Образовање учитеља у Србији – историјска и компаративна перспектива

др Вера Ж. Радовић, мр Софија Маричић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Иновације у настави, XXVI, 2013/4, стр. 58–78

|PDF|

 

Резиме: У раду су изложени резултати историјске и компаративне анализе образовања учитеља у Србији од 1778. године (тј. од оснивања Норме у Сомбору) до 2013. године, у којој учитељски факултети у Србији славе двадесет година од факултетског образовања учитеља. Анализом је обухваћена селекција кандидата/будућих учитеља, студијски план њиховог образовања и структура наставника који су образовали будуће учитеље, и то у изабраним историјским периодима које сматрамо посебно значајним за развој образовања учитеља у Србији. Факултетско образовање учитеља стављено је и у савремени контекст образовања учитеља у Европи кроз компаративни приказ наведених елемената у савременој пракси образовања учитеља у Србији и у следећим европским земљама: Енглеској, Француској, Финској и Словенији. Резултати анализе показују да је од оснивања прве учитељске школе и постепеног ослобађања од утицаја цркве програм образовања учитеља био оријентисан ка оспособљавању учитеља да буду добри педагози и методичари, предметни познаваоци, културни мисионари и просветитељи. Трајање образовања учитеља постепено се продужавало, али је зависило од друштвено-историјских околности, односно потреба српског друштва за образованим учитељима у периодима након буна, устанака и ратова. Одувек се водило рачуна о селекцији професора учитељских школа. Међутим, селекцију полазника условљавале су одређене друштвене околности и економска кретања. Данас у Европи иницијално образовање учитеља траје пет година, веома јасно су дефинисани програми образовања и стандарди за избор професора. Анализом пријема и селекције кандидата може се уочити тенденција подизања критеријума који се односе на одређена знања и способности. Такође, све више се обраћа пажња на личност и на томе засновану подобност кандидата за бављење учитељском професијом. Последњих деценија су учињене значајне промене у подизању квалитета образовања бу-дућих учитеља.

Кључне речи: стандарди, образовање учитеља, учитељске школе, педагошке академије, учитељски факултети, историјска анализа, компаративна анализа.

Summary: In the paper, we presented results of historical and comparative analysis of education of teachers in Serbia in the period from 1778 (when Norma in Sombor was founded) to 2013, when the Teacher Training Faculties in Serbia celebrated the 20th anniversary of academic education of teachers. Th e analysis included the selection of candidates – future teachers, their curricula and structure of teachers in the chosen historical periods, which we consider to be particularly important for educational development of teachers in Serbia. Academic education of teachers was put into the contemporary context of education of teachers in Europe through comparative review of the stated elements in the contemporary praxis of educating teachers in Serbia
and in the following European countries: England, Finland and Slovenia. Results of the analysis show that since the foundation of the fi rst teachers’ college and gradual distance from the Church infl uence, the programme for teachers’ education was oriented towards training of teachers to become good pedagogues, well acquainted with the teaching methodology, to know the subject matter well, cultural missionaries and educators. Duration of teachers’ education was gradually changing, becoming longer, but it depended on social-historical circumstances, i.e. the need of Serbian society for educated teachers in the periods aft er riots, uprisings and wars. Th ere has always been a good selection of teachers at teachers’ colleges. Nevertheless, selection of students was conditioned by certain social occurrences and economic changes. Today in Europe, pre-service lasts for 5 years, and curricula and standards for teachers’ are highly standardized. Analysis
of the admission and selection of the candidates shows the tendency for raising criteria referring to certain knowledge and abilities. In addition, there is more attention given to personality and candidate availability for doing the teacher’s job. In recent decades, there are signifi cant changes made in raising the quality of education of future teachers.
Key words: standards/ teachers’ education/ teachers’ colleges/ higher vocational teacher’s school/ Teacher Training Faculties/ historical analysis/ comparative analysis.

 

Литература:

 • Гаровић, Ј. и др. (2011). Из историје наставе математике у основним и средњим школама у Србији.
  Београд: Педагошки музеј.
 • Згага, П. (2005). Обнављање школског курикулума и улога образовања наставника. Љубљана: Центар
  за студије едукацијских политика.
 • Маричић, С. и Старијаш, Г. (2011). Иницијално образовање учитеља у европским земљама. Настава
  и васпитање, 3, 467‒471.
 • Поткоњак, Н. (2006). Образовање учитеља у Срба. Ужице: Учитељски факултет.
 • Радовић, В. (2007). Феминизација учитељског позива. Београд: Учитељски факултет.
 • Степановић, М. (2009). Живот и просветни и књижевни рад Аврама Мразовића. У: Образовање и
  улога учитеља у српском друштву кроз историју (XVIII–XX века). Сомбор: Зборник радова са Међу-
  народног научно-стручног скупа, 267‒297.
 • Трнавац, Н. (1993). Два века образовања учитеља у Србији. Педагогија, 3‒4, 99‒117.
 • Трнавац, Н. (2012). Лексикон историје педагогије српског народа. Београд: Завод за уџбенике.
 • Шпијуновић, К. (ур.) (2007). Образовање и усавршавање наставника – историјски аспект. Ужице:
  Учитељски факултет.
 • Directorate-General for Education and Culture (2007/8). Th e Education System in France. Brussels: European
  Commission, 9‒10.
 • Directorate-General for Education and Culture (2013). Th e Education System in Finland. Brussels: European
  Commission. Retrived December 11. 2013. from https://webgate.ec.europa.eu/fpfi s/mwikis/eurydice/index.
  php/Finland:Initial_Education_for_Teachers_Working_in_Early_Childhood_and_School_Education
 • Directorate-General for Education and Culture (2014). Th e Education System in England. Brussels: European
  Commission. Retrived January 24. 2014. from https://webgate.ec.europa.eu/fpfi s/mwikis/eurydice/index.
  php/United-Kingdom-England:Initial_Education_for_Teachers_Working_in_Early_Childhood_and_
  School_Education
 • Dupin, J. J. (2008). Teacher’s Training in France. Marseille : IUFM de l’Académie d’Aix
 • Revised ITT Requirements: TDA. Retrieved January 2014. from http://www.tda.go.uk/upload/resources/
  pdf/i/revised_itt_requirements.pdf
 • Sahlberg, P. (2013). Finske lekcije. Beograd: NOVOLI, 139‒142.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345