Мишљења учитеља разредне наставе о учењу и поучавању ликовне културе у основној школи

мр арт. Злата Томљеновић, Учитељски факултет Свеучилишта у Ријеци, имејл: zlatatomljenovic@gmail.com
Светлана Новаковић, Учитељски факултет Свеучилишта у Загребу, Одсјек у Петрињи

Иновације у настави, XXVII, 2014/1, стр. 31–41

doi:10.5937/inovacije1401031T

|PDF|

 

Резиме: Настава ликовне културе важан је чинилац цјеловитог развоја ученика, нарочито у данашње вријеме, које је обиљежено глобалном присутношћу визуалних комуникација. Унаточ осувремењивању ликовнопедагошке теорије, у реалној школској пракси још увијек су присутни застарјели приступи учењу и поучавању ликовне културе. Циљ истраживања био је испитати у којој мјери учитељи разредне наставе користе традиционалне, односно сувремене наставне стратегије, облике и методе рада у организирању и провођењу наставе ликовне културе. Узорак је сачињавало сто девет учитеља разредне наставе на подручју града Ријеке (Хрватска). Анкетни упитник кориштен у истраживању обухваћао је питања затвореног типа. Резултати истраживања су потврдили да у школској пракси и даље превладавају устаљени приступи у поучавању ликовне културе. Стога је потребно иницијално образовање учитеља додатно обогатити стручним знањем и праксом из подручја методике ликовне културе, те организирати чешћа стручна усавршавања ради достизања задовољавајуће квалитете рада учитеља на овом подручју.

Кључне ријечи: ликовна култура, приступ учењу и поучавању, стратегије поучавања, нас-
тавне методе, цјеловити развој ученика.

Summary: Teaching Art is an important factor in the whole development of a student, particularly nowadays, which is marked by global presence of visual communication. Despite modernization of art-pedagogical theory, in real school praxis, there is still an old approach to teaching and learning Art. The aim of the research is to point at the fact in which extent teachers use traditional, i.e. contemporary teaching strategies, forms and methods of work in organizing and realizing teaching Art. The sample included 109 primary school teachers in the area of the city of Rijeka (Croatia). Th e questionnaire included questions of the closed type. Results of the research confi rmed that in the school praxis, there are still steady approaches to teaching Art. This is why we need initial education of teachers to be enriched by professional knowledge and praxis from the field of Art Teaching Methodology and organize frequent professional development for the purpose of achieving satisfactory quality of work of teachers in this fi eld.

Key words: Art approaches to teaching and learning, strategies of teaching, teaching methods, complete development of a student.

 

Литература:

 • Атанасов Пиљек, Д., Маргетић, Н. (2011). Умјетничко дјело као средство евалуације глазбеног слуха. Хрватски часопис за одгој и образовање, 13 (4), 6–40.
 • Богнар, Л., Матијевић, М. (2005). Дидактика. Загреб: Школска књига.
 • Матијевић, М. (2007). Знанствене компетенције учитеља примарног образовања. У: Бабић, Н. (ур.), Компетенције и компетентност учитеља (303–308). Осијек: Графика.
 • Сузић, Н. и сарадници. (2001). Интерактивно учење I, II, III. Бања Лука: Теacher Тraining Centre. Терхарт, Е. (2001). Методе поучавања и учења: увод у  проблеме методичке организације поучавања и учења. Загреб: Едуца.
 • Arnheim, R. (1974). Art and visual perception: A psychology of the creative eye (Expanded and revised ed.). Berkeley, CA: University of California Press.
 • Bonwell, C. C. (2000). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. Washington D. C.: Th e George Washington University (ERIC Clearinghouseon Higher Education).
 • Efl and, A. D. (2002). Art and Cognition: Integrating the Visual Arts in the Curriculum. New York/Reston:Teachers College Press, Columbia University and National Art Education Association.
 • Eisner, E. W. (2002). Arts and the Creation of Mind. New Haven, London: Yale University Press.
 • Gardner, H. (2005). Disciplinarni um. Zagreb: Educa.
 • Jonassen, D. H. (1999). Designing constructivist learning environments. Instructional design theories and models: A new paradigm of instructional theory, 2, 215–239.
 • Karlavaris, B., Berce-Golob, H. (1991). Likovna vzgoja: priročnik za učitelje razrednega pouka. Ljubljana: DSZ.
 • Kolb, D. A. (1984). Eksperiental learning. New Jersey: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliff s.
 • Marzano, R. J., Pickering, D. J., Pollock, J. E. (2006). Nastavne strategije. Kako primijeniti devet najuspješnijiih nastavnih strategija. Zagreb: Educa.
 • Tacol, T. (1999). Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog. Izbrana poglavja iz likovne didaktike. Ljubljana: Debora.
 • Tacol, T. (2003). Likovno izražanje: didaktična izhodišča za problemski pouk likovne vzgoje v devetletni osnovni šoli. Ljubljana: Debora.
 • Tacol, T.,Tomšič Čerkez, B. (2004). Poučevanje likovne vzgoje v novem kurikulu. U: Učitelj med zahtevami, možnostmi in pričakovanji, zbornik radova, Hotel Kompas, Kranjska Gora, 11–13. marec 2004. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345