Утврђивање нивоа квалитета образовања наставника као услов за унапређење образовних стандарда у основним школама

др Владо Симеуновић, мр Сања Милић, Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини

Иновације у настави, XXVI, 2013/4, стр. 45–57

|PDF|

 

Резиме: Нови образовни стандард (Benchmark standards) и савремена концепција школства подразумијевају, прије свега, наставнике који брзо и стално уче, који су иновативни и  креативни и мијењају сопствене компетенције у складу са технолошким напретком и глобалним правцима развоја дефинисаним Европском стратегијом развоја образовања, као и Стратегијом развоја образовања у Републици Српској. Овако повећани захтјеви траже суштинске реформе у образовању наставног кадра, те систем образовања који, подржавајући економију засновану на знању, ствара неопходну претпоставку одрживог развоја привреде и друштва у цјелини. Стога нам је циљ био да утврдимо да ли се реформом високог образовања значајно утиче на стицање компетенција потребних за савремени начин извођења наставе у основној школи, у складу са европским стандардима, те да идентификујемо факторе мотивације који утичу на ангажовање младих наставних кадрова приликом првог запослења. Истраживање је реализовано на популацији коју чине наставници-приправници и њихови директори, педагози и ментори. За потребе испитивања конструисали смо анкетни упитник (за директоре, педагоге и менторе), којим смо утврдили њихову процјену компетенција младих наставника, у складу са дефинисаним стандардима. Тестом мотивације према Лолер-моделу (Lawler model, за приправнике) утврдили смо степен мотивисаности за рад. Добијене резултате истраживања смо подвргли факторској и корелационој анализи. Резултати истраживања показују да нов систем школовања наставничког кадра у већој мјери пружа могућност стицања компетенција за рад у школама. Директори, педагози и ментори сматрају да је нужно усавршавати систем образовања у правцу усвајања практично примјењивих знања и вјештина. Најизраженији мотивациони фактори су: сигурност запослења, могућност стицања нових знања, развој мотива постигнућа и напредовање. Истраживање је оправдало сврху и показaло нужност утврђивања нивоа квалитета образовања наставника као услов за унапређење образовних стандарда у основним школама.

Кључне ријечи: образовне компетенције, стандарди у образовању, основна школа, наставници.

Summary: New Benchmark standards and contemporary concept of education mean fi rst of all teachers who learn fast and permanently, who are innovative and creative and who change own competencies in accordance with technological advancement and global direction of development defi ned by the European strategy of development of education, as well as strategy if development of education in Republika Srpska. Th ese increased requirements demand radical changes in education of the teaching staff , and the system of education, which supporting economy based on knowledge, makes necessary assumption of the sustainable development of economy and society, overall. Th is is why our aim was to determine whether the reform of higher education signifi cantly infl uences acquiring competencies needed for contemporary teaching performance in a primary school, in accordance with European standards, so we identify motivational factors, which infl uence engagement of young teaching stuff when being employed for the fi rst time. Th e research included population of novice teachers and their principals, pedagogues and tutors. For the purpose of the research, we constructed the questionnaire (for principals, pedagogues and tutors), which we used for determination of their competencies of the young teachers, in accordance with the defined standards. Motivational test, according to Lawler Model (Lawler model, for novice teachers), was used for determination of the level for motivation of work. Given results of the research were processed in factor and correlation analysis. Results of the research show that the new system of educating teachers offers better possibilities of gaining competencies at schools. Principals, pedagogues and tutors have opinion that it is necessary to improve the system of education in the direction of adoption practically applicable knowledge and skills. Th e most important motivational factors are security of employment, possibility of gaining new knowledge, development of motives for achievement and better positions. Th e research justifi ed the purpose and showed the necessity for determination of the level of quality of education of teachers as a condition for improvement educational standards in primary schools.

Key words: educational competencies, educational standards, primary school, teachers.

 

Литература:

 • Commission of the European Communities (2008), Improving competences for the 21st Century: An Agenda
  for European Cooperation on Schools http://ec.europa.eu/education/school21/sec2177_en.pdf
 • European Commission: Education and culture (2005), Common European Principles for Teacher Competences
  and Qualifi cations http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_en.pdf
 • European Commission: Education and culture (2008), Th e European Qualifi cations Framework for Lifelong
  Learning (EQF) http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/broch_en.pdf
 • European Trade Union Committe for Education (2008), Teacher Education in Europe: An ETUCE Policy
  Paper http://etuce.homestead.com/Publications2008/ETUCE_PolicyPaper_en_web.pdf 1
 • Lončarić, D. i Pejić Papak, P. (2009). Profi liranje učiteljskih kompetencija. Odgojne znanosti, 11(2), 479–497.
 • Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja (2011). ZUOV: Beograd.
  www.zuov.gov.rs
 • Standardi za nastavnička zvanja (2008). Zavod za školstvo Crne Gore.
 • The European Parliament and the Council of the European Union (2006), Key Competences for Lifelong
  Learning ‒ A European Reference Framework http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/
  l_39420061230en00100018.pdf
 • Tuning Educational Structures in Europe WorkGrop: Education (TUNING 2; 2005), Tuning educational
  structures in Europe: Summary of Outcomes ‒ Education http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/stories/
  template/Template_Education.pdf
 • United Kingdom Government, Department for Education and Skills: Teacher Training Agency, London
  (2002), Qualifying to teach: Professional Standards for Qualifi ed Teacher Status and Requirements for Initial
  Teacher Training www.tda.gov.uk/upload/resources/pdf/q/qts-standards-fi nal.pdf
 • Vlada RH: Povjerenstvo za izradu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (2007), Polazne osnove Hrvatskoga
  kvalifi kacijskog okvira www.vlada.hr/hr/content/download/22392/287176/fi le/243%20-%2012.pdf

 

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345