Бројеви као врста речи у граматичким уџбеницима за основну школу

др Горан Зељић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: goran.zeljic@uf.bg.ac.rs

Иновације у настави, XXVII, 2014/1, стр. 42–54

doi:10.5937/inovacije1401042Z

|PDF|

 

Резиме: Бројеви представљају хетерогену врсту речи коју одликују и различите класификације као последица непостојања утврђених критеријума шта се под бројевима подразумева. Предмет истраживања је начин обраде и класификације бројева као врсте речи у граматикама српског језика за основну школу. Узорак истраживања чине уџбеници граматике за четврти разред, јер се на том узрасту експлицитно уводи појам броја као врсте речи, те се успоставља и основна класификација бројева, и граматички уџбеници за старије разреде да би се испитало да ли се успоставља линеарна повезаност материје. Резултати истраживања показују: 1) да постоје различите класификације бројева у уџбеницима за исти разред; 2) у уџбеницима за четврти разред доминира традиционална класификација (основни, редни и збирни бројеви), а у уџбеницима за старије разреде уводи се нова класификација са само две врсте бројева (главни и редни) и више подврста у оквиру једне (главни са основним и збирним бројевима, бројним именицама на -ица и бројним придевима). Сматрамо да ова неуједначеност може довести до тога да ученици прихватају традиционалну класификацију бројева, која се обрађује у четвртом разреду. У закључку рада предложена је концентрична класификација настала на основу традиционалне поделе на основне, збирне и редне бројеве, а која подразумева терминолошку стандардизацију и постепено увођење свих бројевних врста, са акцентом на њиховој семантици.

Кључне речи: бројеви, морфологија, врста речи, бројевне речи, бројевне врсте.

Summary: Numbers represent a heterogeneous category of words with characteristics of diff erent classifi cation as a consequence of non-existence of the determined criteria concerning the fact what numbers are really meant to be. Th e subject of this research is the way of procession and classifi cation of numbers as a lexical category
in Grammar course books for primary school. Th e sample of the research are grammar course books for the fourth grade, because at this age, we are explicitly introducing the term of number as lexical category, and therefore the basic classifi cation of numbers is established and grammar course books for higher grades so that linear connection is tested. Results of the research show that: 1) there are diff erent classifi cations of numbers in course books for the same grade; 2) in course books for the fourth grade, traditional classifi cation is dominant (cardinal numbers, ordinal numbers and collective numbers), and in the course books for higher grades, there is new classifi cation for two types of numbers (main numbers and ordinal numbers), and many sub-categories within one category (main numbers with basic and collective numerals, countable nouns ending in –ica and countable adjectives). Our opinion is that this inconsistency can lead to students’ accepting traditional classifi cation of numbers, which is being taught in the fourth grade. In the conclusion of the paper, there is concentric classifi cation which appeared based on traditional classifi cation on cardinal numbers, collective numerals and ordinal numbers, and which mean term standardization and gradual introduction of all number categories with the stress on their semantics.

Key words: numbers, morphology, word categories, number words, number categories.

 

Литература:

 • Зељић, Г. (2012). Морфолошко-семантичке карактеристике бројева у српском језику, докторска теза у рукопису. Београд: Филолошки факултет.
 • Зељић, Г. (2013). „Читање и писање бројева цифрама (бројкама) и словним знацима у школској и општој пракси“, Иновације у настави, XXVI (2), 52–59.
 • Лашкова, Л. (1998). „Подела на врсте речи у словенским језицима – могућности и перспекиве“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 27 (2), 31–37.
 • Ломпар, В. (2005). Систематизација врста речи и њихових категорија у сербокроатистичким граматикама, докторска теза у рукопису. Београд: Филолошки факултет.
 • Милошевић, М. (2007). Граматика српског језика. Нови Сад: Змај.
 • Симић, Р. (1996). Српска граматика за средње школе. Београд: МХ Актуел.
 • Станојчић, Ж. и Поповић, Љ. (2008). Граматика српскога језика. Београд: Завод за уџбенике.
 • Стевановић, М. (1991). Савремени српскохрватски језик, књ. 1. Београд: Научна књига.
 • Zhabotynska, S. (1992). Cognitive and Nominative Aspects of the Numeral Class. Moscow: Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences.

Анализиране граматике:

 • Аранђеловић, М. (2007). Српски језик за 4. разред основне школе. Београд: BIGZ Publishing.
 • Вујовић, Д. (2009). Граматоломија, граматика српскога језика. Београд: Театар 3а – Либер.
 • Драгићевић, Р. (2005). Српски језик за четврти разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Драгићевић, Р. (2008). Српски језик за пети разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Жежељ Ралић, Р. (2006). О језику, српски језик за четврти разред основне школе. Београд: Klett.
 • Кликовац, Д. (2008). Српски језик за осми разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Ломпар, В. (2007). Српски језик за 5. разред основне школе. Београд: Klett.
 • Ломпар, В. (2010). Српски језик за 8. разред основне школе. Београд: Klett.
 • Маринковић, С. (2006). Забавна граматика за четврти разред основне школе. Београд: Креативни центар.
 • Милановић, А. (2009). Српски језик и језичка култура за 7. разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике.
 • Николић, М. и Николић, М. (2007). Српски језик и култура изражавања за 4. разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике.
 • Николић, М. и Николић, М. (2008). Српски језик и језичка култура за 5. разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике.
 • Пецо, А. и Николић, М. (1987). Граматика српскохрватског језика за осми разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Трнавац, М. (2008). Српски језик и култура изражавања за четврти разред основне школе. Пожега: Епоха.
 • Цветковић, Б. М. и Првуловић, Б. (2006). Поуке о језику за 4. разред основне школе. Београд: Едука.

Извори:

 • Жежељ Ралић, Р. (2007). Игра речи – читанка за први разред основне школе. Београд: Klett.
 • Жежељ Ралић, Р. (2008). У царству речи – читанка за други разред основне школе. Београд: Klett.
 • Жежељ Ралић, Р. (2006). Речи чаробнице – читанка за четврти разред основне школе. Београд: Klett.
 • Тодоров, Н. и др. (2006). Трешња у цвету – читанка за 4. разред основне школе. Београд: Едука.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345