраст (11‒33). Београд: Институт за психологију Филозофског факултета.
 • Службени гласник РС – Просветни гласник, број 3, Београд, 2006. стр. 43–47.
 • Стандарди квалитета уџбеника, доступно на: www.nps.gov.rs/arhiva/стандарди-квалитета-уџбеника/
  (посећено 22.05.2013.)
 • Ausubel, P. D. (2000). Th e Acquisition and Retention of Knowledge. A Cocnitive View. Dordrecht/Boston/
  London: Kluwer Academic Publishers.

 

 

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345