Ликовна култура – неискориштене добробити

др Тања Станковић Јанковић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Иновације у настави, XXVI, 2013/4, стр. 18–30

|PDF|

 

Резиме: Полазни став ауторке јесте да ликовна култура није довољно „искориштена“ у васпитању и образовању младих. Својим истраживањем скреће пажњу на актуелну ситуацију у настави ликовне културе, али указује и на могућности да се ликовна култура стави у функцију развоја различитих потенцијала личности ученика. Циљ истраживања је утврђивање ставова ученика према ликовној култури у односу на пол, узраст и успјех (општи успјех и успјех из ликовне културе). Истраживањем је обухваћено 320 ученика из три бањалучке основне школе. Инструмент кориштен у овом истраживању састоји се из шест суптестова: Ликовна култура у свакодневним ситуацијама, Важност часова ликовне културе, Учење уз цртање, Однос наставника ликовне културе према ученицима, Ликовна култура у основи социјалне промоције и Учење повезивањем ликовне културе са другим наставним предметима. Показало се да већу важност ликовној култури придају дјевојчице него дјечаци. Када је у питању узраст, ученици VI разреда придају највећи значај ликовној култури,
а потом је примјетан тренд опадања са узрастом (до IX разреда). На крају, утврђено је да су, са повећањем успјеха из наставе ликовне културе, ставови према настави ликовне културе позитивнији. С друге стране, нису откривене статистички значајнe корелацијe између општег успјеха и учења уз цртање, као ни између општег успјеха и учења повезивањем ликовне културе са другим наставним предметима.
Кључне ријечи: ставови ученика, настава ликовне културе, пол, узраст, успјех.

Summary: The author starts from the idea that Art culture is not suffi ciently “used” in pedagogy and education of the young. Her research points at the present state, and as well, points at possibilities of putting Art culture into the function of developing diff erent potentials of students’ personalities. Th e aim of the research is determination of attitudes of students towards Art culture concerning the gender, age and achievement (general marks and Music Art marks). Th e research included three hundred and twenty students of three primary schools in Banja Luka. The instrument used in this research includes six subtests: Art Culture in everyday situations, Significance of Art Culture Classes, Learning with the aid of Drawing, Relation of Art Teachers towards students, Art Culture as the Basis of Social Promotion and Learning by linking Art Culture with other teaching subjects. It has been shown that girls give more signifi cance to Art Culture than boys. When the age is in question, the sixth grade students give most signifi cance to Art culture, and there is the trend of falling with the age (up to 9th grade). In the end, it has been shown, that with better marks in Art culture, attitudes towards this teaching subjects are better. On the other hand, there have not been statistically signifi cant correlations between general marks and
Learning with the aid of drawing, and with general marks and learning by connecting Art culture and other teaching subjects.
Кey words: attitudes of students, Art culture, gender, age, achievement.

 

Литература:

 • Бјелобрк Бабић, О., Станковић Јанковић, Т. и Ђурђевић, С. (2011). Ставови ученика према настави
  музичке културе. Зборник радова са Научног скупа: Настава и учење – стање и проблеми (597–610).
  Ужице: Учитељски факултет.
 • Мирков, С. (2002). Неки чиниоци формирања ставова према наставним предметима. Настава и
  васпитање, 5, 383–399.
 • Наход, С. (2003). Прилог методици ликовне културе. У: Приручник за наставу ликовне културе
  (1–84). Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Рауник Кирков, М. (2011). Васпитање и процес ликовног описмењавања. Васпитање за хумане односе
  – проблеми и перспективе (467–471). Ниш: Филозофски факултет.
 • Станковић, Т. (2007). Васпитање емоционалности у школи. Источно Сарајево: Завод за уџбенике и
  наставна средства.
 • Станковић Јанковић, Т. (2012). Учење учења и емоције у настави. Бања Лука: Арт принт.
 • Сузић, Н. (1998). Како мотивисати ученике. Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна сред-
  ства.
 • Сузић, Н. (2003). Особине наставника и однос ученика према настави (треће издање). Бања Лука:
  Teacher Training Centre.
 • Castro, J. C. (2012). Learning and Teaching Art Th rough Social Media. Studies in Art Education: A Journal of
  Issues and Research, 53 (2), 152–169.
 • Đorđević, B. (2009). Odnos učenika razredne nastave prema muzičkoj umjetnosti. Norma, 1, 39–49.
 • Duh, M., Čagran, B. & Huzjak, M. (2012). Quality and Quantity of Teaching Art Appreciation: Th e Eff ect of
  School Systema on Students’ Art Appreciation. Croatiаn Journal of Education, 14 (3), 625–655.
 • Fresco, J. (1974). Introduction to Sociocyberneering [Television broadcast, August 19]. Miami: WTWJ 4.
 • Grgurić, N. i Jakubin, M. (1996). Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa.
 • Hadži Jovančić, N. (2011). Umjetnosti u opštem obrazovanju: Šta sve obrazovanje može da nauči od
  umjetnosti. Pedagogija, 2, 195–203.
 • Herškovic, N. (2011). Mozak. Beograd: Laguna.
 • Hulleman, C. S., Durik, A. M., Schweigert, S. A. & Harackiewicz, J. M. (2008). Task Values, Achievement
  Goals, and Interest: An Integrative Analysis. Journal of Educational Psychology, 2, 398–416.
 • Huzjak, M. (2010). Obrazovanje na distancu i e-učenje u likovnoj kulturi. Metodika 20, 1 (11), 8–22.
 • Kalin, N. M. (2005). Children’s Views on Teaching and Learning in Drawing. Arts and Learning Research
  Journal, 21 (1), 217–236.
 • Karlavaris, B. (1969). Likovno vaspitanje – priručnik za nastavnike. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
  Socijalističke Republike Srbije.
 • Karlavaris, B. (1974). Metodika nastave likovne kulture. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Potter, E. F. & Edens, K. M. (2006). Using Drawing for Math Instruction: Relationship of Performance in Art
  and Math. Arts and Learning Research, 22 (1), 43–66.
 • Selaković, K. (2011). Konstruktivistički pristup u nastavi likovne kulture. Настава и учење – стање и
  проблеми (611-622). Ужице: Учитељски факултет.
 • Selaković, K. (2012). Recepcija likovnog umjetničkog djela kod djece mlađeg školskog uzrasta (Teorijski
  aspekt). Настава и учење – циљеви, стандарди, исходи (663–676). Ужице: Учитељски факултет.
 • Selaković, K. (2012). Recepcija likovnog umjetničkog djela kod djece mlađeg školskog uzrasta (Teorijski
  aspekt). Настава и учење – циљеви, стандарди, исходи (663–676). Ужице: Учитељски факултет.
 • Suzić, N. (2005). Pedagogija za XXI vijek. Banja Luka: TT-Centar.
 • Suzić, N. (2009). Kako učenici vrednuju školu i kako uče. U: Monografi ja me đu na rod nog znanstvenog skupa
  „Škola po mjeri“ (221–236). Pula: Sveučilište Jurja Dob rile u Puli.
 • Turković, V. (2009). Umjetničko obrazovanje u tranziciji: Likovno obrazovanje u evropskom obrazovnom
  sustavu. Metodika 18, (10) 1, 8–38.

 

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345