Франкофона поезија за децу у интегрисаној настави француског језика на раном узрасту

др Ана Вујовић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: ana.vujovic@uf.bg.ac.rs

Иновације у настави, XXVII, 2014/1, стр. 105–117

doi:10.5937/inovacije1401105V

|PDF|

 

Резиме: У овом раду полазимо од разматрања и анализирања општих стандарда, циљева и задатака из важећих наставних планова и програма у првом циклусу основног образовања код нас, а потом, прегледајући део савремене стручне литературе на енглеском и француском језику, подсећамо на основне одлике и  предности интегрисане наставе. Циљ нам је да, на конкретним примерима, покажемо да је могуће неке дечје песме франкофоних аутора успешно уклопити у садржаје других наставних предмета и, на сасвим природан начин, повезати са градивом из неколико предмета: српског – матерњег језика, ликовне културе, музичке културе и света око нас. Интегрисано учење страног језика и садржаја других дисциплина ученицима помаже да развију когнитивне способности,
омогућава да прошире свој речник и овладају специфичном стручном терминологијом у различитим областима припремајући их тако за наставак образовања и за будући рад.

Кључне речи: француски језик, франкофона књижевност, први циклус основног образовања, функционално знање.

Summary: In this paper, we are starting from discussing and analyzing general standards, aims and tasks from the valid curricula in the fi rst cycle of primary education in our country, and then, studying a part of contemporary reference books in English and French, we refer to basic features and advantages in integrated teaching. Our aim is to prove at obvious examples that it is possible to integrate poems of Francophone authors into the contents of other teaching subjects, and to incorporate them into the contents of other teaching subject and connect them to the curricula of several subjects: Serbian -mother tongue, Art, Music and The World Around Us. Integrated learning of a foreign language and other disciplines’ contents help students develop cognitive abilities, enable them to widen their vocabulary and master specifi c subject terminology in different fi elds, and in this way preparing them for continuing education and future work.

Key words: French Language, Francophone literature, the fi rst cycle of primary education, functional knowledge.

 

Литература:

 • Вилотијевић, Н. и Бањац, М. (2011). Интегративно-тематска настава природе и друштва. Београд: Школска књига.
 • Вујовић, А. (2011). „Увођење у језике и културе“ на предшколском и млађем школском узрасту. Иновације у настави, 2011/2, 71‒78.
 • Наставни програми за прва четири разреда основне школе у Србији, http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/naslovna_nastavni_planovi_programi.html (сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања посећен у мају 2013).
 • Bentley, K. (2010). Th e TKT Course. CLIL Module. Cambridge University Press.
 • Brohy, C., Rezgui, S. (2008) . „La didactique intégrée des langues: évolution et défi nitions“, http://babylonia.ch/fr/archives/2008/numero-1-08/didactique-integree-des-langues-evolution-et-defi nitions (sajt posećen 22.01.2014).
 • Cummins, J. (1984). Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy. Clevedon: Multilingual Matters.
 • Do, C., Hood, P. and Marsh, D. (2010). Content and Language Integrated Learning, Cambridge: University Press.
 • Grassart, D. (2005). „Autour du personnage “, http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/document/personnage. htm (sajt posećen 22.01.2014).
 • http://ec.europa.eu/languages/documents/studies/clil-at-school-in-europe_fr.pdf (sajt Eurydice – Generalne direkcije za obrazovanje i kulturu, posećen 3.06.2013).
 • http://www.emilangues.education.fr/questions-essentielles/l-emile-un-succes-croissant-en-europe (sajt posećen 10.06.2013).
 • http://archive.ecml.at/mtp2/Alc/pdf/Cavallididintegr.pdf (sajt posećen 3.06.2013).
 • http://www.emilangues.education.fr/international/emile-clil-europe (sajt posećen 21.01.2014).
 • Le Français est un poème qui voyage, Anthologie de poèmes francophones pour les enfants, (2006). SaintAmand-Montrond, Rue du Monde.

 

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345