Ставови васпитача о педагошким вредностима радних листова за децу предшколског узраста

др Зорица Ковачевић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Иновације у настави, XXVI, 2013/4, стр. 31–44

|PDF|

 

Резимe: Сазнања о свету деца предшколског узраста стичу кроз свакодневну интеракцију са својом социјалном средином и кроз директан однос са материјалима. Многи теоретичари из области предшколске педагогије сматрају да у таквим околностима рад са различитим радним листовима не може значајно допринети напредовању и развоју деце предшколског узраста. Насупрот њима, постоје теоретичари који, у оквиру разматрања методичких поступака пожељних при припреми деце за полазак у школу, одређену пажњу поклањају и раду деце са различитим радним листовима. Непостојање дефинисаних стандарда квалитета радних листова намењених деци предшколског узраста код нас, с једне стране, и све веће њихово присуство, како у каталозима различитих издавачких кућа, тако и у свакодневном васпитно-образовном раду у дечјим вртићима, с друге стране, иницирало је нашу намеру да испитамо ставове наших васпитача о педагошком значају радних листова за децу предшколског узраста. Резултати истраживања, у којем смо користили дескриптивну методу са анкетирањем као истраживачком техником, показују да наши васпитачи радне листове углавном сматрају пожељним у раду са предшколском децом, али и да у њиховим ставовима, по питању значаја који они могу имати у одређеним сегментима васпитно-образовног рада као и по питању њихове структуре и изгледа, постоје одређене разлике.

Кључне речи: радни листови, самостални рад деце, учење предшколске деце, креирање васпитно-образовног радa, припремање деце за школу.

Summary: Pre-school children gain knowledge about the world through everyday interaction with their social surroundings and through direct contact with materials. Many theoreticians from the field of pre-school pedagogy think that in those circumstances, work with different worksheets cannot significantly contribute to advancement and development of pre-school children. Opposite to them, there are theoreticians who, within discussing methodological approaches, desirable for preparation of children for school enrolment, give certain attention to work with work sheets. There are no defined standards of work sheets quality aimed for children of pre-school age in our country on one hand. On the other hand, there is greater presence in catalogues of publishing houses an everyday pedagogical-educational work in kindergartens on the other hand, and this initiated our intention to study attitudes of our pre-school teachers about the pedagogical role work sheets for pre-school children. Results of the research, in which we used descriptive method with interview as a research technique, show that our pre-school teachers mostly consider work sheets appropriate for work with pre-school children, but there are signifi cant differences in their attitudes towards diff erent segments of pedagogical work.

Key words: work sheets, individual work of children, learning of pre-school children, crating pedagogicaleducational
work, preparation of children for school.

 

Литература:

 • Антонијевић, Р. (2005). Очигледност у настави и процес откривања суштине предмета сазнавања. Педагогија, 60 (4), 537–543.
 • Елкинд Д. (1988). Два приступа интелигенцији: пијажеовски и психометријски. У: Мирић, Ј. (прир.), Когнитивни развој детета – зборник радова из развојне психологије (143–157). Београд: Савез друштава психолога СР Србије.
 • Ивић, И. (1988). Скица за једну психологију основношколских уџбеника: I – Развој интелектуалних способности деце и уџбеник. У: Ковач-Церовић, Т. (прир.), Психологија у настави – зборник радова из педагошке психологије – II свеска (139–158). Београд: Савез друштава психолога СР Србије.
 • Каменов, Е. (2006). Васпитно-образовни рад у припремној групи дечјег вртића. Нови Сад: Драгон.
 • Ковачевић, З. (2013). Континуитет у оспособљавању деце предшколског и млађег основношколског узраста за самостално учење – докторска дисертација. Београд: Учитељски факултет.
 • Митровић, М. (1994). Приказивање садржаја у штампаним дидактичким материјалима и уџбеницима за децу од шест до осам година. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета.
 • Осмоловская, И. М. (2008). Дидактика. Москва: Издательский центр Академия.
 • Пешикан, А. и Антић, С. (2012). Учење и развој на раним узрастима. У: Бауцал, А. (ур.), Стандарди за развој и учење деце раних узраста у Србији (83–111). Београд: Институт за психологију Филозофског факултета.
 • Пешић, М. (1985). Мотивација предшколске деце за учење. Београд: Новинска организација Просветни преглед.
 • Пијаже, Ж. (1988). Учење и развој. У: Мирић, Ј. (прир.), Когнитивни развој детета – зборник радова из развојне пихологије (27–37). Београд: Савез друштава психолога СР Србије.
 • Подђаков, Н. Н. (1992). Практично мишљење код деце. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Урунтаева, Г. А. (2011). Психология дошкольного возраста. Москва: Издательский центр Академия.
 • Vasta, R., Haith, M. Miller, S. (2005). Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345