Наставни програм као фактор успешности ученика на међународним тестирањима

Весна П. Картал, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, имејл: vkartal@ceo.gov.rs

Иновације у настави, XXVII, 2014/1, стр. 94–105

doi:10.5937/inovacije1401094K

|PDF|

 

Резиме: У оквиру ТИМСС 2011 испитивања ученици четвртог разреда основне школе из Србије први пут су учествовали у међународном процењивању постигнућа из природних наука. Постигнућа ученика из природних наука су процењивана применом теста знања. У тестовима се налазе одабрани задаци из претходних циклуса, што чини основу за упоређивање резултата из различитих циклуса. Поред ових задатака, постојали су и нови задаци, чије су карактеристике провераване пробним испитивањем. За потребе истраживања дефинисан је репрезентативни узорак који је добијен стратификованим узорковањем. Ученици четвртог разреда из Србије су на ТИМСС 2011 тестирању из природних наука имали просечно постигнуће, које је статистички значајно изнад просека међународне ТИМСС скале постигнућа – петсто шеснаест поена. У раду ћемо разматрати садржинску димензију овог испитивања, њен однос са наставним програмом света око нас, односно природе и друштва у Србији, као и наставним програмима предмета који се односе на природне науке у образовним системима чији ученици су имали најбоља постигнућа на ТИМСС 2011 тести рању (Jужна Кореја, Сингапур, Финска, Jапан и Русија). Циљ разматрања наведених односа је подстицање дискусије о утицају прописаних наставних програма на успешност ученика на тестирању из природних наука. Проучавали смо опште карактеристике наставних програма предмета који се односе на природне науке, прописане циљеве и наставне садржаје ради издвајања кључне сличности међу програмима наведених пет држава. Уочене сличности разматраних наставних програма смо упоредили са карактеристикама наставног програма света око нас, односно природе и друштва у Србији. У раду је коментарисано постигнуће ученика из Србије на задатку који је био на ТИМСС 2011 тестирању, а који се односи на садржај који не припада важећем наставном програму природе и друштва. У закључном разматрању стављен је акценат на потребу даљег преиспитивања утицаја наставног програма на успешност ученика на ТИМСС тестирању, а посебно на преиспитивање односа између предвиђеног курикулума, примењеног курикулума и постигнутог курикулума.

Кључне речи: ТИМСС 2011 истраживање, природне науке, постигнућа ученика, садржинске области, наставни програми.

Summary: Within TIMSS 2011 testing, fourth grade students of the primary school in Serbia, for the fi rst time participated in the international testing achievements of natural sciences. Achievements of students from natural sciences have been estimated with the knowledge test. In the tests, there are chosen examples from previous
cycles, and this is the basis for comparing results from diff erent cycles. Apart from these tasks, there were new ones, and their characteristics were checked by sample testing. For the needs of the research, a representative sample was created which was obtained by certifi ed sampling. Students of the fourth grade from Serbia, at TIMSS 2011 testing from natural sciences had average achievement, and it is statistically signifi cantly above the average of international TIMSS achievement scale – 516 points. In the paper, we are going to discuss contents dimension of this research, its relation to the curriculum of the subject Th e World Around Us, i.e. Natural and Social Sciences in Serbia, and curricula referring to natural sciences in educational systems in which students had the best achievements at TIMSS 2011 testing (South Korea, Singapore, Finland, Japan and Russia). The aim of discussion of the stated relations is provoking discussion concerning infl uence of the offi cial curricula on achievement of students at natural sciences tests. We studied general characteristics of the curricula referring to natural sciences subjects, offi cial aims and teaching contents for excerpting major similarities among the curricula of the fi ve stated countries. Observed similarities of the discussed curricula, we compared to the curriculum of Th e World Around Us, i.e. Natural and Social Sciences in Serbia. In the paper, we commented achievement of students from Serbia, which was at TIMSS 2011 testing, and which refers to contents, which do not belong to the offi cial curriculum of Natural, and Social Sciences. In concluding remarks, we stressed the need for further studying infl uence of the curriculum on achievements of students at TIMSS testing, and particularly reconsidering relations between the planned curriculum, applied curriculum and achieved curriculum.

Key words: TIMSS 2011 research, natural sciences, students’ achievements, content fi elds, curricula.

 

Литература:

 • Гашић Павишић, С. и Станковић, Д. (2012). Образовна постигнућа ученика из Србије у истраживању TIMSS 2011. У: Шевкушић, С. (ур.). Зборник Института за педагошка истраживања (243–265). Београд: Институт за педагошка истраживања.
 • Петров, Б. и Миљковић, В. (2007). Да ли уџбеници омогућују основношколцима адеквтан улаз у свет природних наука. У: Плут, Д. (ур.). Квалитет уџбеника за млађи школски узраст. Београд: Институт за психологију.
 • Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања (2011). Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник, бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011-I и 7/2011-II.
 • Ginshima, F. and Matsubara, K. (2012). Japan. In: Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Minnich, C. A., Stanco, G. M., Arora, A., Centurino, V. A. S. & Castle, C. E. (Eds.). TIMSS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, Volumes 1 (509–521). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS
  International Study Center, Boston College.
 • Chin, T. Y. еt al. (2012). Singapore. In: Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Minnich, C. A., Stanco, G. M., Arora, A., Centurino, V. A. S. & Castle, C. E. (Eds.). TIMSS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, Volumes 2 (801–815). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study
  Center, Boston College.
 • Cho, J. et al . (2012). Republic of Korea. In: Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Minnich, C. A., Stanco, G. M., Arora, A., Centurino, V. A. S. & Castle, C. E. (Eds.). TIMSS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, Volumes 1 (757–775). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
 • Кovaleva, G. and Krasnianskaia, K. (2012). Th e Russian Federation. In: Mullis, V. S., Martin, M. O., Minnich, C. A., Stanco, G. M., Arora, A., Centurino, V. A. S. & Castle, C. E. (Eds.). TIMSS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, Volumes 2 (757–775). Chestnut Hill, MA: TIMSS &
  PIRLS International Study Center, Boston College.
 • Kupari, P. and Vettenranta, J. (2012). Finland. In: Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Minnich, C. A., Stanco, G. M., Arora, A., Centurino, V. A. S. & Castle, C. E. (Eds.). TIMSS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, Volumes 1 (283–298): Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
 • Martin, M. O. and Mullis, I. V. S. (2012). Methods and procedures in TIMSS and PIRLS 2011. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
 • Martin, M. O., Mullis, I. V. S., Foy, P. & Stanco, G. M. (2012). TIMSS 2011 International Reults in Science. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College; Amsterdam: IEA.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Ruddock, G. J., O’Sullivan, C. Y. & Preuschoff , C. (2009). TIMSS 2011 Assessment Frameworks. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
 • Pavlović Babić, D., Baucal, A. (2013). Podrži me, inspiriši me – PISA 2012 u Srbiji: prvi rezultati. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Centar za primenjenu psihologiju.
 • Foy, P., Arora, A., Gabrielle M. Stanco, G. M. (2013). TIMSS 2011 User Guide for the International Database: Released Items Science – Fourth Grade Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345