Мишљења учитеља о општим стандардима постигнућа за напредни ниво у настави српског језика

др Буба Стојановић, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању
др Зорица Цветановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Иновације у настави, XXVII, 2014/1, стр. 55–64

doi:10.5937/inovacije1401055S

|PDF|

 

Резиме: У настави српског језика највећа пажња посвећује се просечном ученику са тежњом да се остваре образовни стандарди за основни и средњи ниво постигнућа. За подизање квалитета наставе и обезбеђивање услова за развој ученика веома је значајно колике су могућности усмеравања наставе ка напредном нивоу стандарда. У раду се, са методичког аспекта, анализирају општи стандарди постигнућа за крај првог циклуса образовања за напредни ниво у српском језику. Због важне улоге учитеља, значајна су њихова мишљења о могућностима ученика за достизање напредних нивоа стандарда. У раду су приказана мишљења двеста учитеља о практичном значају стандарда постигнућа у разредној настави. Циљ рада је да се прикажу и анализирају стандарди за напредни
ниво образовних постигнућа у настави српског језика и мишљења учитеља о томе да ли стандарди усмеравају наставу ка индивидуализацији и бољим постигнућима ученика. Резултати истраживања показују да ученици могу да достигну напредне нивое у одређеним предметним областима, а напредни ниво у области граматике и лексикологије учитељи су издвојили као најсложенији.

Кључне речи: образовни стандарди, напредни ниво, настава српског језика, постигнућа ученика.

Summary: In Serbian language teaching greatest attention is focused on an average student with the aim is to reach middle level standards. With the aim to improve the quality of teaching and provide conditions for development of advanced students, it is very important to notice what the possibilities of reaching advanced level of standard
are. In this paper, from methodical aspect, general standards of achievement for the end of the fi rst cycle of education for the advanced level in Serbian language are analyzed. Methodical basis of the analysis include the eff ect of the advanced level of standard on planning and realization of teaching, on teachers’ motivation for individualization of work and as students’ stimulus for better results. Because of great teachers’ role, it is important to hear their opinions about students’ abilities to achieve advanced levels of standards. Two hundred teachers’ opinions are presented in this paper about practical importance of achievement standards in classroom teaching
on the basis of a questionnaire. Th e research results show that, according to teachers’ opinions, larger number of students is able to reach the advanced level, and the advanced level in the fi eld of language and lexicology is thought of as the most complex.

Key words: educational standards, advanced level, Serbian language teaching, students’ achievements.

 

Литература:

  • Милатовић, В. (2011). Методика наставе српског језика и књижевности (прир. Зорица Цветановић, Валерија Јанићијевић, Вишња Мићић). Београд: Учитељски факултет.
  • Образовни стандарди за крај основног образовања. (2009). Београд: Министарство просвете Републикe Србијe, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Преузето 20.08.2013. са: http://www.rcnis.edu.rs/Za%20download/obrazovni%20standardi.pdf.
  • Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовањa – Српски језик. (2011). Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Преузето 20.08.2013. на: http://www.ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/Obrayvoni%20standardi%20za%20prvi%20ciklus/Standardi4_srpski_cir.pdf
  • Пешикан, А. (2012). „Стандарди у образовању као начин подизања квалитета образовања“. Иновације у настави, 1. Београд: Учитељски факултет.
  • Стојановић, Б. (2012). „Наставник између циљева и задатака наставе књижевности и стандарда постигнућа ученика“. У: Настава и учење – циљеви, стандарди, исходи (395–408). Ужице: Учитељски факултет.
  • Pavlović Babić, D., Baucal, A. (2010). „Čitalačka pismenost kao mera kvaliteta obrazovanja: procena na osnovu PISA 2009 podataka“. U: Psihološka istraživanja, Vol. XIII (2), 241–260.
  • Pavlović Babić, D., Baucal, A. (2013). Inspiriši me, podrži me, PISA 2012 u Srbiji: prvi rezultati. Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345