Исходи учења и стандарди знања у основном образовању

др Бране Микановић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Иновације у настави, XXVII, 2014/1, стр. 84–93

doi:10.5937/inovacije1401084M

|PDF|

 

Резиме: У актуелним образовним политикама на нашим просторима исходима учења и стандардима знања придаје се велики значај као средству за унапређивање квалитета основног образовања. Исходима учења исказује се шта ученик треба да зна, а стандардима се дефинишу нивои на којима одређени исход може бити остварен (на пример, основни, средњи, напредни). Циљ рада је да се прикажу могућности и предности примене Блумове таксономије у изради исхода учења и њиховој операционализацији посредством стандарда знања. С наведеним циљем, у раду је извршена теоријско-концептуална анализа релевантне литературе и истраживачких налаза. Резултати анализе указују на низ пожељних ефеката које образовање усмеравано дефинисаним исходима и стандардима
постигнућа испољава. Исходи учења омогућавају конкретизовање активности ученика и наставника, боље праћење процеса учења, израду стандарда знања, а на основу свега тога и објективније вредновање постигнућа ученика. Стога се препоручује већа посвећеност теоретичара и креатора образовних политика добро утемељеној изради исхода учења и креирању различитих стандарда постигнућа као средства унапређења ефеката наставе и процеса учења. Примена Блумове таксономије као теоријско-концептуалног оквира за израду исхода учења и стандарда постигнућа може бити веома продуктивна, што је у раду образложено.

Кључне речи: исходи учења, Блумова таксономија, стандарди знања.

Summary: Learning outcomes and standards in the current educational policies regarding knowledge are given the great importance as a means of improving the quality of basic education. Learning outcomes show what a student should know and standards defi ne the level at which a particular outcome can be achieved (e.g. elementary, intermediate, advanced). Th e aim of this paper is to show the possibilities and advantages of Bloom’s taxonomy in the development of learning outcomes and their operationalization by the standards of knowledge. In the paper, we have done theoretical-conceptual analysis of relevant literature and research fi ndings regarding this outcome. Results of the analysis indicate a range of desirable eff ects of education, defi ned outcomes and standards of achievement, which are expressed. Outcomes allow specifi cation of activities for students and teachers, better monitoring of the learning process, development of standards of knowledge, based on all of that and more objective evaluation of student achievement. Th erefore, greater commitment to academics and education policy makers making well-based learning outcomes and create diff erent standards of achievement as a means of improving the eff ects of teaching and learning are recommended. Application of Bloom’s taxonomy as a theoretical and conceptual framework for the development of learning outcomes and achievement standards can be very productive, as explained in the paper.

Keywords: learning outcomes, Bloom’s Taxonomy, Knowledge standards.

 

Литература:

 • Бранковић, Д. (2009). Циљеви, компетенције и исходи васпитања и образовања. У: Образовање и усавршавање наставника, 79‒88. Ужице: Учитељски факултет.
 • Вилотијевић, Н. и Вилотијевић, М. (2009). Циљеви и образовни стандарди – чиниоци ефикасније организације наставног процеса. У: Образовање и усавршавање наставника, 127‒140. Ужице: Учитељски факултет.
 • Вујаклија, М. (2004). Лексикон страних речи и израза. Београд: Просвета.
 • Образовни стандард за крај обавезног образовања. (2009). Београд: Министарство просвете и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
 • Партало, Д. (2008). Етапе анализе садржаја у педагошким истраживањима и проучавањима. Наша школа 1-2, 139‒157.
 • Пешикан, А. (2012). Стандарди у образовању као начин подизања квалитета образовања. Иновације у настави, 1, 5–21. Београд: Учитељски факултет.
 • Стојаковић, П. (2000). Даровитост и креативност. Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Шпијуновић, К. (2009). Циљ и задаци васпитања и образовања у условима друштвених промена. У: Образовање и усавршавање наставника, 13–20. Ужице: Учитељски факултет.
 • Anderson, W. L. & Krathwohl, D. R. (2001). Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing, A: A Revision of Bloom‘s Taxonomy of Educational Objectives, Abridged Editon. Allyn & Bacon.
 • Nimac, E. Primjena Blumove taksonomije znanja u nastavi. Na: www.azoo.hr/images/razno/E._Nimac.doc (sajt posećen 30.11.2013).
 • Sanader, M. (2008). Standardi znanja i veština za tehničko i informatičko obrazovanje. U: Tehnika i informatika u obrazovanju, 316‒325. Čačak: Tehnički fakultet.
 • Špijunović, K. (2007). Operacionalizacija ciljeva i zadataka kao osnova vrednovanja rada u nastavi. Pedagogija 4. Beograd: Forum pedagoga Srbije i Crne Gore.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345